IntegrityTokenRequest.Builder

public static abstract class IntegrityTokenRequest.Builder
extends Object

java.lang.Object
   ↳ com.google.android.play.core.integrity.IntegrityTokenRequest.Builder


Trình tạo cho IntegrityTokenRequest.

Tóm tắt

Hàm khởi tạo công khai

Builder()

Phương thức công khai

abstract IntegrityTokenRequest build()

Xây dựng một IntegrityTokenRequest.

abstract IntegrityTokenRequest.Builder setCloudProjectNumber(long cloudProjectNumber)

Số dự án trên đám mây để liên kết với mã thông báo tính toàn vẹn.

abstract IntegrityTokenRequest.Builder setNonce(String nonce)

Nonces (số chỉ dùng một lần) để liên kết mã thông báo tính toàn vẹn.

Các phương thức kế thừa

Hàm khởi tạo công khai

Trình tạo

public Builder ()

Phương thức công khai

tạo

public abstract IntegrityTokenRequest build ()

Xây dựng một IntegrityTokenRequest.

Trả về
IntegrityTokenRequest

setCloudProjectNumber

public abstract IntegrityTokenRequest.Builder setCloudProjectNumber (long cloudProjectNumber)

Số dự án trên đám mây để liên kết với mã thông báo tính toàn vẹn.

Trường này là bắt buộc đối với các ứng dụng được phân phối độc quyền bên ngoài Google PlaySDK. Đối với các ứng dụng được phân phối trên Google Play, số dự án trên đám mây được định cấu hình trong Play Console và không cần đặt theo yêu cầu.

Bạn có thể tìm thấy số dự án trên Cloud trong thông tin Dự án trên Google Cloud Console của dự án đám mây đã bật API Tính toàn vẹn của Play.

Các lệnh gọi đến giải mã mã thông báo trên máy chủ của Google phải được xác thực bằng tài khoản đám mây đã liên kết với mã thông báo trong yêu cầu này.

Các tham số
cloudProjectNumber long

Trả về
IntegrityTokenRequest.Builder

setNonce

public abstract IntegrityTokenRequest.Builder setNonce (String nonce)

Nonces (số chỉ dùng một lần) để liên kết mã thông báo tính toàn vẹn.

Tệp phải được mã hóa base64 ở dạng không đóng gói, an toàn cho web.

Hãy xem thông tin chi tiết về các yêu cầu và đề xuất đối với nonce (số chỉ cùng một lần).

Các tham số
nonce String

Trả về
IntegrityTokenRequest.Builder