Chỉ mục lớp

Đây là các lớp API. Xem tất cả các gói API.

I

IntegrityErrorCode Mã lỗi cho API Tính toàn vẹn. 
IntegrityManager Quản lý các yêu cầu cung cấp thông tin về tính toàn vẹn. 
IntegrityManagerFactory Tạo các bản sao của IntegrityManager
IntegrityServiceException Một trường hợp ngoại lệ cho biết đã xảy ra lỗi với API Tính toàn vẹn. 
IntegrityTokenRequest Yêu cầu đối với IntegrityManager.requestIntegrityToken(IntegrityTokenRequest).
IntegrityTokenRequest.Builder Trình tạo cho IntegrityTokenRequest
IntegrityTokenResponse Câu trả lời cho IntegrityManager.requestIntegrityToken(IntegrityTokenRequest)

S

StandardIntegrityErrorCode Mã lỗi cho API Tính toàn vẹn tiêu chuẩn. 
StandardIntegrityException Một trường hợp ngoại lệ cho biết đã xảy ra lỗi với API Tính toàn vẹn tiêu chuẩn. 
StandardIntegrityManager Quản lý các yêu cầu cung cấp thông tin về tính toàn vẹn. 
StandardIntegrityManager.PrepareIntegrityTokenRequest Yêu cầu đối với StandardIntegrityManager.prepareIntegrityToken(PrepareIntegrityTokenRequest).
StandardIntegrityManager.PrepareIntegrityTokenRequest.Builder Trình tạo cho StandardIntegrityManager.PrepareIntegrityTokenRequest
StandardIntegrityManager.StandardIntegrityToken Phản hồi của StandardIntegrityManager.StandardIntegrityTokenProvider.request(StandardIntegrityTokenRequest)
StandardIntegrityManager.StandardIntegrityTokenProvider Nhà cung cấp mã thông báo về tính toàn vẹn tiêu chuẩn. 
StandardIntegrityManager.StandardIntegrityTokenRequest Yêu cầu đối với StandardIntegrityManager.StandardIntegrityTokenProvider.request(StandardIntegrityTokenRequest).
StandardIntegrityManager.StandardIntegrityTokenRequest.Builder Trình tạo cho StandardIntegrityManager.StandardIntegrityTokenRequest