Trợ lý Google cho Android

Trợ lý Google giúp người dùng điều khiển ứng dụng Android bằng giọng nói. Với Trợ lý, người dùng có thể khởi chạy ứng dụng, thực hiện thao tác, truy cập vào nội dung, v.v. bằng lời nói như: "Ok Google, hãy chạy Ứng-dụng-nào-đó".

Là nhà phát triển Android, bạn có thể dùng khung phát triển và công cụ kiểm thử của Trợ lý để dễ dàng cài đặt sâu tính năng điều khiển bằng giọng nói cho ứng dụng của bạn trên nền tảng chạy Android (ví dụ: thiết bị di động, ô tô và thiết bị đeo)

Hành động trong ứng dụng

Hành động trong ứng dụng của Trợ lý giúp người dùng khởi chạy và điều khiển ứng dụng Android bằng giọng nói.

Hành động trong ứng dụng có tính năng điều khiển bằng giọng nói sâu, giúp người dùng khởi chạy ứng dụng và thực hiện các thao tác như:

  • Khởi chạy tính năng qua Trợ lý: Kết nối những việc ứng dụng của bạn có thể thực hiện với truy vấn của người dùng sao cho khớp với mẫu ngữ nghĩa được xác định trước hoặc ý định tích hợp.
  • Hiện thông tin của ứng dụng trên các nền tảng của Google: Cung cấp tiện ích trên Android cho Trợ lý để hiển thị thông tin như câu trả lời cùng dòng, xác nhận đơn giản và tương tác nhanh cho người dùng mà không phải thay đổi ngữ cảnh.
  • Gợi ý khẩu lệnh cho Trợ lý: Dùng Trợ lý để chủ động gợi ý thao tác trong đúng ngữ cảnh, giúp người dùng khám phá hoặc chạy lại.

Hành động trong ứng dụng dùng ý định tích hợp (BII) để thực hiện những việc này cùng với rất nhiều trường hợp sử dụng khác nữa thuộc các danh mục thao tác phổ biến. Xem phần tổng quan về Hành động trong ứng dụng trên trang này để biết thông tin chi tiết liên quan đến việc hỗ trợ BII trong ứng dụng.

Phát triển trên nhiều thiết bị

Bạn có thể dùng Hành động trong ứng dụng để điều khiển ứng dụng bằng giọng nói trên các nền tảng thiết bị khác ngoài di động. Ví dụ: với BII được tối ưu cho các trường hợp sử dụng trên Ô tô, người lái xe có thể thông qua giọng nói để thực hiện các thao tác sau:

Tổng quan về Hành động trong ứng dụng

Bạn có thể sử dụng Hành động trong ứng dụng để cung cấp khả năng điều khiển ứng dụng sâu hơn thông qua giọng nói bằng cách cho phép người dùng sử dụng giọng nói để thực hiện thao tác cụ thể trong ứng dụng. Nếu đã cài đặt ứng dụng của bạn, người dùng chỉ cần nêu ra ý định của họ bằng cách sử dụng một cụm từ bao gồm tên ứng dụng của bạn, chẳng hạn như "Ok Google, hãy đặt pizza trên Ứng-dụng-nào-đó." Hành động trong ứng dụng hỗ trợ những BII mô hình hoá một số cách thức phổ biến của người dùng khi yêu cầu thực hiện việc gì đó hoặc tìm kiếm thông tin nào đó, ví dụ:

  • Đặt món ăn, vé xe và các thao tác cụ thể thuộc danh mục khác.
  • Mở một tính năng của ứng dụng.
  • Tìm kiếm sản phẩm hoặc nội dung qua tính năng tìm kiếm trong ứng dụng.

Với Hành động trong ứng dụng, Trợ lý có thể chủ động đề xuất dùng tính năng giọng nói để tạo khẩu lệnh nhanh cho người dùng dựa trên ngữ cảnh thực tế. Chức năng này cho phép người dùng dễ dàng khám phá và chạy lại Hành động trong ứng dụng. Bạn cũng có thể đề xuất những khẩu lệnh nhanh này trong ứng dụng của mình, thông qua SDK quảng bá trong ứng dụng cho Hành động trong ứng dụng.

Bạn có thể hỗ trợ cho Hành động trong ứng dụng bằng cách khai báo thẻ <capability> trong shortcuts.xml. Các chức năng này cho Google biết cách sử dụng chức năng trong ứng dụng theo đúng ngữ nghĩa bằng BII và cho phép hỗ trợ thực hiện các tính năng thông qua giọng nói. Trợ lý đáp ứng ý định của người dùng bằng cách khởi chạy ứng dụng của bạn với nội dung hoặc hành động cụ thể. Đối với một số trường hợp sử dụng, bạn có thể chỉ định một tiện ích Android để hiển thị trong Trợ lý nhằm đáp ứng truy vấn của người dùng.

Hành động trong ứng dụng được hỗ trợ trên Android 5 (API cấp 21) trở lên. Người dùng chỉ có thể truy cập vào Hành động trong ứng dụng trên điện thoại Android. Trợ lý trên Android Go không hỗ trợ Hành động trong ứng dụng.

Cách hoạt động của Hành động trong ứng dụng

Hành động trong ứng dụng nâng tầm chức năng trong ứng dụng của bạn bằng Trợ lý, cho phép người dùng truy cập vào các tính năng của ứng dụng bằng giọng nói. Khi người dùng gọi một Hành động trong ứng dụng, Trợ lý sẽ so khớp truy vấn đó với một BII đã khai báo trong tài nguyên shortcuts.xml, rồi khởi chạy ứng dụng trên màn hình được yêu cầu hoặc hiển thị một tiện ích Android.

Bạn khai báo BII trong ứng dụng của mình bằng cách sử dụng phần tử chức năng trên Android. Khi bạn tải ứng dụng lên bằng Google Play Console, Google sẽ đăng ký cho các tính năng được khai báo trong ứng dụng và người dùng có thể truy cập vào những tính năng đó qua Trợ lý.

Ví dụ: ứng dụng của bạn có tính năng đặt đồ ăn. Khi người dùng nói: “Ok Google, hãy đặt pizza trên Ứng-dụng-nào-đó,” thì các bước sau sẽ diễn ra:

  • Trợ lý thực hiện phân tích ngôn ngữ tự nhiên của truy vấn, khớp với ngữ nghĩa của yêu cầu với mẫu được xác định trước của BII. Trong trường hợp này, BII actions.intent.ORDER_MENU_ITEM khớp với truy vấn.
  • Trợ lý sẽ kiểm tra xem BII đó từng được đăng ký cho ứng dụng của bạn hay chưa và sử dụng cấu hình này để xác định cách chạy.
  • Trợ lý tạo ý định Android để khởi chạy đích trong ứng dụng của yêu cầu bằng cách sử dụng thông tin bạn cung cấp trong <capability>. Trợ lý sẽ trích xuất các tham số của truy vấn rồi truyền các tham số đó dưới dạng bổ sung trong một ý định đã tạo trên Android.
  • Trợ lý đáp ứng yêu cầu của người dùng bằng cách khởi chạy ý định đã tạo trong Android. Bạn có thể định cấu hình intent để chạy màn hình trong ứng dụng hoặc hiển thị tiện ích trong Trợ lý.
Khi người dùng đưa ra một truy vấn cho Trợ lý Google, Trợ lý sẽ phản hồi bằng cách khởi chạy ứng dụng đích cho người dùng.
Hình 1. Ví dụ về luồng truy vấn của người dùng ở Hành động trong ứng dụng.

Sau khi người dùng hoàn tất một thao tác, bạn sẽ sử dụng Thư viện Tích hợp khẩu lệnh nhanh của Google để đẩy khẩu lệnh nhanh động của hành động và các tham số của thao tác đó đến Google, cho phép Trợ lý đề xuất khẩu lệnh nhanh cho người dùng vào thời điểm phù hợp theo ngữ cảnh.

Việc sử dụng thư viện này giúp khẩu lệnh nhanh đủ điều kiện để khám phá và chạy lại trên các nền tảng của Google, chẳng hạn như Trợ lý. Ví dụ: bạn có thể đẩy khẩu lệnh nhanh đến Google cho mỗi đích đến mà người dùng yêu cầu trong ứng dụng đi chung xe để sau này nhanh chóng chạy lại dưới dạng một đề xuất khẩu lệnh nhanh.

Xây dựng hành động trong ứng dụng

Hành động trong ứng dụng được tạo dựa trên chức năng hiện có trong ứng dụng Android. Quy trình này là như nhau cho mỗi Hành động trong ứng dụng mà bạn triển khai. Hành động trong ứng dụng đưa người dùng đến nội dung hoặc một tính năng cụ thể trong ứng dụng bằng cách sử dụng các phần tử capability bạn chỉ định trong shortcuts.xml.

Khi bạn tạo một Hành động trong ứng dụng, bước đầu tiên là xác định hoạt động bạn muốn cho phép người dùng truy cập từ Trợ lý. Sau đó, bằng cách sử dụng thông tin này, hãy tìm BII phù hợp nhất được tích hợp sẵn có trong tài liệu tham khảo BII về Hành động trong ứng dụng.

Các ý định tích hợp sẵn mô hình hóa một số cách phổ biến người dùng yêu cầu trợ giúp thực hiện nhiệm vụ qua ứng dụng hoặc thông tin họ tìm kiếm. Ví dụ: bạn có thể dùng BII cho các hành động như đặt đồ ăn, đặt xe và kiểm tra số dư tài khoản. BII là cách tốt nhất để bắt đầu với Hành động trong ứng dụng vì chúng mô hình hoá các biến thể phổ biến từ truy vấn của người dùng bằng nhiều ngôn ngữ, giúp bạn dễ dàng bật ứng dụng của mình lên bằng giọng nói.

Sau khi xác định chức năng trong ứng dụng và BII cần triển khai, bạn cần thêm hoặc cập nhật tệp tài nguyên shortcuts.xml trong ứng dụng Android để ánh xạ BII đó đến chức năng của ứng dụng. Hành động trong ứng dụng được xác định là phần tử capability trong shortcuts.xml mô tả cách mỗi BII giải quyết việc thực hiện yêu cầu, cũng như những tham số nào được trích xuất và cung cấp cho ứng dụng.

Một phần đáng kể trong quá trình phát triển Hành động trong ứng dụng là liên kết các tham số BII với phương thức thực hiện nhiệm vụ bạn đã xác định. Quá trình này thường có hình thức liên kết đầu vào dự kiến của chức năng trong ứng dụng với tham số ngữ nghĩa của BII.

Kiểm thử Hành động trong ứng dụng

Trong quá trình phát triển và thử nghiệm, bạn phải sử dụng Trình bổ trợ Trợ lý Google cho Android Studio để tạo bản xem trước Hành động trong ứng dụng trong Trợ lý cho Tài khoản Google của mình. Trình bổ trợ này giúp bạn thử nghiệm cách Hành động trong ứng dụng xử lý nhiều tham số trước khi gửi để triển khai. Sau khi tạo bản xem trước của Hành động ứng dụng trong công cụ kiểm thử, bạn có thể kích hoạt Hành động trong ứng dụng trên thiết bị kiểm thử ngay trong cửa sổ công cụ kiểm thử.

Ứng dụng đa phương tiện

Trợ lý cũng có sẵn tính năng để hiểu các lệnh về ứng dụng đa phương tiện, chẳng hạn như "Ok Google, hãy phát bài hát nào đó của Beyonce," và hỗ trợ việc điều khiển nội dung nghe nhìn như tạm dừng, bỏ qua, tua đithích.

Các bước tiếp theo

Hãy theo dõi Lộ trình về Hành động trong ứng dụng để tạo Hành động trong ứng dụng bằng ứng dụng Android mẫu của chúng tôi. Sau đó, bạn có thể tiếp tục làm theo hướng dẫn để tạo một Hành động trong ứng dụng cho ứng dụng của mình. Bạn cũng có thể khám phá các tài nguyên bổ sung dưới đây để tạo Hành động trong ứng dụng: