Hỗ trợ Hành động trong ứng dụng

Bạn có thể tham khảo các tài nguyên dưới đây liên quan đến thắc mắc về quá trình phát triển, các vấn đề báo cáo cũng như cách kết nối với cộng đồng.

Cộng đồng nhà phát triển

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc vấn đề nào thì cộng đồng nhà phát triển sẽ là nơi giải đáp mọi thắc mắc của các nhà phát triển Hành động trong ứng dụng:

  • Stack Overflow Để được trợ giúp cho các câu hỏi chung về quá trình phát triển, vui lòng tìm giải đáp từ cộng đồng các nhà phát triển nhà thông minh trong thẻ app-actions.
  • Reddit Tham gia thảo luận và hợp tác trên cộng đồng Reddit chính thức.

Nhóm hỗ trợ Google dành cho các nhà phát triển Trợ lý

Hãy dùng Hỗ trợ nhà phát triển của Trợ lý cho các yêu cầu sau:

  • Truy vấn các bài đánh giá ứng dụng: cập nhật trạng thái, làm rõ chính sách và khiếu nại.
  • Kích hoạt hành động: yêu cầu cải thiện tính năng nhận dạng lời nói đối với một số tên Ứng dụng nhất định và các vấn đề khác liên quan đến lệnh gọi.
  • Chọn không sử dụng tính năng khởi động: Yêu cầu xóa Ứng dụng của bạn khỏi thao tác khởi động Hành động trong ứng dụng.

Báo cáo lỗi hoặc gửi phản hồi cho nhà phát triển

Bạn có thể báo cáo sự cố hoặc gửi phản hồi cho chúng tôi qua công cụ theo dõi lỗi công khai.