Giới thiệu về công việc ở chế độ nền

Ứng dụng Android nên sử dụng tác vụ trong nền khi thích hợp và tránh thực hiện mọi thao tác trên luồng chính của ứng dụng. Để giúp ứng dụng vừa thích ứng cho người dùng vừa là công dân gương mẫu trên nền tảng Android, hãy đưa mọi tác vụ chặn hoặc chạy trong thời gian dài ra khỏi luồng chính (giao diện người dùng) và chạy các tác vụ đó trong nền. Trong đó có các tác vụ như giải mã bitmap, truy cập vào bộ nhớ, xử lý mô hình học máy (ML) hoặc thực hiện các yêu cầu mạng.

Những điều cần hiểu về công việc ở chế độ nền bao gồm:

  • Tìm hiểu về Công việc không đồng bộ. Tài liệu này giải thích về công việc không đồng bộ, đồng thời giúp bạn hiểu sự khác biệt giữa công việc không đồng bộ và công việc liên tục.

  • Công việc liên tục là công việc vẫn được lên lịch trong nền thông qua các lần khởi động lại ứng dụng và khởi động lại hệ thống.

  • Sử dụng thông báo truyền tin hiệu quả. Tương tự như mẫu thiết kế xuất bản-đăng ký, ứng dụng Android có thể gửi hoặc nhận thông báo phát đi từ hệ thống Android và các ứng dụng Android khác.

  • Cách sử dụng các kỹ thuật cần thiết để kiểm thử công việc không đồng bộ so với kiểm thử công việc liên tục.

Video