Lên lịch cho chuông báo

Chuông báo (dựa trên lớp AlarmManager) cung cấp cho bạn cách thực hiện các thao tác dựa trên thời gian ngoài thời gian hoạt động của ứng dụng. Ví dụ: bạn có thể sử dụng chuông báo để bắt đầu một hoạt động diễn ra trong thời gian dài, chẳng hạn như bắt đầu một dịch vụ mỗi ngày một lần để tải thông tin dự báo thời tiết xuống.

Chuông báo có các đặc điểm sau:

 • Chúng cho phép bạn kích hoạt Ý định vào các thời điểm và/hoặc khoảng thời gian đã đặt.

 • Bạn có thể sử dụng chúng cùng với broadcast receiver để lên lịch công việc hoặc WorkRequest nhằm thực hiện các thao tác khác.

 • Chúng hoạt động bên ngoài ứng dụng, vì vậy, bạn có thể sử dụng chúng để kích hoạt các sự kiện hoặc hành động ngay cả khi ứng dụng không chạy và ngay cả khi chính thiết bị đang ngủ.

 • Chúng giúp bạn giảm thiểu các yêu cầu về tài nguyên của ứng dụng. Bạn có thể lên lịch vận hành mà không cần sử dụng đồng hồ hẹn giờ hoặc các dịch vụ chạy liên tục.

Đặt chuông báo không chính xác

Khi một ứng dụng đặt thông báo không chính xác, hệ thống sẽ gửi thông báo đó vào một thời điểm trong tương lai. Chuông báo không chính xác đưa ra một số đảm bảo về thời gian gửi chuông báo trong khi vẫn tuân thủ các quy tắc hạn chế tiết kiệm pin, chẳng hạn như Chế độ nghỉ.

Nhà phát triển có thể tận dụng các điều kiện đảm bảo sau đây về API để tuỳ chỉnh thời gian phân phối thông báo không chính xác.

Gửi chuông báo sau một thời gian cụ thể

Nếu ứng dụng của bạn gọi set(), setInexactRepeating() hoặc setAndAllowWhileIdle(), thì chuông báo sẽ không bao giờ reo trước thời gian kích hoạt đã cung cấp.

Trên Android 12 (API cấp 31) trở lên, hệ thống sẽ gọi chuông báo trong vòng một giờ kể từ thời gian kích hoạt được cung cấp, trừ phi bất kỳ hạn chế tiết kiệm pin nào có hiệu lực, chẳng hạn như trình tiết kiệm pin hoặc Chế độ nghỉ.

Gửi thông báo trong một khoảng thời gian

Nếu ứng dụng của bạn gọi setWindow(), thì chuông báo sẽ không bao giờ kêu trước thời gian kích hoạt đã cung cấp. Trừ phi có bất kỳ hạn chế tiết kiệm pin nào có hiệu lực, chuông báo sẽ được gửi trong khoảng thời gian chỉ định, bắt đầu từ thời gian kích hoạt nhất định.

Nếu ứng dụng của bạn nhắm đến Android 12 trở lên, thì hệ thống có thể trì hoãn lệnh gọi thông báo không chính xác theo khung thời gian ít nhất 10 phút. Vì lý do này, các giá trị tham số windowLengthMillis trong 600000 sẽ được cắt thành 600000.

Gửi chuông báo lặp lại gần như đều đặn

Nếu ứng dụng của bạn gọi setInexactRepeating(), hệ thống sẽ gọi nhiều chuông báo:

 1. Chuông báo đầu tiên sẽ kêu trong khoảng thời gian chỉ định, bắt đầu từ thời gian kích hoạt nhất định.
 2. Các chuông báo tiếp theo thường kêu sau khi hết khoảng thời gian được chỉ định. Thời gian giữa hai lệnh gọi liên tiếp của chuông báo có thể khác nhau.

Đặt chuông báo chính xác

Hệ thống gọi một thông báo chính xác tại một thời điểm chính xác trong tương lai.

Hầu hết các ứng dụng đều có thể lên lịch các tác vụ và sự kiện bằng cách sử dụng thông báo không chính xác để hoàn thành một số trường hợp sử dụng phổ biến. Nếu chức năng cốt lõi của ứng dụng phụ thuộc vào một chuông báo được xác định thời gian chính xác (chẳng hạn như ứng dụng đồng hồ báo thức hoặc ứng dụng lịch), thì bạn có thể sử dụng chuông báo chính xác.

Các trường hợp sử dụng có thể không cần đến chuông báo chính xác

Danh sách sau đây cho thấy những quy trình công việc thường gặp có thể không cần đến chuông báo chính xác:

Lên lịch cho các thao tác định giờ trong suốt vòng đời của ứng dụng
Lớp Handler bao gồm một số phương thức phù hợp để xử lý hoạt động thời gian, chẳng hạn như thực hiện một số tác vụ mỗi n giây một lần, trong khi ứng dụng đang hoạt động: postAtTime()postDelayed(). Xin lưu ý rằng các API này phụ thuộc vào thời gian hoạt động của hệ thống chứ không phải thời gian thực.
Thao tác ở chế độ nền đã lên lịch, chẳng hạn như cập nhật ứng dụng và tải nhật ký lên
WorkManager cung cấp cách lập lịch công việc định kỳ có giới hạn thời gian. Bạn có thể cung cấp một khoảng thời gian lặp lại và flexInterval (tối thiểu 15 phút) để xác định thời gian chạy chi tiết cho công việc.
Hành động do người dùng chỉ định sẽ xảy ra sau một thời gian cụ thể (ngay cả khi hệ thống ở trạng thái rảnh)
Sử dụng chuông báo không chính xác. Cụ thể, hãy gọi setAndAllowWhileIdle().
Hành động do người dùng chỉ định sẽ xảy ra sau một thời gian cụ thể
Sử dụng chuông báo không chính xác. Cụ thể, hãy gọi set().
Hành động do người dùng chỉ định có thể xảy ra trong một khoảng thời gian nhất định
Sử dụng chuông báo không chính xác. Cụ thể, hãy gọi setWindow(). Xin lưu ý rằng nếu ứng dụng của bạn nhắm đến Android 12 trở lên, thì thời lượng nhỏ nhất được phép là 10 phút.

Cách đặt chuông báo chính xác

Ứng dụng của bạn có thể đặt chuông báo chính xác bằng một trong các phương thức sau. Các phương thức này được sắp xếp theo thứ tự sao cho các phương thức ở gần cuối danh sách phân phát nhiều tác vụ quan trọng hơn về thời gian nhưng cần nhiều tài nguyên hệ thống hơn.

setExact()

Gọi một chuông báo vào một thời điểm gần như chính xác trong tương lai, miễn là các biện pháp tiết kiệm pin khác chưa có hiệu lực.

Hãy sử dụng phương thức này để đặt chuông báo chính xác, trừ phi công việc của ứng dụng mang tính quyết định về thời gian đối với người dùng.

setExactAndAllowWhileIdle()

Gọi một chuông báo vào một thời điểm gần như chính xác trong tương lai, ngay cả khi các biện pháp tiết kiệm pin đã được áp dụng.

setAlarmClock()

Gọi một chuông báo vào một thời điểm chính xác trong tương lai. Vì người dùng dễ dàng nhìn thấy các chuông báo này, nên hệ thống sẽ không bao giờ điều chỉnh thời gian gửi của họ. Hệ thống xác định các chuông báo này là quan trọng nhất và để lại các chế độ tiết kiệm pin nếu cần để gửi chuông báo.

Mức sử dụng tài nguyên hệ thống

Khi hệ thống kích hoạt chuông báo chính xác mà ứng dụng của bạn đặt, thiết bị sẽ tiêu thụ rất nhiều tài nguyên, chẳng hạn như thời lượng pin, đặc biệt là khi đang ở chế độ tiết kiệm điện năng. Hơn nữa, hệ thống không thể dễ dàng phân lô các yêu cầu này để sử dụng tài nguyên hiệu quả hơn.

Bạn nên tạo chuông báo không chính xác bất cứ khi nào có thể. Để thực hiện công việc lâu hơn, hãy lên lịch bằng cách sử dụng WorkManager hoặc JobScheduler trong BroadcastReceiver của chuông báo. Để thực hiện công việc khi thiết bị đang ở chế độ Nghỉ, hãy tạo một chuông báo không chính xác bằng cách sử dụng setAndAllowWhileIdle() và bắt đầu một công việc từ chuông báo.

Khai báo quyền phù hợp đối với chuông báo

Nếu ứng dụng của bạn nhắm mục tiêu đến Android 12 trở lên, bạn phải có quyền truy cập đặc biệt là "Chuông báo và lời nhắc". Để thực hiện việc này, hãy khai báo quyền SCHEDULE_EXACT_ALARM trong tệp kê khai của ứng dụng, như trong đoạn mã sau:

<manifest ...>
  <uses-permission android:name="android.permission.SCHEDULE_EXACT_ALARM"/>
  <application ...>
    ...
  </application>
</manifest>

Nếu ứng dụng của bạn nhắm đến Android 13 (API cấp 33) trở lên, thì bạn có thể khai báo quyền SCHEDULE_EXACT_ALARM hoặc quyền USE_EXACT_ALARM.

<manifest ...>
  <uses-permission android:name="android.permission.USE_EXACT_ALARM"/>
  <application ...>
    ...
  </application>
</manifest>

Mặc dù cả quyền SCHEDULE_EXACT_ALARMUSE_EXACT_ALARM đều báo hiệu các chức năng như nhau, nhưng chúng được cấp theo cách khác nhau và hỗ trợ các trường hợp sử dụng khác nhau. Ứng dụng của bạn phải sử dụng chuông báo chính xác và khai báo quyền SCHEDULE_EXACT_ALARM hoặc USE_EXACT_ALARM, chỉ khi một chức năng dành cho người dùng trong ứng dụng yêu cầu hành động theo thời gian chính xác.

USE_EXACT_ALARM

SCHEDULE_EXACT_ALARM

 • Do người dùng cấp
 • Nhiều trường hợp sử dụng hơn
 • Ứng dụng nên xác nhận rằng quyền chưa bị thu hồi

Quyền SCHEDULE_EXACT_ALARM không được cấp trước cho những lượt cài đặt mới của ứng dụng nhắm đến Android 13 (API cấp 33) trở lên. Nếu người dùng chuyển dữ liệu ứng dụng sang một thiết bị chạy Android 14 thông qua tác vụ sao lưu và khôi phục, thì quyền SCHEDULE_EXACT_ALARM sẽ bị từ chối trên thiết bị mới. Tuy nhiên, nếu một ứng dụng hiện có đã có quyền này, thì ứng dụng đó sẽ được cấp quyền trước khi thiết bị nâng cấp lên Android 14.

Lưu ý: Nếu chuông báo chính xác được đặt bằng cách sử dụng đối tượng OnAlarmListener, chẳng hạn như với API setExact, thì bạn không cần quyền SCHEDULE_EXACT_ALARM.

Sử dụng quyền SCHEDULE_EXACT_ALARM

Không giống như USE_EXACT_ALARM, quyền SCHEDULE_EXACT_ALARM phải do người dùng cấp. Cả người dùng và hệ thống đều có thể thu hồi quyền SCHEDULE_EXACT_ALARM.

Để kiểm tra xem quyền đã được cấp cho ứng dụng của bạn hay chưa, hãy gọi canScheduleExactAlarms() trước khi cố gắng đặt chuông báo chính xác. Khi quyền SCHEDULE_EXACT_ALARM bị thu hồi đối với ứng dụng của bạn, ứng dụng đó sẽ dừng lại và mọi chuông báo chính xác trong tương lai sẽ bị huỷ. Điều này cũng có nghĩa là giá trị mà canScheduleExactAlarms() trả về vẫn có hiệu lực trong toàn bộ vòng đời của ứng dụng.

Khi cấp quyền SCHEDULE_EXACT_ALARMS cho ứng dụng của bạn, hệ thống sẽ gửi thông báo ACTION_SCHEDULE_EXACT_ALARM_PERMISSION_STATE_CHANGED cho ứng dụng đó. Ứng dụng của bạn nên triển khai broadcast receiver để thực hiện những việc sau:

 1. Xác nhận rằng ứng dụng của bạn vẫn có quyền truy cập đặc biệt. Để thực hiện việc này, hãy gọi canScheduleExactAlarms(). Bước kiểm tra này giúp bảo vệ ứng dụng của bạn trong trường hợp người dùng cấp quyền cho ứng dụng, sau đó thu hồi quyền gần như ngay sau đó.
 2. Lên lịch lại mọi chuông báo chính xác mà ứng dụng của bạn cần, dựa trên trạng thái hiện tại của chuông báo. Logic này sẽ tương tự như logic mà ứng dụng của bạn thực hiện khi nhận được thông báo ACTION_BOOT_COMPLETED.

Yêu cầu người dùng cấp quyền SCHEDULE_EXACT_ALARM

Tuỳ chọn này có tên là &quot;Cho phép đặt chuông báo và lời nhắc&quot;
Hình 1. Trang truy cập đặc biệt của ứng dụng "Chuông báo và lời nhắc" trong phần cài đặt hệ thống. Tại đây, người dùng có thể cho phép ứng dụng đặt chuông báo chính xác.

Nếu cần, bạn có thể đưa người dùng đến màn hình Chuông báo và lời nhắc trong phần cài đặt hệ thống, như trong Hình 1. Để thực hiện điều này, vui lòng hoàn thành các bước sau:

 1. Trong giao diện người dùng của ứng dụng, hãy giải thích cho người dùng lý do ứng dụng của bạn cần lên lịch chuông báo chính xác.
 2. Gọi một ý định bao gồm thao tác theo ý định ACTION_REQUEST_SCHEDULE_EXACT_ALARM.

Đặt chuông báo lặp lại

Chuông báo lặp lại cho phép hệ thống thông báo cho ứng dụng theo lịch định kỳ.

Chuông báo được thiết kế kém có thể gây tiêu hao pin và tạo ra một lượng tải đáng kể cho máy chủ. Vì lý do này, trên Android 4.4 (API cấp 19) trở lên, tất cả thông báo lặp lại đều là thông báo không chính xác.

Chuông báo lặp lại có các đặc điểm sau:

 • Một loại chuông báo. Để thảo luận thêm, hãy xem phần Chọn loại chuông báo.

 • Thời gian kích hoạt. Nếu thời gian kích hoạt bạn chỉ định là trong quá khứ, thì chuông báo sẽ kích hoạt ngay lập tức.

 • Khoảng thời gian của chuông báo. Ví dụ: 1 lần mỗi ngày, mỗi giờ hoặc 5 phút một lần.

 • Một ý định đang chờ xử lý sẽ kích hoạt khi chuông báo được kích hoạt. Khi bạn đặt chuông báo thứ hai sử dụng cùng một ý định đang chờ xử lý, chuông báo này sẽ thay thế chuông báo ban đầu.

Để huỷ PendingIntent(), hãy truyền FLAG_NO_CREATE đến PendingIntent.getService() để lấy thực thể của ý định (nếu ý định đó tồn tại), sau đó chuyển ý định đó đến AlarmManager.cancel()

Kotlin

val alarmManager =
  context.getSystemService(Context.ALARM_SERVICE) as? AlarmManager
val pendingIntent =
  PendingIntent.getService(context, requestId, intent,
                PendingIntent.FLAG_NO_CREATE)
if (pendingIntent != null && alarmManager != null) {
 alarmManager.cancel(pendingIntent)
}

Java

AlarmManager alarmManager =
  (AlarmManager) context.getSystemService(Context.ALARM_SERVICE);
PendingIntent pendingIntent =
  PendingIntent.getService(context, requestId, intent,
                PendingIntent.FLAG_NO_CREATE);
if (pendingIntent != null && alarmManager != null) {
 alarmManager.cancel(pendingIntent);
}

Chọn loại chuông báo

Một trong những cân nhắc đầu tiên khi sử dụng chuông báo lặp lại là loại chuông báo.

Có hai loại đồng hồ chung cho chuông báo: "thời gian thực đã trôi qua" và "đồng hồ thời gian thực" (RTC). Thời gian thực đã qua sử dụng "thời gian kể từ khi khởi động hệ thống" làm tham chiếu và đồng hồ thời gian thực sử dụng thời gian UTC (đồng hồ treo tường). Điều này có nghĩa là thời gian thực đã trôi qua phù hợp để đặt chuông báo dựa trên khoảng thời gian (ví dụ: chuông báo kích hoạt 30 giây một lần) vì không bị ảnh hưởng bởi múi giờ hoặc ngôn ngữ. Loại đồng hồ thời gian thực phù hợp hơn với các chuông báo phụ thuộc vào ngôn ngữ hiện tại.

Cả hai loại đều có phiên bản "đánh thức", cho biết sẽ đánh thức CPU của thiết bị nếu màn hình tắt. Điều này đảm bảo rằng chuông báo sẽ kích hoạt vào thời gian đã lên lịch. Điều này rất hữu ích nếu ứng dụng của bạn có phần phụ thuộc thời gian. Ví dụ: nếu ứng dụng có cửa sổ giới hạn để thực hiện một thao tác cụ thể. Nếu bạn không sử dụng phiên bản đánh thức của loại chuông báo, thì tất cả chuông báo lặp lại sẽ kích hoạt khi thiết bị của bạn bật vào lần tiếp theo.

Nếu bạn chỉ cần chuông báo kích hoạt tại một khoảng thời gian cụ thể (ví dụ: nửa giờ một lần), hãy sử dụng một trong các loại thời gian thực đã trôi qua. Nhìn chung, đây là lựa chọn tốt hơn.

Nếu bạn cần báo thức kích hoạt vào một thời điểm cụ thể trong ngày, hãy chọn một trong các loại đồng hồ thời gian thực dựa trên đồng hồ. Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng phương pháp này có thể có một số hạn chế. Ứng dụng có thể không dịch tốt sang các ngôn ngữ khác và nếu người dùng thay đổi chế độ cài đặt giờ của thiết bị, thì điều này có thể gây ra hành vi không mong muốn trong ứng dụng. Việc sử dụng loại chuông báo theo thời gian thực cũng sẽ không mở rộng hiệu quả, như đã thảo luận ở trên. Bạn nên sử dụng chuông báo "đã qua theo thời gian thực" nếu có thể.

Dưới đây là danh sách các loại:

 • ELAPSED_REALTIME: Kích hoạt ý định đang chờ xử lý dựa trên khoảng thời gian kể từ khi thiết bị khởi động, nhưng không đánh thức thiết bị. Thời gian đã trôi qua bao gồm bất kỳ khoảng thời gian nào mà thiết bị ở chế độ ngủ.

 • ELAPSED_REALTIME_WAKEUP: Đánh thức thiết bị và kích hoạt ý định đang chờ xử lý sau khi khoảng thời gian đã chỉ định đã trôi qua kể từ khi khởi động thiết bị.

 • RTC: Kích hoạt ý định đang chờ xử lý tại thời điểm chỉ định nhưng không đánh thức thiết bị.

 • RTC_WAKEUP: Đánh thức thiết bị để kích hoạt ý định đang chờ xử lý tại thời điểm đã chỉ định.

Ví dụ về chuông báo theo thời gian thực đã trôi qua

Sau đây là một số ví dụ về cách sử dụng ELAPSED_REALTIME_WAKEUP

Đánh thức thiết bị để kích hoạt chuông báo sau 30 phút và 30 phút một lần sau đó:

Kotlin

// Hopefully your alarm will have a lower frequency than this!
alarmMgr?.setInexactRepeating(
    AlarmManager.ELAPSED_REALTIME_WAKEUP,
    SystemClock.elapsedRealtime() + AlarmManager.INTERVAL_HALF_HOUR,
    AlarmManager.INTERVAL_HALF_HOUR,
    alarmIntent
)

Java

// Hopefully your alarm will have a lower frequency than this!
alarmMgr.setInexactRepeating(AlarmManager.ELAPSED_REALTIME_WAKEUP,
    SystemClock.elapsedRealtime() + AlarmManager.INTERVAL_HALF_HOUR,
    AlarmManager.INTERVAL_HALF_HOUR, alarmIntent);

Đánh thức thiết bị để kích hoạt chuông báo một lần (không lặp lại) sau một phút:

Kotlin

private var alarmMgr: AlarmManager? = null
private lateinit var alarmIntent: PendingIntent
...
alarmMgr = context.getSystemService(Context.ALARM_SERVICE) as AlarmManager
alarmIntent = Intent(context, AlarmReceiver::class.java).let { intent ->
  PendingIntent.getBroadcast(context, 0, intent, 0)
}

alarmMgr?.set(
    AlarmManager.ELAPSED_REALTIME_WAKEUP,
    SystemClock.elapsedRealtime() + 60 * 1000,
    alarmIntent
)

Java

private AlarmManager alarmMgr;
private PendingIntent alarmIntent;
...
alarmMgr = (AlarmManager)context.getSystemService(Context.ALARM_SERVICE);
Intent intent = new Intent(context, AlarmReceiver.class);
alarmIntent = PendingIntent.getBroadcast(context, 0, intent, 0);

alarmMgr.set(AlarmManager.ELAPSED_REALTIME_WAKEUP,
    SystemClock.elapsedRealtime() +
    60 * 1000, alarmIntent);

Ví dụ về chuông báo trên đồng hồ theo thời gian thực

Dưới đây là một số ví dụ về cách sử dụng RTC_WAKEUP.

Đánh thức thiết bị để kích hoạt chuông báo vào khoảng 2 giờ chiều và lặp lại đồng thời một lần mỗi ngày:

Kotlin

// Set the alarm to start at approximately 2:00 p.m.
val calendar: Calendar = Calendar.getInstance().apply {
  timeInMillis = System.currentTimeMillis()
  set(Calendar.HOUR_OF_DAY, 14)
}

// With setInexactRepeating(), you have to use one of the AlarmManager interval
// constants--in this case, AlarmManager.INTERVAL_DAY.
alarmMgr?.setInexactRepeating(
    AlarmManager.RTC_WAKEUP,
    calendar.timeInMillis,
    AlarmManager.INTERVAL_DAY,
    alarmIntent
)

Java

// Set the alarm to start at approximately 2:00 p.m.
Calendar calendar = Calendar.getInstance();
calendar.setTimeInMillis(System.currentTimeMillis());
calendar.set(Calendar.HOUR_OF_DAY, 14);

// With setInexactRepeating(), you have to use one of the AlarmManager interval
// constants--in this case, AlarmManager.INTERVAL_DAY.
alarmMgr.setInexactRepeating(AlarmManager.RTC_WAKEUP, calendar.getTimeInMillis(),
    AlarmManager.INTERVAL_DAY, alarmIntent);

Đánh thức thiết bị để kích hoạt chuông báo chính xác vào lúc 8 giờ 30 sáng và sau đó 20 phút một lần:

Kotlin

private var alarmMgr: AlarmManager? = null
private lateinit var alarmIntent: PendingIntent
...
alarmMgr = context.getSystemService(Context.ALARM_SERVICE) as AlarmManager
alarmIntent = Intent(context, AlarmReceiver::class.java).let { intent ->
  PendingIntent.getBroadcast(context, 0, intent, 0)
}

// Set the alarm to start at 8:30 a.m.
val calendar: Calendar = Calendar.getInstance().apply {
  timeInMillis = System.currentTimeMillis()
  set(Calendar.HOUR_OF_DAY, 8)
  set(Calendar.MINUTE, 30)
}

// setRepeating() lets you specify a precise custom interval--in this case,
// 20 minutes.
alarmMgr?.setRepeating(
    AlarmManager.RTC_WAKEUP,
    calendar.timeInMillis,
    1000 * 60 * 20,
    alarmIntent
)

Java

private AlarmManager alarmMgr;
private PendingIntent alarmIntent;
...
alarmMgr = (AlarmManager)context.getSystemService(Context.ALARM_SERVICE);
Intent intent = new Intent(context, AlarmReceiver.class);
alarmIntent = PendingIntent.getBroadcast(context, 0, intent, 0);

// Set the alarm to start at 8:30 a.m.
Calendar calendar = Calendar.getInstance();
calendar.setTimeInMillis(System.currentTimeMillis());
calendar.set(Calendar.HOUR_OF_DAY, 8);
calendar.set(Calendar.MINUTE, 30);

// setRepeating() lets you specify a precise custom interval--in this case,
// 20 minutes.
alarmMgr.setRepeating(AlarmManager.RTC_WAKEUP, calendar.getTimeInMillis(),
    1000 * 60 * 20, alarmIntent);

Quyết định độ chính xác của chuông báo

Như đã mô tả trước đó, chọn loại chuông báo thường là bước đầu tiên để tạo chuông báo. Một điểm khác biệt nữa là độ chính xác của chuông báo. Đối với hầu hết các ứng dụng, setInexactRepeating() là lựa chọn phù hợp. Khi bạn sử dụng phương thức này, Android sẽ đồng bộ hoá nhiều chuông báo lặp lại không chính xác và kích hoạt các chuông báo đó cùng lúc. Điều này làm giảm tiêu hao pin.

Tránh sử dụng chuông báo chính xác (nếu có thể). Tuy nhiên, đối với một số ứng dụng hiếm có yêu cầu cứng về thời gian, bạn có thể đặt thông báo chính xác bằng cách gọi setRepeating().

Với setInexactRepeating(), bạn không thể chỉ định khoảng thời gian tuỳ chỉnh như có thể với setRepeating(). Bạn phải sử dụng một trong các hằng số khoảng thời gian, chẳng hạn như INTERVAL_FIFTEEN_MINUTES, INTERVAL_DAY, v.v.. Hãy xem AlarmManager để biết danh sách đầy đủ.

Hủy chuông báo

Tuỳ thuộc vào ứng dụng của mình, bạn có thể muốn thêm khả năng huỷ chuông báo. Để huỷ một chuông báo, hãy gọi cancel() trên Trình quản lý chuông báo, truyền vào PendingIntent mà bạn không muốn kích hoạt nữa. Ví dụ:

Kotlin

// If the alarm has been set, cancel it.
alarmMgr?.cancel(alarmIntent)

Java

// If the alarm has been set, cancel it.
if (alarmMgr!= null) {
  alarmMgr.cancel(alarmIntent);
}

Bắt đầu chuông báo khi thiết bị khởi động lại

Theo mặc định, tất cả chuông báo sẽ bị huỷ khi thiết bị tắt. Để ngăn điều này xảy ra, bạn có thể thiết kế ứng dụng để tự động khởi động lại chuông báo định kỳ nếu người dùng khởi động lại thiết bị. Điều này đảm bảo rằng AlarmManager sẽ tiếp tục thực hiện tác vụ của mình mà người dùng không cần khởi động lại chuông báo theo cách thủ công.

Sau đây là các bước:

 1. Đặt quyền RECEIVE_BOOT_COMPLETED trong tệp kê khai của ứng dụng. Việc này cho phép ứng dụng của bạn nhận ACTION_BOOT_COMPLETED phát đi sau khi hệ thống khởi động xong (điều này chỉ có tác dụng nếu người dùng đã chạy ứng dụng ít nhất một lần):

  <uses-permission android:name="android.permission.RECEIVE_BOOT_COMPLETED"/>
 2. Triển khai BroadcastReceiver để nhận thông báo truyền tin:

  Kotlin

  class SampleBootReceiver : BroadcastReceiver() {
  
    override fun onReceive(context: Context, intent: Intent) {
      if (intent.action == "android.intent.action.BOOT_COMPLETED") {
        // Set the alarm here.
      }
    }
  }
  

  Java

  public class SampleBootReceiver extends BroadcastReceiver {
  
    @Override
    public void onReceive(Context context, Intent intent) {
      if (intent.getAction().equals("android.intent.action.BOOT_COMPLETED")) {
        // Set the alarm here.
      }
    }
  }
  
 3. Thêm trình nhận vào tệp kê khai của ứng dụng bằng bộ lọc ý định sẽ lọc hành động ACTION_BOOT_COMPLETED:

  <receiver android:name=".SampleBootReceiver"
      android:enabled="false">
    <intent-filter>
      <action android:name="android.intent.action.BOOT_COMPLETED"></action>
    </intent-filter>
  </receiver>

  Xin lưu ý rằng trong tệp kê khai, trình nhận khởi động được đặt thành android:enabled="false". Điều này có nghĩa là receiver sẽ không được gọi trừ khi ứng dụng bật lệnh đó một cách rõ ràng. Điều này giúp tránh gọi bộ nhận khởi động một cách không cần thiết. Bạn có thể bật bộ thu (ví dụ: nếu người dùng đặt chuông báo) như sau:

  Kotlin

  val receiver = ComponentName(context, SampleBootReceiver::class.java)
  
  context.packageManager.setComponentEnabledSetting(
      receiver,
      PackageManager.COMPONENT_ENABLED_STATE_ENABLED,
      PackageManager.DONT_KILL_APP
  )
  

  Java

  ComponentName receiver = new ComponentName(context, SampleBootReceiver.class);
  PackageManager pm = context.getPackageManager();
  
  pm.setComponentEnabledSetting(receiver,
      PackageManager.COMPONENT_ENABLED_STATE_ENABLED,
      PackageManager.DONT_KILL_APP);
  

  Sau khi bạn bật receiver theo cách này, receiver sẽ luôn bật, ngay cả khi người dùng khởi động lại thiết bị. Nói cách khác, việc bật dịch vụ nhận theo phương thức lập trình sẽ ghi đè chế độ cài đặt tệp kê khai, ngay cả khi khởi động lại. Bộ thu sẽ vẫn ở trạng thái bật cho đến khi ứng dụng của bạn tắt đi. Bạn có thể tắt bộ thu (ví dụ: nếu người dùng huỷ chuông báo) như sau:

  Kotlin

  val receiver = ComponentName(context, SampleBootReceiver::class.java)
  
  context.packageManager.setComponentEnabledSetting(
      receiver,
      PackageManager.COMPONENT_ENABLED_STATE_DISABLED,
      PackageManager.DONT_KILL_APP
  )
  

  Java

  ComponentName receiver = new ComponentName(context, SampleBootReceiver.class);
  PackageManager pm = context.getPackageManager();
  
  pm.setComponentEnabledSetting(receiver,
      PackageManager.COMPONENT_ENABLED_STATE_DISABLED,
      PackageManager.DONT_KILL_APP);
  

Gọi chuông báo khi thiết bị ở chế độ Nghỉ

Các thiết bị chạy Android 6.0 (API cấp 23) hỗ trợ chế độ Nghỉ, giúp kéo dài thời lượng pin của thiết bị. Chuông báo sẽ không kích hoạt khi thiết bị ở Chế độ nghỉ. Mọi chuông báo đã lên lịch đều được trì hoãn cho đến khi thiết bị thoát khỏi chế độ Nghỉ. Nếu cần hoàn tất công việc ngay cả khi thiết bị ở trạng thái rảnh, bạn sẽ có một số tuỳ chọn như sau:

 • Đặt chuông báo chính xác.

 • Sử dụng WorkManager API được thiết kế để thực hiện công việc ở chế độ nền. Bạn có thể cho biết rằng hệ thống nên đẩy nhanh công việc để công việc hoàn thành càng sớm càng tốt. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Lên lịch các tác vụ bằng WorkManager

Các phương pháp hay nhất

Mọi lựa chọn bạn đưa ra khi thiết kế chuông báo lặp lại đều có thể dẫn đến cách ứng dụng sử dụng (hoặc lạm dụng) tài nguyên hệ thống. Ví dụ: hãy tưởng tượng một ứng dụng phổ biến đồng bộ hoá với máy chủ. Nếu hoạt động đồng bộ hoá dựa trên thời gian trên đồng hồ và mọi thực thể của ứng dụng sẽ đồng bộ hoá lúc 11 giờ đêm, thì việc tải trên máy chủ có thể dẫn đến độ trễ cao hoặc thậm chí là "từ chối dịch vụ". Hãy làm theo các phương pháp hay nhất sau đây khi sử dụng chuông báo:

 • Thêm tính ngẫu nhiên (biến động) vào mọi yêu cầu mạng được kích hoạt do chuông báo lặp lại:

  • Thực hiện công việc cục bộ bất kỳ khi chuông báo kích hoạt. "Công việc cục bộ" có nghĩa là mọi hoạt động không truy cập vào máy chủ hoặc cần dữ liệu từ máy chủ.

  • Đồng thời, hãy lên lịch cho chuông báo có chứa các yêu cầu mạng để kích hoạt vào một khoảng thời gian ngẫu nhiên nào đó.

 • Duy trì tần suất báo thức ở mức tối thiểu.

 • Không đánh thức thiết bị một cách không cần thiết (hành vi này được xác định theo loại chuông báo, như mô tả trong phần Chọn loại chuông báo).

 • Đừng đặt thời gian kích hoạt chuông báo chính xác hơn mức cần thiết.

  Hãy dùng setInexactRepeating() thay vì setRepeating(). Khi bạn sử dụng setInexactRepeating(), Android sẽ đồng bộ hoá các chuông báo lặp lại từ nhiều ứng dụng và kích hoạt các chuông báo đó cùng lúc. Điều này làm giảm tổng số lần hệ thống phải đánh thức thiết bị, nhờ đó giảm tiêu hao pin. Kể từ Android 4.4 (API cấp 19), tất cả chuông báo lặp lại đều là chuông báo không chính xác. Xin lưu ý rằng mặc dù setInexactRepeating() là một sự cải tiến so với setRepeating(), nhưng nó vẫn có thể làm quá tải máy chủ nếu mọi thực thể của ứng dụng đều truy cập vào máy chủ cùng một lúc. Do đó, đối với các yêu cầu mạng, hãy thêm một số ngẫu nhiên vào chuông báo của bạn, như đã thảo luận trước đó.

 • Tránh đặt báo thức vào giờ đồng hồ nếu có thể.

  Chuông báo lặp lại dựa trên thời gian kích hoạt chính xác sẽ không điều chỉnh tỷ lệ hiệu quả. Hãy sử dụng ELAPSED_REALTIME nếu có thể. Các loại chuông báo khác nhau được mô tả chi tiết hơn trong phần sau.