dumpsys

dumpsys là một công cụ chạy trên các thiết bị Android và cung cấp thông tin về các dịch vụ hệ thống. Bạn có thể gọi dumpsys từ dòng lệnh bằng cách sử dụng Cầu gỡ lỗi Android (ADB) để nhận kết quả chẩn đoán cho mọi dịch vụ hệ thống đang chạy trên một thiết bị được kết nối.

Kết quả này thường chi tiết hơn so với mong muốn của bạn. Vì vậy, hãy sử dụng các tuỳ chọn dòng lệnh trên trang này để chỉ nhận kết quả cho các dịch vụ hệ thống mà bạn muốn. Trang này cũng mô tả cách sử dụng dumpsys để thực hiện các thao tác phổ biến, chẳng hạn như kiểm tra thiết bị đầu vào, RAM, pin hoặc quá trình chẩn đoán mạng.

Cú pháp

Cú pháp chung để sử dụng dumpsys như sau:

 adb shell dumpsys [-t timeout] [--help | -l | --skip services | service [arguments] | -c | -h]

Để nhận kết quả chẩn đoán cho mọi dịch vụ hệ thống trên thiết bị được kết nối, bạn chỉ cần chạy adb shell dumpsys. Tuy nhiên, dòng lệnh này cho ra nhiều thông tin hơn so với thường lệ. Để nhận được kết quả dễ quản lý hơn, hãy chỉ định dịch vụ bạn muốn kiểm tra bằng cách đưa dịch vụ đó vào lệnh. Ví dụ: lệnh bên dưới cung cấp dữ liệu hệ thống cho các thành phần đầu vào, chẳng hạn như màn hình cảm ứng hoặc bàn phím tích hợp:

adb shell dumpsys input

Để xem danh sách đầy đủ các dịch vụ hệ thống mà bạn có thể sử dụng với dumpsys, hãy dùng lệnh sau:

adb shell dumpsys -l

Tuỳ chọn dòng lệnh

Bảng sau đây liệt kê các tuỳ chọn có sẵn khi sử dụng dumpsys:

Bảng 1. Danh sách tuỳ chọn có sẵn cho dumpsys

Tuỳ chọn Nội dung mô tả
-t timeout Chỉ định khoảng thời gian chờ tính bằng giây. Khi không được chỉ định, giá trị mặc định là 10 giây.
--help In văn bản trợ giúp cho công cụ dumpsys.
-l Tạo danh sách đầy đủ các dịch vụ hệ thống mà bạn có thể dùng với dumpsys.
--skip services Chỉ định services mà bạn không muốn đưa vào kết quả.
service [arguments] Chỉ định service mà bạn muốn đưa vào kết quả. Một số dịch vụ có thể cho phép bạn truyền arguments không bắt buộc. Để tìm hiểu về các đối số không bắt buộc này, hãy truyền tuỳ chọn -h kèm theo dịch vụ:
adb shell dumpsys procstats -h
  
-c Khi chỉ định một số dịch vụ, hãy thêm tuỳ chọn này để xuất dữ liệu ở định dạng mà máy đọc được.
-h Đối với một số dịch vụ, hãy thêm tuỳ chọn này để xem văn bản trợ giúp và các tuỳ chọn bổ sung cho dịch vụ đó.

Kiểm tra thông tin chẩn đoán đầu vào

Việc chỉ định dịch vụ input, như minh hoạ trong lệnh sau đây, sẽ kết xuất trạng thái các thiết bị đầu vào của hệ thống, chẳng hạn như bàn phím và màn hình cảm ứng, cũng như cách xử lý sự kiện đầu vào.

adb shell dumpsys input

Kết quả sẽ khác nhau tuỳ thuộc vào phiên bản Android đang chạy trên thiết bị được kết nối. Các phần sau đây mô tả loại thông tin bạn thường thấy.

Trạng thái của trung tâm sự kiện

Sau đây là ví dụ về nội dung bạn có thể thấy khi kiểm tra Trạng thái của trung tâm sự kiện trong thông tin chẩn đoán đầu vào:

INPUT MANAGER (dumpsys input)

Event Hub State:
 BuiltInKeyboardId: -2
 Devices:
  -1: Virtual
   Classes: 0x40000023
   Path: 
   Descriptor: a718a782d34bc767f4689c232d64d527998ea7fd
   Location:
   ControllerNumber: 0
   UniqueId: 
   Identifier: bus=0x0000, vendor=0x0000, product=0x0000, version=0x0000
   KeyLayoutFile: /system/usr/keylayout/Generic.kl
   KeyCharacterMapFile: /system/usr/keychars/Virtual.kcm
   ConfigurationFile:
   HaveKeyboardLayoutOverlay: false
  1: msm8974-taiko-mtp-snd-card Headset Jack
   Classes: 0x00000080
   Path: /dev/input/event5
   Descriptor: c8e3782483b4837ead6602e20483c46ff801112c
   Location: ALSA
   ControllerNumber: 0
   UniqueId:
   Identifier: bus=0x0000, vendor=0x0000, product=0x0000, version=0x0000
   KeyLayoutFile:
   KeyCharacterMapFile:
   ConfigurationFile:
   HaveKeyboardLayoutOverlay: false
  2: msm8974-taiko-mtp-snd-card Button Jack
   Classes: 0x00000001
   Path: /dev/input/event4
   Descriptor: 96fe62b244c555351ec576b282232e787fb42bab
   Location: ALSA
   ControllerNumber: 0
   UniqueId:
   Identifier: bus=0x0000, vendor=0x0000, product=0x0000, version=0x0000
   KeyLayoutFile: /system/usr/keylayout/msm8974-taiko-mtp-snd-card_Button_Jack.kl
   KeyCharacterMapFile: /system/usr/keychars/msm8974-taiko-mtp-snd-card_Button_Jack.kcm
   ConfigurationFile:
   HaveKeyboardLayoutOverlay: false
  3: hs_detect
   Classes: 0x00000081
   Path: /dev/input/event3
   Descriptor: 485d69228e24f5e46da1598745890b214130dbc4
   Location:
   ControllerNumber: 0
   UniqueId:
   Identifier: bus=0x0000, vendor=0x0001, product=0x0001, version=0x0001
   KeyLayoutFile: /system/usr/keylayout/hs_detect.kl
   KeyCharacterMapFile: /system/usr/keychars/hs_detect.kcm
   ConfigurationFile:
   HaveKeyboardLayoutOverlay: false
...

Trạng thái của trình đọc đầu vào

InputReader chịu trách nhiệm giải mã các sự kiện đầu vào từ kernel. Tệp kết xuất trạng thái cho biết thông tin về cách định cấu hình từng thiết bị đầu vào và các thay đổi gần đây đối với trạng thái, chẳng hạn như thao tác nhấn phím hoặc thao tác chạm trên màn hình cảm ứng.

Mẫu sau đây cho thấy kết quả của một màn hình cảm ứng. Hãy lưu ý thông tin về độ phân giải của thiết bị và tham số hiệu chỉnh được sử dụng.

Input Reader State
...
 Device 6: Melfas MMSxxx Touchscreen
   IsExternal: false
   Sources: 0x00001002
   KeyboardType: 0
   Motion Ranges:
    X: source=0x00001002, min=0.000, max=719.001, flat=0.000, fuzz=0.999
    Y: source=0x00001002, min=0.000, max=1279.001, flat=0.000, fuzz=0.999
    PRESSURE: source=0x00001002, min=0.000, max=1.000, flat=0.000, fuzz=0.000
    SIZE: source=0x00001002, min=0.000, max=1.000, flat=0.000, fuzz=0.000
    TOUCH_MAJOR: source=0x00001002, min=0.000, max=1468.605, flat=0.000, fuzz=0.000
    TOUCH_MINOR: source=0x00001002, min=0.000, max=1468.605, flat=0.000, fuzz=0.000
    TOOL_MAJOR: source=0x00001002, min=0.000, max=1468.605, flat=0.000, fuzz=0.000
    TOOL_MINOR: source=0x00001002, min=0.000, max=1468.605, flat=0.000, fuzz=0.000
   Touch Input Mapper:
    Parameters:
     GestureMode: spots
     DeviceType: touchScreen
     AssociatedDisplay: id=0, isExternal=false
     OrientationAware: true
    Raw Touch Axes:
     X: min=0, max=720, flat=0, fuzz=0, resolution=0
     Y: min=0, max=1280, flat=0, fuzz=0, resolution=0
     Pressure: min=0, max=255, flat=0, fuzz=0, resolution=0
     TouchMajor: min=0, max=30, flat=0, fuzz=0, resolution=0
     TouchMinor: unknown range
     ToolMajor: unknown range
     ToolMinor: unknown range
     Orientation: unknown range
     Distance: unknown range
     TiltX: unknown range
     TiltY: unknown range
     TrackingId: min=0, max=65535, flat=0, fuzz=0, resolution=0
     Slot: min=0, max=9, flat=0, fuzz=0, resolution=0
    Calibration:
     touch.size.calibration: diameter
     touch.size.scale: 10.000
     touch.size.bias: 0.000
     touch.size.isSummed: false
     touch.pressure.calibration: amplitude
     touch.pressure.scale: 0.005
     touch.orientation.calibration: none
     touch.distance.calibration: none
    SurfaceWidth: 720px
    SurfaceHeight: 1280px
    SurfaceOrientation: 0
    Translation and Scaling Factors:
     XScale: 0.999
     YScale: 0.999
     XPrecision: 1.001
     YPrecision: 1.001
     GeometricScale: 0.999
     PressureScale: 0.005
     SizeScale: 0.033
     OrientationCenter: 0.000
     OrientationScale: 0.000
     DistanceScale: 0.000
     HaveTilt: false
     TiltXCenter: 0.000
     TiltXScale: 0.000
     TiltYCenter: 0.000
     TiltYScale: 0.000
    Last Button State: 0x00000000
    Last Raw Touch: pointerCount=0
    Last Cooked Touch: pointerCount=0

Ở cuối tệp kết xuất trạng thái của trình đọc đầu vào, có một số thông tin về tham số cấu hình chung, chẳng hạn như khoảng thời gian nhấn:

Configuration:
 ExcludedDeviceNames: []
 VirtualKeyQuietTime: 0.0ms
 PointerVelocityControlParameters: scale=1.000, lowThreshold=500.000, highThreshold=3000.000, acceleration=3.000
 WheelVelocityControlParameters: scale=1.000, lowThreshold=15.000, highThreshold=50.000, acceleration=4.000
 PointerGesture:
  Enabled: true
  QuietInterval: 100.0ms
  DragMinSwitchSpeed: 50.0px/s
  TapInterval: 150.0ms
  TapDragInterval: 300.0ms
  TapSlop: 20.0px
  MultitouchSettleInterval: 100.0ms
  MultitouchMinDistance: 15.0px
  SwipeTransitionAngleCosine: 0.3
  SwipeMaxWidthRatio: 0.2
  MovementSpeedRatio: 0.8
  ZoomSpeedRatio: 0.3

Trạng thái của trình điều phối đầu vào

InputDispatcher chịu trách nhiệm gửi sự kiện đầu vào đến các ứng dụng. Như minh hoạ trong kết quả mẫu sau, tệp kết xuất trạng thái hiển thị thông tin về cửa sổ bạn đang chạm vào, trạng thái của hàng đợi đầu vào, liệu lỗi ANR có đang xảy ra hay không và các thông tin khác về sự kiện đầu vào:

Input Dispatcher State:
 DispatchEnabled: 1
 DispatchFrozen: 0
 FocusedApplication: <null>
 FocusedWindow: name='Window{3fb06dc3 u0 StatusBar}'
 TouchStates: <no displays touched>
 Windows:
  0: name='Window{357bbbfe u0 SearchPanel}', displayId=0, paused=false, hasFocus=false, hasWallpaper=false, visible=false, canReceiveKeys=false, flags=0x01820100, type=0x000007e8, layer=211000, frame=[0,0][1080,1920], scale=1.000000, touchableRegion=[0,0][1080,1920], inputFeatures=0x00000000, ownerPid=22674, ownerUid=10020, dispatchingTimeout=5000.000ms
  1: name='Window{3b14c0ca u0 NavigationBar}', displayId=0, paused=false, hasFocus=false, hasWallpaper=false, visible=false, canReceiveKeys=false, flags=0x01840068, type=0x000007e3, layer=201000, frame=[0,1776][1080,1920], scale=1.000000, touchableRegion=[0,1776][1080,1920], inputFeatures=0x00000000, ownerPid=22674, ownerUid=10020, dispatchingTimeout=5000.000ms
  2: name='Window{2c7e849c u0 com.vito.lux}', displayId=0, paused=false, hasFocus=false, hasWallpaper=false, visible=true, canReceiveKeys=false, flags=0x0089031a, type=0x000007d6, layer=191000, frame=[-495,-147][1575,1923], scale=1.000000, touchableRegion=[-495,-147][1575,1923], inputFeatures=0x00000000, ownerPid=4697, ownerUid=10084, dispatchingTimeout=5000.000ms
  ...
 MonitoringChannels:
  0: 'WindowManager (server)'
 RecentQueue: length=10
  MotionEvent(deviceId=4, source=0x00001002, action=2, flags=0x00000000, metaState=0x00000000, buttonState=0x00000000, edgeFlags=0x00000000, xPrecision=1.0, yPrecision=1.0, displayId=0, pointers=[0: (335.0, 1465.0)]), policyFlags=0x62000000, age=217264.0ms
  MotionEvent(deviceId=4, source=0x00001002, action=1, flags=0x00000000, metaState=0x00000000, buttonState=0x00000000, edgeFlags=0x00000000, xPrecision=1.0, yPrecision=1.0, displayId=0, pointers=[0: (335.0, 1465.0)]), policyFlags=0x62000000, age=217255.7ms
  MotionEvent(deviceId=4, source=0x00001002, action=0, flags=0x00000000, metaState=0x00000000, buttonState=0x00000000, edgeFlags=0x00000000, xPrecision=1.0, yPrecision=1.0, displayId=0, pointers=[0: (330.0, 1283.0)]), policyFlags=0x62000000, age=216805.0ms
  ...
 PendingEvent: <none>
 InboundQueue: <empty>
 ReplacedKeys: <empty>
 Connections:
  0: channelName='WindowManager (server)', windowName='monitor', status=NORMAL, monitor=true, inputPublisherBlocked=false
   OutboundQueue: <empty>
   WaitQueue: <empty>
  1: channelName='278c1d65 KeyguardScrim (server)', windowName='Window{278c1d65 u0 KeyguardScrim}', status=NORMAL, monitor=false, inputPublisherBlocked=false
   OutboundQueue: <empty>
   WaitQueue: <empty>
  2: channelName='357bbbfe SearchPanel (server)', windowName='Window{357bbbfe u0 SearchPanel}', status=NORMAL, monitor=false, inputPublisherBlocked=false
   OutboundQueue: <empty>
   WaitQueue: <empty>
  ...
 AppSwitch: not pending
  7: channelName='2280455f com.google.android.gm/com.google.android.gm.ConversationListActivityGmail (server)', windowName='Window{2280455f u0 com.google.android.gm/com.google.android.gm.ConversationListActivityGmail}', status=NORMAL, monitor=false, inputPublisherBlocked=false
   OutboundQueue: <empty>
   WaitQueue: <empty>
  8: channelName='1a7be08a com.android.systemui/com.android.systemui.recents.RecentsActivity (server)', windowName='Window{1a7be08a u0 com.android.systemui/com.android.systemui.recents.RecentsActivity EXITING}', status=NORMAL, monitor=false, inputPublisherBlocked=false
   OutboundQueue: <empty>
   WaitQueue: <empty>
  9: channelName='3b14c0ca NavigationBar (server)', windowName='Window{3b14c0ca u0 NavigationBar}', status=NORMAL, monitor=false, inputPublisherBlocked=false
   OutboundQueue: <empty>
   WaitQueue: <empty>
  ...
 Configuration:
  KeyRepeatDelay: 50.0ms
  KeyRepeatTimeout: 500.0ms

Những điều cần kiểm tra

Sau đây là danh sách những điều cần xem xét khi kiểm tra đầu ra cho dịch vụ input:

Trạng thái của trung tâm sự kiện:

 • Mọi thiết bị đầu vào mà bạn mong đợi đều có sẵn.
 • Mỗi thiết bị đầu vào đều có một tệp bố cục phím, tệp bản đồ ký tự phím và tệp cấu hình thiết bị đầu vào phù hợp. Nếu tệp bị thiếu hoặc chứa lỗi cú pháp, thì tệp sẽ không tải được.
 • Mỗi thiết bị đầu vào đều được phân loại chính xác. Các bit trong trường Classes tương ứng với cờ trong EventHub.h, chẳng hạn như INPUT_DEVICE_CLASS_TOUCH_MT.
 • BuiltInKeyboardId là chính xác. Nếu thiết bị không có bàn phím tích hợp, thì mã nhận dạng phải là -2. Nếu không, đó phải là mã nhận dạng của bàn phím tích hợp.
  • Nếu quan sát thấy rằng BuiltInKeyboardId không phải là -2 như vốn có, thì bạn đang thiếu tệp bản đồ ký tự phím cho một bàn phím có chức năng đặc biệt. Các thiết bị bàn phím có chức năng đặc biệt phải có tệp bản đồ ký tự phím chỉ chứa dòng type SPECIAL_FUNCTION.

Trạng thái của trình đọc đầu vào:

 • Tất cả thiết bị đầu vào dự kiến đều có sẵn.
 • Mỗi thiết bị đầu vào đều được định cấu hình chính xác. Cụ thể, hãy kiểm tra để đảm bảo rằng màn hình cảm ứng và các trục của cần điều khiển đều chính xác.

Trạng thái của trình điều phối đầu vào:

 • Mọi sự kiện đầu vào đều được xử lý như dự kiến.
 • Sau khi chạm vào màn hình cảm ứng và chạy dumpsys cùng lúc, dòng TouchStates sẽ xác định chính xác cửa sổ mà bạn đang chạm vào.

Kiểm thử hiệu suất giao diện người dùng

Việc chỉ định dịch vụ gfxinfo sẽ cung cấp đầu ra cùng với thông tin về hiệu suất có liên quan đến khung hình ảnh động xuất hiện trong giai đoạn ghi. Lệnh sau sử dụng gfxinfo để thu thập dữ liệu về hiệu suất giao diện người dùng cho một tên gói đã chỉ định:

adb shell dumpsys gfxinfo package-name

Bạn cũng có thể đưa tuỳ chọn framestats vào để cung cấp thông tin chi tiết hơn về thời gian kết xuất khung hình từ các khung gần đây. Nhờ đó, bạn có thể theo dõi và gỡ lỗi chính xác hơn:

adb shell dumpsys gfxinfo package-name framestats

Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng gfxinfoframestats nhằm tích hợp các phép đo lường hiệu suất giao diện người dùng vào phương pháp kiểm thử, hãy xem bài viết Viết Macrobenchmark.

Kiểm tra thông tin chẩn đoán mạng

Việc chỉ định dịch vụ netstats sẽ cung cấp số liệu thống kê về việc sử dụng mạng được thu thập kể từ lần khởi động thiết bị trước đó. Để xuất thêm thông tin, chẳng hạn như thông tin chi tiết về mã nhận dạng người dùng riêng biệt (UID), hãy đưa tuỳ chọn detail vào như sau:

adb shell dumpsys netstats detail

Kết quả sẽ khác nhau tuỳ thuộc vào phiên bản Android đang chạy trên thiết bị được kết nối. Các phần sau đây mô tả loại thông tin bạn thường thấy.

Giao diện đang hoạt động và giao diện UID đang hoạt động

Kết quả mẫu sau đây liệt kê các giao diện đang hoạt động và giao diện UID đang hoạt động của thiết bị được kết nối. Trong hầu hết các trường hợp, thông tin về giao diện đang hoạt động và giao diện UID đang hoạt động là giống nhau.

Active interfaces:
 iface=wlan0 ident=[{type=WIFI, subType=COMBINED, networkId="Guest"}]
Active UID interfaces:
 iface=wlan0 ident=[{type=WIFI, subType=COMBINED, networkId="Guest"}]

Số liệu thống kê về "Dev" và "Xt"

Sau đây là kết quả mẫu cho phần Số liệu thống kê về Dev:

Dev stats:
 Pending bytes: 1798112
 History since boot:
 ident=[{type=WIFI, subType=COMBINED, networkId="Guest", metered=false}] uid=-1 set=ALL tag=0x0
  NetworkStatsHistory: bucketDuration=3600
   st=1497891600 rb=1220280 rp=1573 tb=309870 tp=1271 op=0
   st=1497895200 rb=29733 rp=145 tb=85354 tp=185 op=0
   st=1497898800 rb=46784 rp=162 tb=42531 tp=192 op=0
   st=1497902400 rb=27570 rp=111 tb=35990 tp=121 op=0
Xt stats:
 Pending bytes: 1771782
 History since boot:
 ident=[{type=WIFI, subType=COMBINED, networkId="Guest", metered=false}] uid=-1 set=ALL tag=0x0
  NetworkStatsHistory: bucketDuration=3600
   st=1497891600 rb=1219598 rp=1557 tb=291628 tp=1255 op=0
   st=1497895200 rb=29623 rp=142 tb=82699 tp=182 op=0
   st=1497898800 rb=46684 rp=160 tb=39756 tp=191 op=0
   st=1497902400 rb=27528 rp=110 tb=34266 tp=120 op=0

Số liệu thống kê về UID

Sau đây là ví dụ về số liệu thống kê chi tiết cho từng UID:

UID stats:
 Pending bytes: 744
 Complete history:
 ident=[[type=MOBILE_SUPL, subType=COMBINED, subscriberId=311111...], [type=MOBILE, subType=COMBINED, subscriberId=311111...]] uid=10007 set=DEFAULT tag=0x0
  NetworkStatsHistory: bucketDuration=7200000
   bucketStart=1406167200000 activeTime=7200000 rxBytes=4666 rxPackets=7 txBytes=1597 txPackets=10 operations=0
 ident=[[type=WIFI, subType=COMBINED, networkId="MySSID"]] uid=10007 set=DEFAULT tag=0x0
  NetworkStatsHistory: bucketDuration=7200000
   bucketStart=1406138400000 activeTime=7200000 rxBytes=17086802 rxPackets=15387 txBytes=1214969 txPackets=8036 operations=28
   bucketStart=1406145600000 activeTime=7200000 rxBytes=2396424 rxPackets=2946 txBytes=464372 txPackets=2609 operations=70
   bucketStart=1406152800000 activeTime=7200000 rxBytes=200907 rxPackets=606 txBytes=187418 txPackets=739 operations=0
   bucketStart=1406160000000 activeTime=7200000 rxBytes=826017 rxPackets=1126 txBytes=267342 txPackets=1175 operations=35

Để tìm UID cho ứng dụng của bạn, hãy chạy lệnh sau: adb shell dumpsys package your-package-name. Sau đó, hãy tìm dòng có nhãn userId.

Ví dụ: để tìm mức sử dụng mạng cho ứng dụng "com.example.myapp", hãy chạy lệnh sau:

adb shell dumpsys package com.example.myapp | grep userId

Kết quả sẽ tương tự như kết quả sau:

  userId=10007 gids=[3003, 1028, 1015]

Bằng việc sử dụng tệp kết xuất mẫu trước, hãy tìm các dòng có uid=10007. 2 dòng như vậy tồn tại. Dòng thứ nhất biểu thị kết nối di động và dòng thứ hai biểu thị kết nối Wi-Fi. Bên dưới mỗi dòng, bạn có thể xem thông tin sau cho từng cửa sổ 2 giờ (trong đó bucketDuration chỉ định bằng mili giây):

 • set=DEFAULT cho biết mức sử dụng mạng trong nền trước, còn set=BACKGROUND cho biết mức sử dụng ở chế độ nền. set=ALL ngụ ý cả hai.
 • tag=0x0 cho biết thẻ ổ cắm được liên kết với lưu lượng truy cập.
 • rxBytesrxPackets biểu thị các byte đã nhận và gói đã nhận trong khoảng thời gian tương ứng.
 • txBytestxPackets biểu thị các byte đã gửi (truyền tải) và gói đã gửi trong khoảng thời gian tương ứng.

Kiểm tra thông tin chẩn đoán về pin

Việc chỉ định dịch vụ batterystats sẽ tạo ra dữ liệu thống kê về mức sử dụng pin trên thiết bị, được sắp xếp theo mã nhận dạng người dùng riêng biệt (UID). Nếu bạn muốn tìm hiểu cách sử dụng dumpsys để kiểm thử ứng dụng ở chế độ Nghỉ và Chế độ chờ ứng dụng, hãy xem phần Kiểm thử bằng chế độ Nghỉ và Chế độ chờ ứng dụng.

Lệnh cho batterystats như sau:

adb shell dumpsys batterystats options

Để xem danh sách các tuỳ chọn bổ sung có sẵn cho batterystats, hãy đưa tuỳ chọn -h vào. Ví dụ sau đây sẽ tạo ra số liệu thống kê về mức sử dụng pin cho một gói ứng dụng đã chỉ định kể từ lần sạc thiết bị gần đây nhất:

adb shell dumpsys batterystats --charged package-name

Kết quả thường bao gồm thông tin sau:

 • Nhật ký các sự kiện liên quan đến pin
 • Số liệu thống kê chung cho thiết bị
 • Mức sử dụng nguồn ước tính trên mỗi UID và thành phần hệ thống
 • Số mili giây mỗi gói của thiết bị di động trên mỗi ứng dụng
 • Số liệu thống kê tổng hợp UID của hệ thống
 • Số liệu thống kê tổng hợp UID của ứng dụng

Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng batterystats cũng như cách tạo hình ảnh của kết quả ở dạng HTML, giúp dễ dàng tìm hiểu và chẩn đoán các vấn đề liên quan đến pin hơn, hãy đọc bài viết Dùng Batterystats và Battery Historian để phân tích mức sử dụng pin.

Kiểm tra kết quả mà máy đọc được

Bạn có thể tạo ra kết quả batterystats ở định dạng CSV mà máy đọc được bằng cách dùng lệnh sau:

adb shell dumpsys batterystats --checkin

Sau đây là một ví dụ về kết quả:

9,0,i,vers,11,116,K,L
9,0,i,uid,1000,android
9,0,i,uid,1000,com.android.providers.settings
9,0,i,uid,1000,com.android.inputdevices
9,0,i,uid,1000,com.android.server.telecom
...
9,0,i,dsd,1820451,97,s-,p-
9,0,i,dsd,3517481,98,s-,p-
9,0,l,bt,0,8548446,1000983,8566645,1019182,1418672206045,8541652,994188
9,0,l,gn,0,0,666932,495312,0,0,2104,1444
9,0,l,m,6794,0,8548446,8548446,0,0,0,666932,495312,0,697728,0,0,0,5797,0,0
...

Những dữ liệu quan sát về mức sử dụng pin có thể theo UID hoặc theo cấp hệ thống. Chọn đưa vào dữ liệu dựa trên mức độ hữu ích của dữ liệu đó khi phân tích hiệu suất pin. Mỗi hàng biểu thị một dữ liệu quan sát có các phần tử sau:

 • Số nguyên phần giữ chỗ
 • Mã nhận dạng người dùng được liên kết với quan sát đó
 • Chế độ tổng hợp:
  • i là thông tin không liên quan đến trạng thái đã sạc/chưa sạc.
  • l--charged (mức sử dụng kể từ lần sạc gần đây nhất).
  • u--unplugged (mức sử dụng kể từ lần rút phích cắm gần đây nhất). Ngừng sử dụng trên Android 5.1.1.
 • Mã nhận dạng phần, giúp xác định cách diễn giải các giá trị tiếp theo trong dòng.

Bảng sau đây mô tả các mã nhận dạng phần mà bạn có thể thấy:

Bảng 2. Danh sách giá trị nhận dạng phần

Mã nhận dạng phần Nội dung mô tả Các trường còn lại

vers

Phiên bản

checkin version, parcel version, start platform version, end platform version

uid

UID

uid, package name

apk

APK

wakeups, APK, service, start time, starts, launches

pr

Quy trình

process, user, system, foreground, starts

sr

Cảm biến

sensor number, time, count

vib

Bộ rung

time, count

fg

Nền trước

time, count

st

Thời gian của trạng thái

foreground, active, running

wl

Khoá chế độ thức

wake lock, full time, f, full count, partial time, p, partial count, window time, w, window count

sy

Đồng bộ hoá

sync, time, count

jb

Công việc

job, time, count

kwl

Khoá chế độ thức Kernel

kernel wake lock, time, count

wr

Lý do dùng chế độ thức

wakeup reason, time, count

nt

Mạng

mobile bytes RX, mobile bytes TX, Wi-Fi bytes RX, Wi-Fi bytes TX, mobile packets RX, mobile packets TX, Wi-Fi packets RX, Wi-Fi packets TX, mobile active time, mobile active count

ua

Hoạt động của người dùng

other, button, touch

bt

Pin

start count, battery realtime, battery uptime, total realtime, total uptime, start clock time, battery screen off realtime, battery screen off uptime

dc

Mức xả pin

low, high, screen on, screen off

lv

Mức pin

start level, current level

wfl

Wi-Fi

full Wi-Fi lock on time, Wi-Fi scan time, Wi-Fi running time, Wi-Fi scan count, Wi-Fi idle time, Wi-Fi receive time, Wi-Fi transmit time

gwfl

Wi-Fi chung

Wi-Fi on time, Wi-Fi running time, Wi-Fi idle time, Wi-Fi receive time, Wi-Fi transmit time, Wi-Fi power (mAh)

gble

Bluetooth chung

BT idle time, BT receive time, BT transmit time, BT power (mAh)

m

Khác

screen on time, phone on time, full wakelock time total, partial wakelock time total, mobile radio active time, mobile radio active adjusted time, interactive time, power save mode enabled time, connectivity changes, device idle mode enabled time, device idle mode enabled count, device idling time, device idling count, mobile radio active count, mobile radio active unknown time

gn

Mạng chung

mobile RX total bytes, mobile TX total bytes, Wi-Fi RX total bytes, Wi-Fi TX total bytes, mobile RX total packets, mobile TX total packets, Wi-Fi RX total packets, Wi-Fi TX total packets

br

Độ sáng của màn hình

dark, dim, medium, light, bright

sst

Thời gian quét tín hiệu

signal scanning time

sgt

Thời gian cường độ tín hiệu

none, poor, moderate, good, great

sgc

Số lần cường độ tín hiệu

none, poor, moderate, good, great

dct

Thời gian kết nối dữ liệu

none, GPRS, EDGE, UMTS, CDMA, EVDO_0, EVDO_A, 1xRTT, HSDPA, HSUPA, HSPA, IDEN, EVDO_B, LTE, EHRPD, HSPAP, other

dcc

Số lần kết nối dữ liệu

none, GPRS, EDGE, UMTS, CDMA, EVDO_0, EVDO_A, 1xRTT, HSDPA, HSUPA, HSPA, IDEN, EVDO_B, LTE, EHRPD, HSPAP, other

wst

Thời gian trạng thái Wi-Fi

off, off scanning, on no networks, on disconnected, on connected STA, on connected P2P, on connected STA P2P, soft AP

wsc

Số lần trạng thái Wi-Fi

off, off scanning, on no networks, on disconnected, on connected STA, on connected P2P, on connected STA P2P, soft AP

wsst/p>

Thời gian trạng thái Wi-Fi Supplicant

invalid, disconnected, interface disabled, inactive, scanning, authenticating, associating, associated, four-way handshake, group handshake, completed, dormant, uninitialized

wssc

Số lần trạng thái Wi-Fi Supplicant

invalid, disconnected, interface disabled, inactive, scanning, authenticating, associating, associated, four-way handshake, group handshake, completed, dormant, uninitialized

wsgt

Thời gian cường độ tín hiệu Wi-Fi

none, poor, moderate, good, great

wsgc

Số lần cường độ tín hiệu Wi-Fi

none, poor, moderate, good, great

bst

Thời gian trạng thái Bluetooth

inactive, low, med, high

bsc

Số lần trạng thái Bluetooth

inactive, low, med, high

pws

Tóm tắt về mức sử dụng nguồn

battery capacity, computed power, minimum drained power, maximum drained power

pwi

Mục sử dụng nguồn

label, mAh

dsd

Bước xả

duration, level, screen, power-save

csd

Bước sạc

duration, level, screen, power-save

dtr

Thời gian xả pin còn lại

battery time remaining

ctr

Thời gian sạc còn lại

charge time remaining

Lưu ý: Trước Android 6.0, mức sử dụng nguồn cho radio Bluetooth, radio di động và Wi-Fi được theo dõi trong danh mục phần m (Khác). Trong Android 6.0 trở lên, mức sử dụng nguồn cho các thành phần này được theo dõi trong phần pwi (Mục sử dụng nguồn) với các nhãn riêng lẻ (wifi, blue, cell) cho mỗi thành phần.

Xem cơ cấu phân bổ bộ nhớ

Bạn có thể kiểm tra mức sử dụng bộ nhớ của ứng dụng theo một trong 2 cách: trong một khoảng thời gian thông qua procstats hoặc ngay tại một thời điểm cụ thể bằng meminfo. Các phần sau đây cho bạn biết cách sử dụng cả hai phương pháp.

procstats

procstats giúp bạn biết được ứng dụng của mình đang hoạt động như thế nào theo thời gian, bao gồm cả thời gian ứng dụng chạy ở chế độ nền và mức sử dụng bộ nhớ trong thời gian đó. Phương thức này giúp bạn nhanh chóng tìm ra những điểm không hiệu quả và hoạt động bất thường trong ứng dụng, chẳng hạn như rò rỉ bộ nhớ, có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của ứng dụng, đặc biệt là khi chạy trên các thiết bị có bộ nhớ thấp. Tệp kết xuất trạng thái sẽ hiển thị số liệu thống kê về thời gian chạy của mọi ứng dụng, phần bộ nhớ chính dành riêng cho một quy trình + phần bộ nhớ dùng chung với quy trình khác (PSS), phần bộ nhớ chính dành riêng cho một quy trình (USS) và phần bộ nhớ chính mà một quy trình sử dụng (RSS).

Để nhận số liệu thống kê về mức sử dụng bộ nhớ của ứng dụng trong 3 giờ qua, ở định dạng mà con người đọc được, hãy chạy lệnh sau:

adb shell dumpsys procstats --hours 3

Như ví dụ sau, kết quả hiển thị tỷ lệ phần trăm thời gian ứng dụng chạy cũng như PSS, USS và RSS dưới dạng minPSS-avgPSS-maxPSS/minUSS-avgUSS-maxUSS/minRSS-avgRSS-maxRSS trên số lượng mẫu.

AGGREGATED OVER LAST 3 HOURS:
 * com.android.systemui / u0a37 / v28:
      TOTAL: 100% (15MB-16MB-17MB/7.7MB-8.7MB-9.4MB/7.7MB-9.6MB-84MB over 178)
   Persistent: 100% (15MB-16MB-17MB/7.7MB-8.7MB-9.4MB/7.7MB-9.6MB-84MB over 178)
 * com.android.se / 1068 / v28:
      TOTAL: 100% (2.8MB-2.9MB-2.9MB/300KB-301KB-304KB/304KB-22MB-33MB over 3)
   Persistent: 100% (2.8MB-2.9MB-2.9MB/300KB-301KB-304KB/304KB-22MB-33MB over 3)
 * com.google.android.gms.persistent / u0a7 / v19056073:
      TOTAL: 100% (37MB-38MB-40MB/27MB-28MB-29MB/124MB-125MB-126MB over 2)
     Imp Fg: 100% (37MB-38MB-40MB/27MB-28MB-29MB/124MB-125MB-126MB over 2)
 ...
 * com.android.gallery3d / u0a62 / v40030:
      TOTAL: 0.01%
    Receiver: 0.01%
    (Cached): 54% (6.4MB-6.5MB-6.9MB/4.4MB-4.4MB-4.4MB/4.4MB-26MB-68MB over 6)
 * com.google.android.tvlauncher / u0a30 / v1010900130:
      TOTAL: 0.01%
    Receiver: 0.01%
    (Cached): 91% (5.8MB-13MB-14MB/3.5MB-10MB-12MB/12MB-33MB-78MB over 6)
 * com.android.vending:instant_app_installer / u0a16 / v81633968:
      TOTAL: 0.01%
    Receiver: 0.01%
    (Cached): 100% (14MB-15MB-16MB/3.8MB-4.2MB-5.1MB/3.8MB-30MB-95MB over 7)
 ...
Run time Stats:
 SOff/Norm: +32m52s226ms
 SOn /Norm: +2h10m8s364ms
    Mod : +17s930ms
   TOTAL: +2h43m18s520ms

Memory usage:
 Kernel : 265MB (38 samples)
 Native : 73MB (38 samples)
 Persist: 262MB (90 samples)
 Top  : 190MB (325 samples)
 ImpFg : 204MB (569 samples)
 ImpBg : 754KB (345 samples)
 Service: 93MB (1912 samples)
 Receivr: 227KB (1169 samples)
 Home  : 66MB (12 samples)
 LastAct: 30MB (255 samples)
 CchAct : 220MB (450 samples)
 CchCAct: 193MB (71 samples)
 CchEmty: 182MB (652 samples)
 Cached : 58MB (38 samples)
 Free  : 60MB (38 samples)
 TOTAL : 1.9GB
 ServRst: 50KB (278 samples)

     Start time: 2015-04-08 13:44:18
 Total elapsed time: +2h43m18s521ms (partial) libart.so

meminfo

Bạn có thể ghi lại ảnh chụp nhanh về cách phân chia bộ nhớ của ứng dụng giữa những kiểu phân bổ RAM khác nhau bằng lệnh sau:

adb shell dumpsys meminfo package_name|pid [-d]

Cờ -d sẽ in thêm thông tin liên quan đến mức sử dụng bộ nhớ Dalvik và ART.

Kết quả sẽ liệt kê mọi cơ cấu phân bổ hiện tại của ứng dụng, được tính bằng kilobyte.

Khi kiểm tra thông tin này, bạn nên làm quen với các cơ cấu phân bổ sau đây:

RAM (Clean và Dirty) riêng tư
Đây là bộ nhớ mà chỉ quy trình của bạn sử dụng. Đây là khối lượng RAM mà hệ thống có thể thu hồi khi quy trình của ứng dụng bị huỷ bỏ. Nhìn chung, phần quan trọng nhất là RAM dirty riêng tư. Đây là RAM tốn kém nhất vì chỉ có quy trình của bạn sử dụng và nội dung của nó chỉ tồn tại trong RAM nên không thể phân trang tới bộ nhớ (vì Android không sử dụng tính năng hoán đổi). Mọi quá trình phân bổ vùng nhớ khối xếp gốc và Dalvik mà bạn thực hiện đều là RAM dirty (có dữ liệu đã sửa đổi nhưng chưa được chuyển sang ổ đĩa) riêng tư. Cơ cấu phân bổ gốc và Dalvik mà bạn chia sẻ với quy trình Zygote sẽ là RAM dirty dùng chung.
Kích thước cài đặt theo tỷ lệ (PSS)
Đây là chỉ số đo lường mức sử dụng RAM của ứng dụng, có tính đến việc chia sẻ trang giữa các quy trình. Mọi trang RAM dành riêng cho quy trình của bạn đều trực tiếp góp phần tạo ra giá trị PSS, trong khi các trang được chia sẻ với quy trình khác chỉ đóng góp vào giá trị PSS tương ứng với mức chia sẻ. Ví dụ: một trang được chia sẻ giữa 2 quy trình sẽ đóng góp một nửa kích thước cho PSS của mỗi quy trình.

Một đặc điểm của hoạt động đo lường PSS là bạn có thể thêm PSS trên mọi quy trình để xác định bộ nhớ thực đang được mọi quy trình sử dụng. Điều này đồng nghĩa PSS là phép đo lường phù hợp để xác định trọng số RAM thực tế của một quy trình, cũng như để so sánh với việc sử dụng RAM của các quy trình khác và tổng RAM có sẵn.

Ví dụ: sau đây là kết quả cho quy trình của Bản đồ trên thiết bị Nexus 5:

adb shell dumpsys meminfo com.google.android.apps.maps -d

Lưu ý: Thông tin bạn thấy có thể hơi khác so với thông tin hiển thị ở đây, vì một số thông tin trong kết quả sẽ khác nhau giữa các phiên bản nền tảng.

** MEMINFO in pid 18227 [com.google.android.apps.maps] **
          Pss Private Private Swapped   Heap   Heap   Heap
         Total  Dirty  Clean  Dirty   Size  Alloc   Free
        ------  ------  ------  ------  ------  ------  ------
 Native Heap  10468  10408    0    0  20480  14462   6017
 Dalvik Heap  34340  33816    0    0  62436  53883   8553
 Dalvik Other   972   972    0    0
    Stack   1144   1144    0    0
   Gfx dev  35300  35300    0    0
  Other dev    5    0    4    0
   .so mmap   1943   504   188    0
  .apk mmap   598    0   136    0
  .ttf mmap   134    0    68    0
  .dex mmap   3908    0   3904    0
  .oat mmap   1344    0    56    0
  .art mmap   2037   1784    28    0
  Other mmap    30    4    0    0
  EGL mtrack  73072  73072    0    0
  GL mtrack  51044  51044    0    0
   Unknown   185   184    0    0
    TOTAL  216524  208232   4384    0  82916  68345  14570

 Dalvik Details
    .Heap   6568   6568    0    0
     .LOS  24771  24404    0    0
     .GC   500   500    0    0
  .JITCache   428   428    0    0
   .Zygote   1093   936    0    0
  .NonMoving   1908   1908    0    0
 .IndirectRef    44    44    0    0

 Objects
        Views:    90     ViewRootImpl:    1
     AppContexts:    4      Activities:    1
       Assets:    2    AssetManagers:    2
    Local Binders:    21    Proxy Binders:    28
    Parcel memory:    18     Parcel count:    74
  Death Recipients:    2   OpenSSL Sockets:    2

Dưới đây là một dumpsys cũ trên Dalvik của ứng dụng Gmail:

** MEMINFO in pid 9953 [com.google.android.gm] **
         Pss   Pss Shared Private Shared Private  Heap  Heap  Heap
        Total  Clean  Dirty  Dirty  Clean  Clean  Size  Alloc  Free
       ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
 Native Heap   0    0    0    0    0    0  7800  7637(6) 126
 Dalvik Heap  5110(3)  0  4136  4988(3)  0    0  9168  8958(6) 210
 Dalvik Other  2850    0  2684  2772    0    0
    Stack   36    0    8   36    0    0
    Cursor  136    0    0   136    0    0
    Ashmem   12    0   28    0    0    0
  Other dev  380    0   24   376    0    4
   .so mmap  5443(5) 1996  2584  2664(5) 5788  1996(5)
  .apk mmap  235   32    0    0  1252   32
  .ttf mmap   36   12    0    0   88   12
  .dex mmap  3019(5) 2148    0    0  8936  2148(5)
  Other mmap  107    0    8    8   324   68
   Unknown  6994(4)  0   252  6992(4)  0    0
    TOTAL 24358(1) 4188  9724  17972(2)16388  4260(2)16968  16595   336

 Objects
        Views:  426     ViewRootImpl:    3(8)
     AppContexts:   6(7)    Activities:    2(7)
       Assets:   2    AssetManagers:    2
    Local Binders:   64    Proxy Binders:    34
  Death Recipients:   0
   OpenSSL Sockets:   1

 SQL
     MEMORY_USED:  1739
 PAGECACHE_OVERFLOW:  1164     MALLOC_SIZE:    62

Nhìn chung, bạn chỉ nên quan tâm đến các cột Pss TotalPrivate Dirty. Trong một số trường hợp, các cột Private CleanHeap Alloc cũng cung cấp dữ liệu thú vị.

Phần sau đây cung cấp thêm thông tin về các cơ cấu phân bổ bộ nhớ mà bạn cần quan sát:

Dalvik Heap
RAM mà cơ cấu phân bổ Dalvik sử dụng trong ứng dụng của bạn. Pss Total bao gồm tất cả cơ cấu phân bổ Zygote (được tính trọng số theo tỷ lệ chia sẻ giữa các quy trình, như mô tả trong định nghĩa PSS ở trên). Số Private Dirty là RAM thực tế chỉ dành cho vùng nhớ khối xếp của ứng dụng, bao gồm các cơ cấu phân bổ riêng của bạn và mọi trang phân bổ Zygote đã được sửa đổi kể từ khi tạo quy trình của ứng dụng từ Zygote.

Lưu ý: Trên các phiên bản nền tảng mới có phần Dalvik Other, số Pss TotalPrivate Dirty cho Vùng nhớ khối xếp Dalvik không bao gồm mức hao tổn Dalvik, chẳng hạn như biên dịch trong khi thực thi (JIT) và ghi chép GC, trong khi các phiên bản cũ liệt kê tất cả các phần này trong Dalvik.

Heap Alloc là dung lượng bộ nhớ mà Dalvik và các trình phân bổ vùng nhớ khối xếp gốc sẽ theo dõi cho ứng dụng của bạn. Giá trị này lớn hơn Pss TotalPrivate Dirty vì quy trình của bạn được tạo từ Zygote. Giá trị này bao gồm cả những cơ cấu phân bổ mà quy trình chia sẻ với mọi quy trình khác.

.so mmap.dex mmap
RAM được dùng cho mã .so (gốc) và .dex (Dalvik hoặc ART) đã liên kết. Số Pss Total bao gồm mã nền tảng được dùng chung giữa các ứng dụng. Private Clean là mã riêng của ứng dụng. Kích thước thực tế được liên kết thường lớn hơn. RAM ở đây chỉ là kích thước cần có trong RAM cho mã đã được ứng dụng thực thi. Tuy nhiên, .so mmap thường có RAM dirty riêng tư lớn, nguyên nhân là do các bản sửa lỗi cho mã gốc đã được tải lên địa chỉ cuối cùng.
.oat mmap
Đây là dung lượng RAM mà hình ảnh mã sử dụng. Dung lượng này dựa trên các lớp tải sẵn thường được nhiều ứng dụng dùng. Hình ảnh này được chia sẻ trên mọi ứng dụng và không chịu ảnh hưởng bởi các ứng dụng cụ thể.
.art mmap
Đây là dung lượng RAM mà hình ảnh vùng nhớ khối xếp sử dụng. Dung lượng này dựa trên các lớp tải sẵn thường được nhiều ứng dụng dùng. Hình ảnh này được chia sẻ trên mọi ứng dụng và không chịu ảnh hưởng bởi các ứng dụng cụ thể. Mặc dù hình ảnh ART có chứa các thực thể Object, nhưng hình ảnh đó lại không được tính vào kích thước vùng nhớ khối xếp của bạn.
.Heap (chỉ với cờ -d)
Đây là dung lượng bộ nhớ vùng nhớ khối xếp cho ứng dụng của bạn. Dung lượng này loại trừ các đối tượng trong hình ảnh và không gian đối tượng lớn, nhưng bao gồm cả không gian Zygote và không gian không di chuyển.
.LOS (chỉ với cờ -d)
Đây là dung lượng RAM mà không gian đối tượng lớn ART sử dụng. Dung lượng này bao gồm cả các đối tượng lớn Zygote. Các đối tượng lớn đều là cơ cấu phân bổ mảng gốc lớn hơn 12 KB.
.GC (chỉ với cờ -d)
Đây là chi phí hao tổn để thu gom rác. Không có cách nào để giảm mức hao tổn này.
.JITCache (chỉ với cờ -d)
Đây là dung lượng bộ nhớ mà các bộ nhớ đệm của mã và dữ liệu JIT sử dụng. Thông thường, giá trị này bằng 0 vì tất cả các ứng dụng đều được biên dịch tại thời điểm cài đặt.
.Zygote (chỉ với cờ -d)
Đây là dung lượng bộ nhớ mà không gian Zygote sử dụng. Không gian Zygote được tạo ra trong quá trình khởi động thiết bị và không bao giờ được phân bổ.
.NonMoving (chỉ với cờ -d)
Đây là dung lượng RAM mà không gian không di chuyển ART sử dụng. Không gian không di chuyển chứa các đối tượng đặc biệt không thể di chuyển được, chẳng hạn như các trường và phương thức. Bạn có thể giảm dung lượng cho phần này bằng cách sử dụng ít trường và phương thức hơn trong ứng dụng của mình.
.IndirectRef (chỉ với cờ -d)
Đây là dung lượng RAM mà các bảng tham chiếu gián tiếp của ART sử dụng. Thông thường, dung lượng này khá nhỏ, nhưng nếu quá cao, bạn có thể giảm bớt bằng cách giảm số lượng tệp tham chiếu JNI cục bộ và toàn cục.
Unknown
Bất kỳ trang RAM nào mà hệ thống không thể phân loại vào một trong các mục cụ thể khác. Hiện tại, hàng này chủ yếu chứa các cơ cấu phân bổ gốc, không thể xác định được bằng công cụ khi thu thập dữ liệu này do quá trình Sắp xếp ngẫu nhiên bố cục không gian địa chỉ (ASLR). Giống như vùng nhớ khối xếp Dalvik, Pss Total cho Unknown có tính đến việc chia sẻ với Zygote và Private Dirty là RAM không xác định chỉ dành cho ứng dụng của bạn.
TOTAL
Tổng RAM có kích thước cài đặt theo tỷ lệ (PSS) mà quy trình của bạn sử dụng. Đây là tổng của tất cả các trường PSS ở trên. Giá trị này cho biết tổng trọng số bộ nhớ của quy trình, có thể được so sánh trực tiếp với các quy trình khác và tổng RAM còn trống.

Private DirtyPrivate Clean là tổng mức phân bổ trong quy trình của bạn, không được chia sẻ với các quy trình khác. Khi quy trình của bạn bị huỷ bỏ, tất cả RAM của các cơ cấu phân bổ này sẽ được giải phóng trở lại hệ thống. Private Clean cũng có thể được chuyển trang và giải phóng trước khi quy trình bị huỷ bỏ, nhưng Private Dirty chỉ được giải phóng khi huỷ bỏ quy trình.

RAM sửa đổi là các trang đã được sửa đổi và phải dành riêng cho RAM vì không có hoán đổi. RAM sạch là các trang được ánh xạ từ một tệp cố định (ví dụ: mã đang được thực thi), và có thể được phân trang nếu không sử dụng trong một thời gian.

ViewRootImpl
Số lượng khung hiển thị gốc đang hoạt động trong quy trình của bạn. Mỗi khung hiển thị gốc được liên kết với một cửa sổ. Nhờ đó, bạn có thể xác định những sự cố rò rỉ bộ nhớ liên quan đến hộp thoại hoặc các cửa sổ khác.
AppContextsActivities
Số lượng đối tượng ContextActivity của ứng dụng đang hoạt động trong quy trình của bạn. Khung này có thể giúp bạn nhanh chóng xác định các đối tượng Activity bị rò rỉ mà không thể thu gom rác do có các tệp tham chiếu tĩnh trên đó. Đây là vấn đề thường gặp. Các đối tượng này thường được liên kết với nhiều cơ cấu phân bổ khác, đây là cách hiệu quả để theo dõi sự cố rò rỉ bộ nhớ lớn.