Mẫu: Hướng dẫn từng bước

Phần này cung cấp hướng dẫn từng bước chi tiết về một số mẫu quan trọng. Các mẫu như sau:

  • hello-jni: Một ứng dụng rất cơ bản minh hoạ hoạt động cốt lõi của NDK.
  • native-activity (hoạt động gốc): Một ứng dụng trình bày những kiến thức cơ bản về cách tạo một ứng dụng gốc thuần tuý. Ứng dụng này tập trung vào android_native_app_glue library.
  • Teapot (Ấm trà): Bản minh hoạ OpenGL đơn giản, giới thiệu lớp ndk_helper.