Điều khoản dịch vụ và an toàn dữ liệu

Trước khi sử dụng hoặc truy cập API Tính toàn vẹn của Play, hãy thực hiện các bước sau:

  1. Đọc Điều khoản dịch vụ của API Tính toàn vẹn của Play.
  2. Hiểu cách API xử lý dữ liệu.

Điều khoản dịch vụ

Sửa đổi gần đây nhất: Ngày 26 tháng 1 năm 2022

  1. Bằng cách sử dụng API Tính toàn vẹn của Play, bạn đồng ý với các điều khoản này cùng với Điều khoản dịch vụ của API Google ("Điều khoản dịch vụ API"). Nếu những điều khoản trên xung đột nhau, các điều khoản này sẽ được ưu tiên áp dụng hơn Điều khoản dịch vụ API. Vui lòng đọc kỹ các điều khoản này và Điều khoản dịch vụ API.
  2. Trong phạm vi các điều khoản này, "API" có nghĩa là API của Google, các dịch vụ dành cho nhà phát triển và phần mềm liên kết khác, gồm cả Mã có thể phân phối lại.
  3. "Mã có thể phân phối lại" là mã đối tượng hoặc tệp tiêu đề do Google cung cấp để gọi các API.
  4. Theo các điều khoản này và các điều khoản của Điều khoản dịch vụ API, bạn chỉ được sao chép và phân phối Mã có thể phân phối lại để đưa vào Ứng dụng API của mình. Google và những người cấp phép của Google sở hữu tất cả quyền, quyền sở hữu và lợi ích, bao gồm mọi tài sản sở hữu trí tuệ cũng như các quyền sở hữu khác nằm trong và đối với Mã có thể phân phối lại. Bạn sẽ không được sửa đổi, dịch hoặc tạo tác phẩm phái sinh của Mã có thể phân phối lại.
  5. Google có thể thay đổi các điều khoản này bất cứ lúc nào bằng cách thông báo, đồng thời cho phép bạn lựa chọn ngừng sử dụng API Tính toàn vẹn của Play. Google sẽ đăng thông báo về các nội dung sửa đổi đối với các điều khoản này tại https://developer.android.com/google/play/integrity/terms#tos. Các thay đổi sẽ không có hiệu lực hồi tố.

An toàn dữ liệu

Google Play có một mục an toàn dữ liệu dành cho nhà phát triển để công bố các phương pháp thu thập, chia sẻ và phương pháp bảo mật dữ liệu của ứng dụng. Để giúp bạn hoàn thành các yêu cầu trong mục an toàn dữ liệu, bạn có thể xem thông tin dưới đây về cách API Tính toàn vẹn của Play xử lý dữ liệu.

API Tính toàn vẹn của Play là một giao diện thời gian chạy có Cửa hàng Google Play. Do đó, khi bạn sử dụng Tính toàn vẹn của Play trong ứng dụng, Cửa hàng Play sẽ chạy các quy trình riêng, trong đó có việc xử lý dữ liệu chịu sự điều chỉnh của Điều khoản dịch vụ của Google Play. Thông tin dưới đây mô tả cách API Tính toàn vẹn của Play xử lý dữ liệu để giải quyết các yêu cầu cụ thể từ ứng dụng của bạn.

Dữ liệu thu được về mức sử dụng

Thông tin do ứng dụng cung cấp trong yêu cầu (trong trường requestHashnonce)

Siêu dữ liệu của ứng dụng (tên gói, số phiên bản và chứng chỉ ký)

Mã thông báo chứng thực thiết bị do Dịch vụ Google Play tạo

Mục đích của việc thu thập dữ liệu

Dữ liệu thu thập được dùng để xác minh tính toàn vẹn của ứng dụng, trạng thái cấp phép và tính toàn vẹn của thiết bị.

Mã hóa dữ liệu

Dữ liệu đã được mã hoá

Chia sẻ dữ liệu

Dữ liệu không được chuyển cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Xoá dữ liệu

Dữ liệu sẽ bị xoá sau một khoảng thời gian lưu giữ cố định.

Mặc dù chúng tôi hướng đến sự minh bạch tối đa, nhưng bạn phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đáp lại biểu mẫu mục an toàn dữ liệu của Google Play liên quan đến việc thu thập và chia sẻ dữ liệu người dùng trên ứng dụng của bạn và các phương pháp bảo mật.