Chất lượng của ứng dụng Wear OS

Danh sách kiểm tra trên trang này đưa ra nhiều yêu cầu nhằm giúp bạn đánh giá chất lượng của ứng dụng Wear OS và tuân thủ Nguyên tắc phát triển Wear OS. Mỗi yêu cầu có một mã nhận dạng riêng mà bạn có thể sử dụng khi trao đổi với nhóm của mình. Việc không tuân thủ tất cả các yêu cầu này có thể khiến ứng dụng của bạn bị từ chối gửi từ Cửa hàng Play.

Phần nhật ký phiên bản trên trang này cho biết danh sách kiểm tra đã thay đổi như thế nào theo thời gian.

Yêu cầu

Để phát hành trên Cửa hàng Play, ứng dụng đồng hồ của bạn phải đáp ứng mọi yêu cầu hiện hành. Ngoài ra, ứng dụng dành cho thiết bị di động phải đáp ứng các yêu cầu cốt lõi về chất lượng ứng dụng. Để lọc những nguyên tắc có liên quan đến ứng dụng của bạn, hãy chọn các mục Ứng dụngMặt đồng hồ trong danh sách kiểm tra giàu tính tương tác sau đây:

Danh mục yêu cầu về chất lượng

Phiên bản SDK mục tiêu

Kiểm tra ứng dụng của bạn

Kiểm thử ứng dụng của bạn và đảm bảo ứng dụng đó hoạt động trên đồng hồ chạy Wear OS 3.0 trở lên. Nếu bạn ghép nối thiết bị di động hoặc trình mô phỏng với trình mô phỏng Wear OS để kiểm thử, hãy kiểm tra xem ứng dụng của bạn hoạt động như thế nào trên từng trình mô phỏng sau:

 • Wear OS hình tròn nhỏ 1,2 inch
 • Wear OS tròn lớn 1,39 inch

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng Phòng thử nghiệm Firebase để chạy các bài kiểm thử được viết cho ứng dụng Wear OS độc lập trên các thiết bị Google Pixel Watch thực. Tìm hiểu thêm về các thiết bị Android thực được hỗ trợ trong Phòng thử nghiệm Firebase.

Trải nghiệm về hình ảnh

Các yêu cầu sau đây cho phép ứng dụng của bạn tuân theo các mẫu tương tác và thiết kế quan trọng để tạo ra trải nghiệm nhất quán, trực quan và thú vị cho người dùng trên Wear OS:

Khu vực Yêu cầu ID Benchmark (Điểm chuẩn)
Hỗ trợ tiếp cận Cỡ chữ do người dùng định cấu hình WO-V1

Ứng dụng phải phù hợp với cỡ chữ mà người dùng đặt trong phần cài đặt hệ thống. Nếu người dùng chọn cỡ chữ lớn hơn, hãy đảm bảo rằng văn bản và các thành phần điều khiển không chồng chéo nhau, cũng như không bị các cạnh màn hình cắt mất.

Hỗ trợ tiếp cận Đích chạm WO-V2

Cung cấp đích chạm tối thiểu là 48x48dp trên ứng dụng. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Hỗ trợ tiếp cận trên Wear OS.

Thao tác Tính năng điều hướng quay lại WO-V3

Cho phép người dùng vuốt để đóng trên hầu hết các màn hình.

Đối với các màn hình có hoạt động thể dục đang diễn ra hoặc kéo màn hình, chẳng hạn như chế độ xem bản đồ tương tác, bạn không cần thực hiện yêu cầu này. Tuy nhiên, bạn phải đưa ra lời gọi hành động rõ ràng để đóng khung hiển thị đó.

Để biết thêm thông tin, hãy xem trang Vuốt để đóng.

Thao tác Các hoạt động liên tục WO-V4

Khi người dùng có một hoạt động đang diễn ra, bạn phải làm như sau:

 • Hiển thị chỉ báo cho hoạt động đang diễn ra trên mặt đồng hồ.
 • Cập nhật các ứng dụng gần đây bằng khối trình chạy ứng dụng thích hợp cho hoạt động đang diễn ra đó.
 • Tham chiếu đến hoạt động đang diễn ra từ thẻ thông tin. (Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Thẻ thông tin Hoạt động đang diễn ra.)
Thao tác Duy trì trạng thái của ứng dụng WO-V5

Giữ nguyên trạng thái của ứng dụng hoặc người dùng khi rời khỏi chế độ nền trước và ngăn việc vô tình mất dữ liệu do thao tác quay lại và các thay đổi khác về trạng thái.

Khi ứng dụng của bạn tiếp tục hoạt động trong vòng vài phút kể từ lần sử dụng gần đây nhất, chẳng hạn như từ trình chuyển đổi ứng dụng gần đây, hãy khôi phục trạng thái ứng dụng gần với trạng thái trước đó nhất có thể.

Thao tác Trình chạy ứng dụng WO-V6

Trong trình chạy ứng dụng, hãy thể hiện chính xác tên và biểu tượng của ứng dụng, nhất quán với cách triển khai thiết bị.

Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Xuất hiện trong mục gần đây và tiếp tục ứng dụng.

Không áp dụng Không áp dụng WO-V7

Yêu cầu này không còn là yêu cầu về chất lượng đối với ứng dụng Wear OS nữa.

Thao tác Thanh cuộn WO-V8

Hiển thị thanh cuộn khi người dùng tương tác với một chế độ xem có thể cuộn.

Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Hiện thanh cuộn.

Thẻ thông tin Trạng thái đã đăng xuất WO-V9

Nếu bạn đưa một thẻ thông tin vào ứng dụng và người dùng đã đăng xuất, hãy nhắc người dùng đăng nhập khi họ mở thẻ thông tin đó.

Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Trạng thái trống.

Thẻ thông tin Bản xem trước WO-V10

Nếu bạn đưa một thẻ thông tin vào ứng dụng, hãy thêm bản xem trước của thẻ thông tin để giúp người dùng thấy được nội dung xuất hiện trong trình quản lý thẻ thông tin trên đồng hồ và điện thoại của họ.

Để biết thông số kỹ thuật về tài sản để xem trước, hãy xem Nguyên tắc thiết kế thẻ thông tin.

Không áp dụng Không áp dụng WO-V11

Yêu cầu này không còn là yêu cầu về chất lượng đối với ứng dụng Wear OS nữa.

Chất lượng hình ảnh Hiện thời gian (mặt đồng hồ) WO-V12

Hiện rõ thời gian trong ngày trên mặt đồng hồ.

Chất lượng hình ảnh Nền đen WO-V13

Dùng nền đen cho tất cả ứng dụng và thẻ thông tin.

Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Màu sắc.

Chất lượng hình ảnh Cỡ chữ WO-V14

Sử dụng cỡ chữ tối thiểu là 12sp cho văn bản thiết yếu và 10sp cho văn bản không thiết yếu. Điều này cho phép văn bản ứng dụng đủ lớn để có thể đọc nhanh.

Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Kiểu chữ.

Chất lượng hình ảnh Màn hình chờ WO-V15

Hiển thị biểu tượng ứng dụng 48x48 dp trên nền đen khi khởi động.

Biểu tượng màn hình chờ phải khớp với biểu tượng trình chạy ứng dụng.

Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Lồng ghép thương hiệu khi ra mắt ứng dụng.

Chất lượng hình ảnh Hình dạng đồng hồ WO-V16

Nội dung ứng dụng phải đáp ứng các yêu cầu sau đây về chất lượng hình ảnh:

 • Vừa với vùng hiển thị thực tế.
 • Không có văn bản hoặc chế độ điều khiển nào chồng chéo nhau.
 • Không có văn bản hoặc chế độ điều khiển nào bị cắt do cạnh màn hình.
 • Lớn hơn hoặc bằng vòng tròn 192 dp.

Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Xử lý nhiều hình dạng đồng hồ.

Hiệu suất và chức năng

Hãy thực hiện theo các yêu cầu sau đây để định cấu hình ứng dụng của bạn một cách chính xác cũng như mang lại hiệu suất và hành vi chức năng dự kiến:

Khu vực Yêu cầu ID Benchmark (Điểm chuẩn)
SDK Cấp API mục tiêu WO-P1

Đảm bảo ứng dụng của bạn đáp ứng các yêu cầu về cấp độ API mục tiêu của Google Play.

Độ ổn định Trải nghiệm người dùng cơ bản (ứng dụng) WO-P2

Đảm bảo rằng ứng dụng của bạn cài đặt, khởi chạy và hoàn thành các tác vụ cần thiết mà không gặp sự cố.

Độ ổn định Trải nghiệm người dùng cơ bản (mặt đồng hồ) WO-P3

Đảm bảo rằng người dùng có thể cài đặt, đặt và cá nhân hoá mặt đồng hồ mà không gặp sự cố, kể cả khi thêm các chức năng (nếu có).

Không áp dụng Không áp dụng WO-P4

Yêu cầu này không còn là yêu cầu về chất lượng đối với ứng dụng Wear OS nữa.

Ứng dụng đồng hành Ứng dụng đồng hành WO-P5

Đối với các ứng dụng không độc lập, hãy đảm bảo rằng ứng dụng đồng hành có thể kết nối với ứng dụng Wear và cho phép người dùng sử dụng ứng dụng Wear như mong đợi.

Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Chất lượng ứng dụng cốt lõi.

Danh tính Xác thực WO-P6

Ứng dụng của bạn không được yêu cầu người dùng nhập tên người dùng hoặc mật khẩu ngay trên thiết bị Wear OS.

Để biết thêm thông tin về các phương pháp hay nhất, hãy xem bài viết Xác thực trên thiết bị đeo.

Pin Màn hình luôn bật – Định dạng mặt đồng hồ WO-P7

Có chế độ Màn hình luôn bật và độ sáng không quá 15% pixel.

Hiệu suất Mức sử dụng bộ nhớ – Định dạng mặt đồng hồ WO-P8

Các thành phần không được vượt quá ngân sách bộ nhớ là 10 MB ở chế độ môi trường xung quanh và 100 MB ở chế độ tương tác.

Không áp dụng Không áp dụng WO-P9

Yêu cầu này không còn là yêu cầu về chất lượng đối với ứng dụng Wear OS nữa.

Chức năng Chức năng – Định dạng mặt đồng hồ WO-P10

Mặt đồng hồ không được có quá 8 khe chức năng.

Google Play

Thực hiện theo các yêu cầu sau đây để định cấu hình ứng dụng của bạn một cách nhất quán với các trang thông tin và phân loại khác trên Google Play:

Khu vực Yêu cầu ID Benchmark (Điểm chuẩn)
Chính sách của Play Chính sách của Play WO-G1

Ứng dụng của bạn phải tuân thủ các yêu cầu của Trung tâm chính sách dành cho nhà phát triển của Play.

Trang chi tiết về ứng dụng Nội dung mô tả ở trang thông tin trên Google Play WO-G2

Trang thông tin ứng dụng của bạn trên Cửa hàng Google Play phải tuân thủ những điều sau:

 • Liệt kê các tính năng chính của ứng dụng.
 • Nhắc đến Wear OS.
 • Đừng đề cập đến Android Wear.
 • Đề cập đến thẻ thông tin hoặc chức năng nếu giao diện tương ứng có trong ứng dụng của bạn.
 • Được bản địa hoá sang các ngôn ngữ mà ứng dụng cung cấp.
Trang chi tiết về ứng dụng Biểu tượng trang thông tin trên Google Play (ứng dụng) WO-G3

Hãy dùng quy cách thiết kế biểu tượng trên Google Play để tạo biểu tượng ứng dụng.

Trang chi tiết về ứng dụng Biểu tượng ở trang thông tin trên Google Play (mặt đồng hồ) WO-G4

Đối với mặt đồng hồ đơn lẻ, biểu tượng phải đáp ứng những yêu cầu sau:

 • Trình bày chính xác mặt đồng hồ.
 • Đừng cung cấp văn bản, hình ảnh đồ hoạ hoặc khung hình thiết bị không thuộc trải nghiệm trên mặt đồng hồ.

Những ứng dụng có nhiều mặt đồng hồ hoặc không chỉ có mặt đồng hồ cũng được miễn yêu cầu này. Tuy nhiên, nếu ứng dụng chỉ có một mặt đồng hồ thì người dùng có thể tìm thấy ứng dụng đó dễ dàng hơn trên Cửa hàng Play.

Hãy dùng quy cách thiết kế biểu tượng trên Google Play để tạo biểu tượng ứng dụng.

Trang chi tiết về ứng dụng Ảnh chụp màn hình trang thông tin trên Google Play (ứng dụng) WO-G5

Trang thông tin ứng dụng của bạn trên Cửa hàng Google Play phải thực hiện những việc sau:

 • Có ít nhất một ảnh chụp màn hình mô tả chính xác phiên bản hiện tại của ứng dụng đó trên Wear OS.
 • Cung cấp ảnh chụp màn hình chỉ thể hiện giao diện của ứng dụng.
 • Không dùng nền trong suốt hoặc hiệu ứng phủ.
 • Đừng đặt ảnh chụp màn hình trong khung thiết bị hoặc ghi chú thêm vào ảnh chụp màn hình những thông tin không có trong giao diện của ứng dụng.
 • Dùng ảnh chụp màn hình với tỷ lệ khung hình 1:1.

Nếu ứng dụng cung cấp Thẻ thông tin thì bạn nên chia sẻ ảnh chụp màn hình của chức năng Thẻ thông tin đó.

Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Thêm tài sản để xem trước nhằm thể hiện ứng dụng.

Lưu ý: Android Studio (Hedgehog trở lên) cung cấp chức năng chụp ảnh màn hình tương thích với Play. Trong hộp thoại Chụp ảnh màn hình, hãy chọn Tương thích với Cửa hàng Play trong trình đơn thả xuống để cung cấp ảnh chụp màn hình tương thích cho quá trình xem xét ứng dụng.

Trang chi tiết về ứng dụng Ảnh chụp màn hình trang thông tin trên Google Play (mặt đồng hồ) WO-G6

Trang thông tin mặt đồng hồ trên Cửa hàng Google Play phải thực hiện những việc sau:

 • Có ít nhất một ảnh chụp màn hình mô tả chính xác phiên bản hiện tại của mặt đồng hồ đó.
 • Cho thấy nhiều cách bố trí mặt đồng hồ nếu mặt đồng hồ đó tuỳ chỉnh được.
 • Cung cấp ảnh chụp màn hình chỉ thể hiện trải nghiệm trên mặt đồng hồ.
 • Đừng đặt ảnh chụp màn hình trong khung thiết bị hoặc ghi chú thêm vào ảnh chụp màn hình những nội dung không có trong giao diện của ứng dụng, chẳng hạn như văn bản, hình ảnh hoặc hình nền bổ sung.
 • Dùng ảnh chụp màn hình với tỷ lệ khung hình 1:1.

Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Thêm tài sản để xem trước nhằm thể hiện ứng dụng.

Xuất bản ứng dụng Đóng gói ứng dụng WO-G7

Nếu ứng dụng Wear OS của bạn có một ứng dụng điện thoại đi kèm, bạn phải sử dụng cùng một tên gói và khoá ký ứng dụng cho ứng dụng Wear và ứng dụng dành cho điện thoại.

Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Đóng gói và phân phối ứng dụng Wear.

Xuất bản ứng dụng Thông tin đăng nhập WO-G8

Đối với ứng dụng có tính năng có tính phí, bạn phải cung cấp thông tin đăng nhập trong Google Play Console để kiểm thử toàn bộ trải nghiệm trong ứng dụng.

Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Quyền truy cập của ứng dụng trong bài viết Chuẩn bị ứng dụng để gửi đi xem xét.

Xuất bản ứng dụng Thẻ danh mục WO-G9

Tự gắn thẻ tất cả mặt đồng hồ mà bạn gửi trên Google Play Console bằng các danh mục phù hợp thể hiện chính xác mặt đồng hồ đó.

Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Mặt đồng hồ tự gắn thẻ.

Xuất bản ứng dụng Số hình dạng mặt đồng hồ đã khai báo WO-G10

Nếu bạn dùng tệp watch_face_shapes.xml, thì tệp đó chỉ có thể chứa 10 phần tử <WatchFace> riêng biệt, đại diện cho những hình dạng mặt đồng hồ mà thiết kế mặt đồng hồ của bạn hỗ trợ.

Xuất bản ứng dụng Kích thước tệp nguồn WO-G11

Tổng kích thước của tệp nguồn XML xác định thiết kế mặt đồng hồ không được vượt quá 10 MB.

Câu hỏi thường gặp

Sau khi tôi gửi ứng dụng dành cho Wear OS để được xem xét, làm cách nào để biết liệu ứng dụng của tôi có đáp ứng được toàn bộ yêu cầu của Wear OS hay không?

Nếu ứng dụng của bạn không đáp ứng các yêu cầu về khả năng hữu dụng theo mô tả trên trang này, nhóm Cửa hàng Play sẽ liên hệ với bạn qua địa chỉ email nêu trong tài khoản Google Play Console liên kết với ứng dụng đó.

Ứng dụng của tôi nhắm đến các kiểu dáng khác ngoài Wear OS. Nếu ứng dụng của tôi không đáp ứng các yêu cầu về Wear OS, thì ứng dụng mới hoặc đã cập nhật của tôi có còn xuất hiện trên Google Play cho các thiết bị khác không?

Bạn chỉ có thể phát hành bản cập nhật cho trang thông tin trên Cửa hàng Google Play nếu tất cả thay đổi đều được phê duyệt. Nếu việc cập nhật cấu phần phần mềm dành riêng cho từng hệ số hình dạng đang chặn việc cập nhật thêm cho trang thông tin của bạn cho các thiết bị khác như điện thoại hoặc máy tính bảng, thì bạn nên xoá cấu phần phần mềm đó bằng cách thay thế bằng một nội dung gửi trống cho đến khi bạn có thể giải quyết các yêu cầu.

Để biết thông tin về cách phát hành ứng dụng Wear OS trên Google Play, hãy xem nội dung Phân phối ứng dụng cho Wear OS.

Làm cách nào để quản lý các trường hợp vi phạm chính sách và việc khiếu nại?

Bạn có thể tìm hiểu thêm về cách quản lý các trường hợp vi phạm chính sách và việc khiếu nại trong trung tâm chính sách của Google Play.

Nhật ký phiên bản

Bảng dưới đây tóm tắt các nội dung đã thay đổi trên trang này:

Ngày Mô tả về sự thay đổi
Ngày 15 tháng 5 năm 2024

Dưới đây là một số nội dung cập nhật:

 • Chỉ định giới hạn về số lượng hình dạng mặt đồng hồ trong một tệp nguồn mặt đồng hồ (res/xml/watch_face_shapes.xml).
 • Làm rõ tổng giới hạn kích thước của tệp nguồn mặt đồng hồ.
Ngày 14 tháng 2 năm 2024 Xoá yêu cầu triển khai phương thức nhập dữ liệu xoay để cuộn qua các màn hình trong ứng dụng Wear OS (WO-V7).
Ngày 3 tháng 1 năm 2024 Thêm hướng dẫn về cách quản lý các trường hợp vi phạm chính sách và việc khiếu nại.
Ngày 21 tháng 11 năm 2023 Cập nhật nguyên tắc về ảnh chụp màn hình trang thông tin ứng dụng trên Cửa hàng Google Play (WO-G5) để làm rõ rằng hình ảnh trang thông tin ứng dụng không được dùng nền trong suốt hoặc có lớp phủ.
Ngày 19 tháng 10 năm 2023 Cập nhật nguyên tắc về khả năng hỗ trợ tiếp cận (WO-V1) và hình dạng đồng hồ (WO-V16) để đề cập rằng các phần tử không được chồng chéo nhau. Phương pháp này áp dụng cho các thành phần văn bản và thành phần nội dung.
Ngày 21 tháng 9 năm 2023 Cập nhật yêu cầu về chế độ hiển thị thanh cuộn (WO-V8) để làm rõ thời điểm cần hiển thị thanh cuộn.
Ngày 19 tháng 9 năm 2023 Cập nhật yêu cầu màn hình chờ (WO-V15) để đề cập rằng biểu tượng màn hình chờ phải khớp với biểu tượng trình chạy ứng dụng.
Ngày 31 tháng 8 năm 2023 Giờ đây, chúng tôi đã đổi tên "các yêu cầu sắp tới" thành "yêu cầu", các yêu cầu này sẽ có hiệu lực.
Ngày 22 tháng 8 năm 2023 Cập nhật các yêu cầu về mức sử dụng bộ nhớ cho Định dạng mặt đồng hồ (WO-P8) để làm rõ hạn mức bộ nhớ cho chế độ tương tác và chế độ môi trường xung quanh.
Ngày 14 tháng 8 năm 2023 Xoá các yêu cầu về việc thiết lập trạng thái độc lập trong tệp kê khai ứng dụng, cho cả ứng dụng đầy đủ (WO-P4) và mặt đồng hồ sử dụng Định dạng mặt đồng hồ (WO-P9).
Ngày 4 tháng 8 năm 2023

Dưới đây là một số nội dung cập nhật:

 • Cập nhật yêu cầu về "Biểu tượng trang thông tin trên Play (mặt đồng hồ)" (WO-G4). Biểu tượng không được bao gồm khung thiết bị không thuộc trải nghiệm trên mặt đồng hồ.
 • Cập nhật yêu cầu về "Nội dung mô tả ở trang thông tin trên Play" (WO-G2). Các ứng dụng không cần phải cập nhật nội dung mô tả trên Cửa hàng Play cho mọi bản dựng. Ứng dụng phải liệt kê các tính năng chính của ứng dụng trong phần mô tả trên Cửa hàng Play.
Ngày 13 tháng 7 năm 2023

Dưới đây là một số nội dung cập nhật:

 • Xoá yêu cầu hiện thời gian trong ứng dụng Wear OS (WO-V11). Tuy nhiên, mặt đồng hồ vẫn phải hiện thời gian.
 • Cập nhật yêu cầu về chất lượng đối với "trạng thái bảo toàn ứng dụng" (WO-V5).
 • Cập nhật yêu cầu về phiên bản SDK mục tiêu. Giờ đây, các ứng dụng có thể nhắm đến mọi phiên bản từ Android 11 (API cấp 30) đến Android 13 (API cấp 33).
Ngày 10 tháng 5 năm 2023 Thêm yêu cầu đối với các ứng dụng sử dụng Định dạng mặt đồng hồ.
Ngày 17 tháng 3 năm 2023 Thêm lời nhắc rằng trang thông tin ứng dụng trên Google Play phải đề cập đến thẻ thông tin hoặc chức năng nếu ứng dụng hỗ trợ các thẻ thông tin hoặc chức năng đó.
Ngày 28 tháng 2 năm 2023

Dưới đây là một số nội dung cập nhật:

 • Cập nhật bộ trình mô phỏng được đề xuất để kiểm thử.
 • Thêm yêu cầu để nhắm đến Android 11 (API cấp 30) trở lên.
 • Thêm một loạt các yêu cầu sắp có hiệu lực từ ngày 31 tháng 8 năm 2023.
Ngày 9 tháng 2 năm 2023 Thêm nguyên tắc về mặt đồng hồ tự gắn thẻ.
Ngày 8 tháng 3 năm 2022 Làm rõ rằng các ứng dụng độc lập được phép sử dụng ứng dụng đồng hành cho quy trình đăng nhập.
Ngày 10 tháng 12 năm 2021 Thêm nguyên tắc để kiểm thử ứng dụng trên Wear OS 3.
Ngày 19 tháng 10 năm 2021 Thêm nguyên tắc cho biểu tượng liên kết với mặt đồng hồ (WO-F4).
Ngày 20 tháng 8 năm 2021 Làm rõ các nguyên tắc về nội dung và định dạng ảnh chụp màn hình (WO-F2).
Ngày 18 tháng 5 năm 2021

Dưới đây là một số nội dung cập nhật:

 • Thêm nguyên tắc về thông báo cho các kênh và mức độ ưu tiên, đồng thời thêm lời nhắc rằng các chiến dịch quảng cáo chéo không được phép sử dụng trong thông báo (VX-S1).
 • Thêm nguyên tắc nhắn tin đối với thứ hạng trả lời trực tiếp và chia sẻ trực tiếp (VX-S2).
 • Đã đề xuất một số trình mô phỏng để kiểm thử ứng dụng Wear OS.
Ngày 9 tháng 11 năm 2020 Làm rõ rằng ứng dụng độc lập không được yêu cầu người dùng cài đặt ứng dụng đồng hành trên thiết bị di động.
Ngày 14 tháng 3 năm 2017 Đã xuất bản phiên bản đầu tiên.