Chế độ hiển thị gói trong Android 11

Android 11 đưa ra các thay đổi liên quan đến chế độ hiển thị gói. Những thay đổi này chỉ ảnh hưởng đến các ứng dụng nhắm đến Android 11. Để biết thêm thông tin về những thay đổi này, hãy xem hướng dẫn về chế độ hiển thị gói trên Android.

Tài nguyên khác

Để biết thêm thông tin về những thay đổi đối với chế độ hiển thị gói trong Android 11, hãy xem các tài liệu sau:

Bài đăng trên blog