Chụp màn hình giao diện người dùng Wear

Wear OS cung cấp nhiều cách để chụp giao diện người dùng Wear OS:

 • Android Studio: sử dụng Logcat để chụp ảnh màn hình.
 • Ứng dụng đồng hành: sử dụng tuỳ chọn Chụp ảnh màn hình thiết bị đeo để chụp ảnh màn hình.
 • Tính năng ghi màn hình cho thiết bị Wear OS: quay video màn hình.

Chụp ảnh màn hình trong Android Studio

Dùng Android Studio chụp ảnh màn hình giao diện người dùng của ứng dụng cho thiết bị đeo cũng tương tự như chụp ảnh màn hình trên thiết bị di động. Hãy thực hiện các bước sau:

 1. Mở ứng dụng trong Android Studio.
 2. Chạy ứng dụng của bạn trên một thiết bị hoặc trình mô phỏng.
 3. Chuyển đến màn hình mà bạn muốn chụp trên thiết bị hoặc trong trình mô phỏng.
 4. Mở Logcat rồi nhấp vào biểu tượng ảnh chụp màn hình. Có thể biểu tượng này nằm dưới trình đơn mục bổ sung.
 5. Bạn có thể chọn Frame Screenshot (Ảnh chụp màn hình khung) rồi chọn một khung hình tròn.
 6. Nhấp vào Save (Lưu).

Chụp ảnh màn hình bằng ứng dụng đồng hành

Bạn có thể sử dụng ứng dụng đồng hành để chụp ảnh màn hình giao diện người dùng Wear bằng cách làm theo các bước sau:

 1. Trên giao diện người dùng, hãy tìm màn hình mà bạn muốn chụp.
 2. Trên điện thoại Android, hãy bật Developer options (Tuỳ chọn dành cho nhà phát triển), chuyển đến phần Settings > About phone (Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại) rồi nhấn vàoBuild number (Số bản dựng) bảy lần.
 3. Mở ứng dụng đồng hành Wear trên điện thoại của bạn
 4. Nhấn vào nút mục bổ sung (ba dấu chấm) ở góc trên bên phải để mở trình đơn.
 5. Nhấn vào Take wearable screenshot (Chụp ảnh màn hình thiết bị đeo). Thông báo sau đây sẽ xuất hiện: Screenshot request sent (Đã gửi yêu cầu chụp ảnh màn hình). Sau đó, bạn sẽ nhận được các thông báo sau: Ready to send watch screenshot (Sẵn sàng gửi ảnh chụp màn hình đồng hồ) và tap to send (nhấn để gửi).
 6. Nhấn vào thông báo để nhận được các tuỳ chọn gửi hoặc chia sẻ ảnh chụp màn hình bằng Bluetooth, Gmail hoặc các tuỳ chọn khác.

Sử dụng tính năng ghi màn hình cho thiết bị Wear OS

Nếu phát triển trên macOS, bạn có thể sử dụng dự án GitHub Android tool for Mac (Công cụ Android dành cho Mac) để quay video trên thiết bị Wear OS.

Ngoài ra, bạn có thể quay video trên thiết bị Wear OS theo các bước sau:

 1. Ghi lại khung hình thô trên đồng hồ, như minh hoạ sau đây:
  adb shell screenrecord --time-limit 30 --output-format raw-frames --verbose /sdcard/video.raw
 2. Sao chép tệp thô vào máy phát triển, như minh hoạ sau đây:
  adb pull /sdcard/video.raw video.raw
 3. Sử dụng ffmpeg để chuyển đổi tệp thô sang MP4, như minh hoạ sau đây:
  ffmpeg -f rawvideo -vcodec rawvideo -s 400x400 -pix_fmt rgb24 -r 10 -i video.raw -an -c:v libx264 -pix_fmt yuv420p video.mp4

Lưu ý: Hãy tham khảo trang web của FFmpeg để tìm hiểu hướng dẫn tải xuống và cài đặt.