Thiết lập dự án cho AndroidX Test

AndroidX Test là một tập hợp gồm các thư viện Jetpack cho phép bạn chạy kiểm thử trên các ứng dụng Android. Hướng dẫn này cũng cung cấp một loạt công cụ giúp bạn viết các chương trình kiểm thử này.

Ví dụ: AndroidX Test cung cấp các quy tắc JUnit4 để bắt đầu các hoạt động và tương tác với chúng trong các thử nghiệm JUnit4. Thư viện này cũng chứa các khung Kiểm thử giao diện người dùng như Espresso, Automator giao diện người dùng và trình mô phỏng Robolectric.

Thêm thư viện kiểm thử AndroidX

Để sử dụng AndroidX Test, bạn phải sửa đổi các phần phụ thuộc của dự án ứng dụng trong môi trường phát triển.

Thêm phần phụ thuộc vào Gradle

Để sửa đổi các phần phụ thuộc của dự án ứng dụng, hãy hoàn tất các bước sau:

 • Bước 1: Mở tệp build.gradle cho mô-đun Gradle của bạn.
 • Bước 2: Trong phần kho lưu trữ, hãy đảm bảo kho lưu trữ Maven của Google đã xuất hiện:
 allprojects {
  repositories {
   jcenter()
   google()
  }
 }
 • Bước 3: Đối với mỗi gói Kiểm thử AndroidX mà bạn muốn sử dụng, hãy thêm tên gói của gói đó vào mục phần phụ thuộc. Ví dụ: để thêm gói espresso-core, hãy thêm các dòng sau:

Groovy

dependencies {
    ...
    androidTestImplementation "androidx.test.espresso:espresso-core:$espressoVersion"
  }

Kotlin

dependencies {
    ...
    androidTestImplementation('androidx.test.espresso:espresso-core:$espressoVersion')
  }

Dưới đây là các phần phụ thuộc AndroidX Test phổ biến nhất hiện có:

Groovy

dependencies {
  // Core library
  androidTestImplementation "androidx.test:core:$androidXTestVersion0"

  // AndroidJUnitRunner and JUnit Rules
  androidTestImplementation "androidx.test:runner:$testRunnerVersion"
  androidTestImplementation "androidx.test:rules:$testRulesVersion"

  // Assertions
  androidTestImplementation "androidx.test.ext:junit:$testJunitVersion"
  androidTestImplementation "androidx.test.ext:truth:$truthVersion"

  // Espresso dependencies
  androidTestImplementation "androidx.test.espresso:espresso-core:$espressoVersion"
  androidTestImplementation "androidx.test.espresso:espresso-contrib:$espressoVersion"
  androidTestImplementation "androidx.test.espresso:espresso-intents:$espressoVersion"
  androidTestImplementation "androidx.test.espresso:espresso-accessibility:$espressoVersion"
  androidTestImplementation "androidx.test.espresso:espresso-web:$espressoVersion"
  androidTestImplementation "androidx.test.espresso.idling:idling-concurrent:$espressoVersion"

  // The following Espresso dependency can be either "implementation",
  // or "androidTestImplementation", depending on whether you want the
  // dependency to appear on your APK’"s compile classpath or the test APK
  // classpath.
  androidTestImplementation "androidx.test.espresso:espresso-idling-resource:$espressoVersion"
}

Kotlin

dependencies {
  // Core library
  androidTestImplementation("androidx.test:core:$androidXTestVersion")

  // AndroidJUnitRunner and JUnit Rules
  androidTestImplementation("androidx.test:runner:$testRunnerVersion")
  androidTestImplementation("androidx.test:rules:$testRulesVersion")

  // Assertions
  androidTestImplementation("androidx.test.ext:junit:$testJunitVersion")
  androidTestImplementation("androidx.test.ext:truth:$truthVersion")

  // Espresso dependencies
  androidTestImplementation( "androidx.test.espresso:espresso-core:$espressoVersion")
  androidTestImplementation( "androidx.test.espresso:espresso-contrib:$espressoVersion")
  androidTestImplementation( "androidx.test.espresso:espresso-intents:$espressoVersion")
  androidTestImplementation( "androidx.test.espresso:espresso-accessibility:$espressoVersion")
  androidTestImplementation( "androidx.test.espresso:espresso-web:$espressoVersion")
  androidTestImplementation( "androidx.test.espresso.idling:idling-concurrent:$espressoVersion")

  // The following Espresso dependency can be either "implementation",
  // or "androidTestImplementation", depending on whether you want the
  // dependency to appear on your APK"s compile classpath or the test APK
  // classpath.
  androidTestImplementation( "androidx.test.espresso:espresso-idling-resource:$espressoVersion")
}

Trang Ghi chú phát hành chứa một bảng có các phiên bản mới nhất cho mỗi cấu phần phần mềm.

Tham khảo Package Index (Chỉ mục gói) hoặc Class Index (Chỉ mục lớp) để xem tài liệu tham khảo cụ thể về các thư viện này.

Dự án sử dụng các lớp không dùng nữa

Nếu ứng dụng của bạn dùng các chương trình kiểm thử dựa vào các lớp android.test dựa trên JUnit3 không dùng nữa , chẳng hạn như InstrumentationTestCaseTestSuiteLoader, hãy thêm các dòng sau vào phần android của tệp:

android {
  ...
  useLibrary 'android.test.runner'

  useLibrary 'android.test.base'
  useLibrary 'android.test.mock'
 }

Thêm nội dung khai báo trong tệp kê khai

Để chạy kiểm thử dựa vào các lớp android.test dựa trên JUnit3 không dùng nữa, hãy thêm các phần tử <uses-library> cần thiết vào tệp kê khai của ứng dụng kiểm thử. Ví dụ: nếu bạn thêm các bài kiểm thử phụ thuộc vào thư viện android.test.runner, hãy thêm phần tử sau đây vào tệp kê khai của ứng dụng:

<!-- You don't need to include android:required="false" if your app's

  minSdkVersion is 28 or higher. -->

<uses-library android:name="android.test.runner"

    android:required="false" />

Để xác định thư viện chứa một lớp dựa trên JUnit nhất định, hãy xem các thư viện dựa trên JUnit.

Những điều cần cân nhắc khi sử dụng các lớp không dùng nữa và nhắm đến Android 9 hoặc

cao hơn

Hướng dẫn trong phần này chỉ áp dụng nếu bạn nhắm đến Android 9 (API cấp 28) trở lên phiên bản SDK tối thiểu cho ứng dụng được đặt là Android 9.

Thư viện android.test.runner ngầm phụ thuộc vào các thư viện android.test.baseandroid.test.mock. Nếu ứng dụng của bạn chỉ sử dụng các lớp từ android.test.base hoặc android.test.mock, thì bạn có thể tự đưa các thư viện vào:

<!-- For both of these declarations, you don't need to include
  android:required="false" if your app's minSdkVersion is 28
  or higher. -->

<uses-library android:name="android.test.base"
    android:required="false" />
<uses-library android:name="android.test.mock"
    android:required="false" />