Mô-đun Trạng thái đã lưu của ViewModel   Một phần của Android Jetpack.

Như đã đề cập trong phần Lưu trạng thái của giao diện người dùng, đối tượng của ViewModel có thể xử lý thay đổi về cấu hình nên bạn không cần lo về trạng thái trong chế độ xoay hoặc các trường hợp khác. Tuy nhiên, nếu cần xử lý tình huống quy trình kết thúc không mong muốn do khởi động hệ thống, có thể bạn sẽ muốn dùng onSaveInstanceState() để sao lưu.

Trạng thái giao diện người dùng thường được lưu trữ hoặc có thể tham chiếu trong đối tượng ViewModel và không phải hoạt động nên hãy sử dụng onSaveInstanceState() yêu cầu một số nguyên mẫu mà mô-đun trạng thái đã lưu có thể xử lý giúp bạn.

Khi sử dụng mô-đun này, các đối tượng ViewModel nhận được một đối tượng SavedStateHandle qua hàm dựng. Đối tượng này là một bản đồ khoá-giá trị cho phép bạn viết và truy xuất đối tượng đến và đi từ trạng thái đã lưu. Các giá trị này vẫn tồn tại sau khi hệ thống loại bỏ quy trình và duy trì thông qua đối tượng tương tự.

Thiết lập

Bắt đầu bằng Mảnh 1.2.0 hoặc phần phụ thuộc bắc cầu Hoạt động 1.1.0, bạn có thể chấp nhận SavedStateHandle làm đối số hàm dựng cho ViewModel của bạn.

Kotlin

class SavedStateViewModel(private val state: SavedStateHandle) : ViewModel() { ... }

Java

public class SavedStateViewModel extends ViewModel {
  private SavedStateHandle state;

  public SavedStateViewModel(SavedStateHandle savedStateHandle) {
    state = savedStateHandle;
  }

  ...
}

Sau đó, bạn có thể truy xuất phiên bản ViewModel mà không cần cấu hình bổ sung. Nhà máy ViewModel mặc định sẽ cung cấp SavedStateHandle phù hợp cho ViewModel của bạn.

Kotlin

class MainFragment : Fragment() {
  val vm: SavedStateViewModel by viewModels()

  ...
}

Java

class MainFragment extends Fragment {
  private SavedStateViewModel vm;

  public void onViewCreated(@NonNull View view, Bundle savedInstanceState) {
    vm = new ViewModelProvider(this).get(SavedStateViewModel.class);

    ...

  }

  ...
}

Khi cung cấp phiên bản ViewModelProvider.Factory tuỳ chỉnh, bạn có thể cho phép việc sử dụng SavedStateHandle bằng cách mở rộng AbstractSavedStateViewModelFactory.

Làm việc với SavedStateHandle

Lớp SavedStateHandle là một bản đồ khoá-giá trị cho phép bạn ghi và truy xuất dữ liệu đến và đi từ trạng thái đã lưu thông qua phương thức set()get().

Bằng cách sử dụng SavedStateHandle, giá trị truy vấn sẽ được giữ lại quy trình kết thúc không mong muốn để đảm bảo người dùng xem được cùng một nhóm dữ liệu đã lọc trước và sau khi tạo lại mà không có hoạt động hoặc mảnh cần lưu, khôi phục thủ công và chuyển tiếp giá trị đó trở lại ViewModel.

SavedStateHandle cũng có các phương thức khác có thể hữu ích với bạn khi tương tác với sơ đồ khoá-giá trị:

Ngoài ra, bạn có thể truy xuất các giá trị từ SavedStateHandle bằng cách sử dụng chủ sở hữu dữ liệu có thể quan sát. Danh sách các loại được hỗ trợ là:

LiveData

Truy xuất các giá trị từ SavedStateHandle được gói trong một LiveData có thể quan sát bằng cách sử dụng getLiveData(). Khi giá trị của khoá đã được cập nhật, LiveData sẽ nhận được giá trị mới. Thông thường, giá trị này được đặt do tương tác của người dùng, chẳng hạn như nhập truy vấn để lọc danh sách dữ liệu. Sau đó bạn có thể dùng giá trị đã cập nhật để chuyển đổi LiveData.

Kotlin

class SavedStateViewModel(private val savedStateHandle: SavedStateHandle) : ViewModel() {
  val filteredData: LiveData<List<String>> =
    savedStateHandle.getLiveData<String>("query").switchMap { query ->
    repository.getFilteredData(query)
  }

  fun setQuery(query: String) {
    savedStateHandle["query"] = query
  }
}

Java

public class SavedStateViewModel extends ViewModel {
  private SavedStateHandle savedStateHandle;
  public LiveData<List<String>> filteredData;
  public UserViewModelJava(SavedStateHandle savedStateHandle) {
    this.savedStateHandle = savedStateHandle;
    LiveData<String> queryLiveData = savedStateHandle.getLiveData("query");
    filteredData = Transformations.switchMap(queryLiveData, query -> {
      return repository.getFilteredData(query);
    });
  }

  public void setQuery(String query) {
    savedStateHandle.set("query", query);
  }
}

StateFlow

Truy xuất các giá trị từ SavedStateHandle được gói trong một StateFlow có thể quan sát bằng cách sử dụng getStateFlow(). Khi bạn cập nhật giá trị của khóa, StateFlow sẽ nhận được giá trị mới. Thông thường, bạn có thể đặt giá trị do các tương tác của người dùng, chẳng hạn như nhập truy vấn để lọc danh sách dữ liệu. Sau đó, bạn có thể chuyển đổi giá trị đã cập nhật này bằng các toán tử Luồng khác.

Kotlin

class SavedStateViewModel(private val savedStateHandle: SavedStateHandle) : ViewModel() {
  val filteredData: StateFlow<List<String>> =
    savedStateHandle.getStateFlow<String>("query")
      .flatMapLatest { query ->
        repository.getFilteredData(query)
      }

  fun setQuery(query: String) {
    savedStateHandle["query"] = query
  }
}

Hỗ trợ trạng thái của Compose thử nghiệm

Cấu phần mềm lifecycle-viewmodel-compose cung cấp API saveable thử nghiệm cho phép tương tác giữa SavedStateHandleSaver của Compose để bất kỳState mà bạn có thể lưu qua rememberSaveable với một Saver tùy chỉnh cũng có thể được lưu bằng SavedStateHandle.

Kotlin

class SavedStateViewModel(private val savedStateHandle: SavedStateHandle) : ViewModel() {

  val filteredData: List<String> by savedStateHandle.saveable {
    mutableStateOf>(emptyList())
  }

  fun setQuery(query: String) {
    withMutableSnapshot {
      filteredData = query
    }
  }
}

Các kiểu được hỗ trợ

Dữ liệu có trong SavedStateHandle được lưu và khôi phục dưới dạng Bundle cùng với phần còn lại của savedInstanceState cho hoạt động hoặc mảnh.

Các loại dữ liệu được hỗ trợ trực tiếp

Theo mặc định, bạn có thể gọi set()get() trên SavedStateHandle cho các loại dữ liệu tương tự Bundle như sau:

Hỗ trợ loại/lớp Hỗ trợ mảng
double double[]
int int[]
long long[]
String String[]
byte byte[]
char char[]
CharSequence CharSequence[]
float float[]
Parcelable Parcelable[]
Serializable Serializable[]
short short[]
SparseArray
Binder
Bundle
ArrayList
Size (only in API 21+)
SizeF (only in API 21+)

Nếu lớp không bao gồm một trong các lớp nêu trên, hãy cân nhắc việc tạo lớp theo gói bằng cách thêm chú thích @Parcelize trong Kotlin hoặc triển khai Parcelable trực tiếp.

Lưu các lớp không theo gói

Nếu một lớp không triển khai Parcelable hoặc Serializable và không thể sửa đổi để triển khai một trong các giao diện, bạn không trực tiếp lưu được bản sao của lớp đó vào SavedStateHandle.

Bắt đầu bằng Vòng đời 2.3.0-alpha03, SavedStateHandle cho phép bạn lưu mọi đối tượng bằng cách cung cấp logic của riêng bạn để lưu và khôi phục đối tượng thành Bundle bằng cách dùng phương thức setSavedStateProvider(). SavedStateRegistry.SavedStateProvider là giao diện xác định một phương thức saveState() trả về Bundle chứa trạng thái bạn muốn lưu. Khi đã sẵn sàng để lưu trạng thái, SavedStateHandle sẽ gọi saveState() để truy xuất Bundle từ SavedStateProvider và lưu Bundle cho khoá đã liên kết.

Hãy xem xét ví dụ về một ứng dụng yêu cầu hình ảnh từ ứng dụng chụp ảnh thông qua ý định ACTION_IMAGE_CAPTURE, và chuyển tệp tạm thời để xác định vị trí mà máy ảnh nên lưu ảnh. TempFileViewModel đóng gói logic để tạo tệp tạm thời đó.

Kotlin

class TempFileViewModel : ViewModel() {
  private var tempFile: File? = null

  fun createOrGetTempFile(): File {
    return tempFile ?: File.createTempFile("temp", null).also {
      tempFile = it
    }
  }
}

Java

class TempFileViewModel extends ViewModel {
  private File tempFile = null;

  public TempFileViewModel() {
  }

  @NonNull
  public File createOrGetTempFile() {
    if (tempFile == null) {
      tempFile = File.createTempFile("temp", null);
    }
    return tempFile;
  }
}

Để đảm bảo tệp tạm thời không mất đi nếu quy trình hoạt động bị dừng không mong muốn và khôi phục về sau, TempFileViewModel có thể sử dụng SavedStateHandle để duy trì dữ liệu. Để cho phép TempFileViewModel lưu dữ liệu, hãy triển khai SavedStateProvider và đặt làm trình cung cấp trên SavedStateHandle của ViewModel:

Kotlin

private fun File.saveTempFile() = bundleOf("path", absolutePath)

class TempFileViewModel(savedStateHandle: SavedStateHandle) : ViewModel() {
  private var tempFile: File? = null
  init {
    savedStateHandle.setSavedStateProvider("temp_file") { // saveState()
      if (tempFile != null) {
        tempFile.saveTempFile()
      } else {
        Bundle()
      }
    }
  }

  fun createOrGetTempFile(): File {
    return tempFile ?: File.createTempFile("temp", null).also {
      tempFile = it
    }
  }
}

Java

class TempFileViewModel extends ViewModel {
  private File tempFile = null;

  public TempFileViewModel(SavedStateHandle savedStateHandle) {
    savedStateHandle.setSavedStateProvider("temp_file",
      new TempFileSavedStateProvider());
  }
  @NonNull
  public File createOrGetTempFile() {
    if (tempFile == null) {
      tempFile = File.createTempFile("temp", null);
    }
    return tempFile;
  }

  private class TempFileSavedStateProvider implements SavedStateRegistry.SavedStateProvider {
    @NonNull
    @Override
    public Bundle saveState() {
      Bundle bundle = new Bundle();
      if (tempFile != null) {
        bundle.putString("path", tempFile.getAbsolutePath());
      }
      return bundle;
    }
  }
}

Để khôi phục dữ liệu của File khi người dùng quay lại, hãy truy xuất temp_file Bundle từ SavedStateHandle. Đây là cùng một Bundle do saveTempFile() cung cấp có chứa đường dẫn tuyệt đối. Sau đó, đường dẫn tuyệt đối có thể dùng để tạo File mới.

Kotlin

private fun File.saveTempFile() = bundleOf("path", absolutePath)

private fun Bundle.restoreTempFile() = if (containsKey("path")) {
  File(getString("path"))
} else {
  null
}

class TempFileViewModel(savedStateHandle: SavedStateHandle) : ViewModel() {
  private var tempFile: File? = null
  init {
    val tempFileBundle = savedStateHandle.get<Bundle>("temp_file")
    if (tempFileBundle != null) {
      tempFile = tempFileBundle.restoreTempFile()
    }
    savedStateHandle.setSavedStateProvider("temp_file") { // saveState()
      if (tempFile != null) {
        tempFile.saveTempFile()
      } else {
        Bundle()
      }
    }
  }

  fun createOrGetTempFile(): File {
   return tempFile ?: File.createTempFile("temp", null).also {
     tempFile = it
   }
  }
}

Java

class TempFileViewModel extends ViewModel {
  private File tempFile = null;

  public TempFileViewModel(SavedStateHandle savedStateHandle) {
    Bundle tempFileBundle = savedStateHandle.get("temp_file");
    if (tempFileBundle != null) {
      tempFile = TempFileSavedStateProvider.restoreTempFile(tempFileBundle);
    }
    savedStateHandle.setSavedStateProvider("temp_file", new TempFileSavedStateProvider());
  }

  @NonNull
  public File createOrGetTempFile() {
    if (tempFile == null) {
      tempFile = File.createTempFile("temp", null);
    }
    return tempFile;
  }

  private class TempFileSavedStateProvider implements SavedStateRegistry.SavedStateProvider {
    @NonNull
    @Override
    public Bundle saveState() {
      Bundle bundle = new Bundle();
      if (tempFile != null) {
        bundle.putString("path", tempFile.getAbsolutePath());
      }
      return bundle;
    }

    @Nullable
    private static File restoreTempFile(Bundle bundle) {
      if (bundle.containsKey("path") {
        return File(bundle.getString("path"));
      }
      return null;
    }
  }
}

Tài nguyên khác

Để biết thêm thông tin về mô-đun Trạng thái đã lưu của ViewModel, hãy xem các tài nguyên sau đây.

Lớp học lập trình