Ghi chú về việc phát hành công cụ SDK

SDK Android-Tools là một thành phần của SDK Android. Phiên bản này có các công cụ giao diện với nền tảng Android, chủ yếu là adbfastboot. Mặc dù adb là bắt buộc để phát triển ứng dụng Android, nhưng các nhà phát triển ứng dụng thường sẽ chỉ sử dụng các bản sao cài đặt Studio. Tệp tải xuống này sẽ hữu ích nếu bạn muốn sử dụng adb ngay từ dòng lệnh và chưa cài đặt Studio. (Nếu đã cài đặt Studio, bạn có thể chỉ cần sử dụng bản sao Studio đã cài đặt vì Studio sẽ tự động cập nhật bản sao đó.) Cần có fastboot nếu bạn muốn mở khoá trình tải khởi động của thiết bị và bật trình tải đó với hình ảnh hệ thống mới. Gói này từng chứa systrace nhưng đã lỗi thời thay thế bằng Studio Profiler, gpuinspector.dev hoặc Perfetto.

Mặc dù một số tính năng mới trong adbfastboot chỉ có sẵn cho các phiên bản Android gần đây, các phiên bản này tương thích ngược, vì vậy, bạn chỉ cần sử dụng phiên bản mới nhất của Công cụ nền tảng SDK và nên gửi lỗi nếu bạn thấy các trường hợp ngoại lệ.

Nội dung tải xuống

Nếu là nhà phát triển Android, bạn sẽ nhận được Công cụ nền tảng SDK mới nhất tại Trình quản lý SDK của Android Studio hoặcsdkmanager công cụ dòng lệnh. Điều này đảm bảo các công cụ được lưu vào đúng vị trí với các công cụ SDK Android còn lại và dễ dàng cập nhật.

Tuy nhiên, nếu bạn chỉ muốn sử dụng các công cụ dòng lệnh này, hãy sử dụng các đường liên kết sau:

Mặc dù các đường liên kết này không thay đổi nhưng các đường liên kết này luôn dẫn đến phiên bản mới nhất của các công cụ đó.

Bản sửa đổi

35.0.1 (tháng 3 năm 2024)

 • adb
  • Chuyển sang libusb 1.0.27

35.0.0 (Tháng 2 năm 2024)

 • adb
  • Chuyển sang libusb làm mặc định trên Linux vấn đề #270205252.
  • Khắc phục lỗi khởi động adb trên máy chủ không có USB.
  • Khắc phục tình trạng adb bị treo do thiết bị USB báo cáo không chính xác các mã mô tả độ dài bằng 0 vấn đề #302212871.
  • Sửa mã trả về của adb shell khi thiết bị ngắt kết nối vấn đề #321787891.
 • fastboot
  • Giới hạn kích thước tối đa của hàng đợi gói tin đến.
  • Loại bỏ những điểm tắc nghẽn trước đây giới hạn tốc độ tải xuống khoảng 120 MB/giây. Giờ đây, tính năng khởi động nhanh có thể bão hoà xe buýt SuperSpeed+ và đạt tốc độ lên đến 980 MB/giây, tuỳ thuộc vào thiết bị.

34.0.5 (Tháng 10 năm 2023)

 • adb
  • adb mặc định hiện libusb trên macOS để giải quyết vấn đề #270205252.
  • Trước đây, adb đã phản hồi bằng một mã thành công khi ghép nối không dây không thành công. Đã giải quyết vấn đề này bằng cách trả về mã lỗi (1) và lỗi dành cho người dùng (error: protocol fault (couldn't read status message...)). echo $? hiện báo cáo 1.
  • adb wait-for-disconnect hiện đã hoạt động với chế độ không phải USB (gỡ lỗi không dây).
  • Thêm giao diện DbC mới để hỗ trợ ChromeOS qua adb trong tương lai.
 • fastboot
  • Sửa lỗi flashall trên thiết bị Pixel 3.

34.0.4 (tháng 7 năm 2023)

 • adb
  • Truyền phát -a (gListenAll) khi adb phân chia nhánh một máy chủ lưu trữ adb (trước đây, cờ này chỉ hoạt động cho adb -a server nodaemon)
  • Root và huỷ gốc nhanh hơn
  • Khôi phục Flag(env) guarding clear endpoint (device) feature for OSX usb start. (vấn đề #270205252).
 • fastboot
  • Mac: xoá các lần thử lại trên trình lặp IO không hợp lệ (lỗi cài đặt ROM với LIBUSB_Transfer_CANCELLED)
  • Windows: khắc phục lỗi "Tệp thưa thớt quá lớn hoặc không hợp lệ" khi sử dụng "flashall"
  • Tất cả nền tảng: khắc phục lỗi "ANDROID_PRODUCT_OUT chưa đặt" khi sử dụng "cập nhật"

34.0.1 (Tháng 3 năm 2023)

 • adb
  • macOS: Huỷ bỏ cách khắc phục lỗi "unstable connectivity (MacBook high speed cable)" (kết nối không ổn định (cáp tốc độ cao của MacBook)) do hoạt động cài đặt adb bị treo (vấn đề #270205252).
 • fastboot
  • Windows: Khắc phục lỗi "mke2fs: Illegal or malformed device name while trying to determine filesystem size" (mke2fs: Tên thiết bị không hợp lệ hoặc không đúng định dạng trong khi cố gắng xác định kích thước hệ thống tệp) được đưa vào các công cụ trong Nền tảng 34.0.0 (vấn đề #271039230).

34.0.0 RC2 (Tháng 3 năm 2023)

 • Cập nhật khi phát hành Bản dùng thử 2 cho nhà phát triển Android 14 (không có bản cập nhật cho adb và tính năng khởi động nhanh).

34.0.0 (Tháng 2 năm 2023)

 • adb
  • Khắc phục lỗi gửi gói có độ dài 0 cho macOS (issuetracker: 208675141).
  • Giải quyết kết nối không ổn định (cáp tốc độ cao MacBook): thường xuyên ngắt kết nối adb.
  • Cải thiện thông báo lỗi đối với lệnh đẩy adb không đủ số lượng đối số.
 • fastboot
  • Cải thiện quy trình cài đặt ROM: flashall hiện sẽ bỏ qua các lần khởi động lại để vào không gian người dùng nếu có thể.
  • Khắc phục lỗi gửi gói có độ dài 0 cho macOS (issuetracker: 208675141).
  • Khắc phục lỗi cài đặt recovery.img cho ra chân trang AVB không chính xác.

33.0.3 (Tháng 8 năm 2022)

 • adb
  • Đừng thử lại adb root nếu không thử được lần đầu.
  • Sửa mục nhập track-devices trùng lặp.
  • Thêm nhận kết xuất cửa sổ hiện tại (tăng thông lượng cho kết nối có độ trễ cao).
  • Thông báo lỗi cụ thể hơn trong trường hợp lỗi "nhiều thiết bị".
  • Từ chối yêu cầu chuyển tiếp ngược trở lại không mong muốn.
  • Khắc phục lỗi cài đặt nhiều gói trên Windows.
 • fastboot
  • Xoá e2fsdroid khỏi công cụ nền tảng SDK.
  • In thông báo trả về OemCmdHandler khi thành công.

33.0.2 (Tháng 5/2022)

 • fastboot
  • Hỗ trợ cho phân vùng vendor_kernel_boot.

33.0.1 (Tháng Ba 2022)

 • adb
  • Khắc phục sự cố Windows mdns.
  • Sửa lỗi bật/tắt tính năng trên thiết bị cũ.
  • Khắc phục vấn đề "cài đặt nhiều" trên thiết bị cũ
  • Cải thiện kết quả trợ giúp để bao gồm tất cả phương thức nén được hỗ trợ.
 • systrace
  • Đã xoá. Thay vào đó, hãy sử dụng Trình phân tích tài nguyên trong Studio/gpuinspector.dev/Perfetto.

33.0.0 (Tháng Hai 2022)

 • adb
  • Khắc phục vấn đề được giới thiệu trong phiên bản 32.0.0 về các lỗi khi chạy mà không có bất kỳ đối số nào.

32.0.0 (Tháng Một năm 2022)

 • adb
  • Tệp nhị phân chung dành cho thiết bị Apple M1.
  • Lỗi quen thuộc của phiên bản này khi chạy mà không có bất kỳ đối số nào.

31.0.3 (Tháng Tám năm 2021)

 • fastboot
  • Hỗ trợ cài đặt ROM vbmeta_vendor.img để khởi động nhanh flashall/cập nhật

31.0.2 (Tháng Tư năm 2021)

 • adb
  • Hỗ trợ chuyển tiếp sang vsock trên linux.
  • Sửa lỗi adb track-devices, trong đó các thiết bị sử dụng tính năng gỡ lỗi qua Wi-Fi không nhận được bản cập nhật ngay.
  • Triển khai hỗ trợ sơ bộ để phát hiện thiết bị mDNS mà không cần dịch vụ mDNS cài đặt riêng. Tính năng này hiện bị tắt theo mặc định và có thể được bật bằng cách đặt biến môi trường ADB_MDNS_OPENSCREEN thành 1 khi khởi động máy chủ adb.
 • fastboot
  • Không bị lỗi khi không thể tải kích thước phân vùng khởi động.
  • Lấy trạng thái khoá thiết bị từ một thuộc tính thay vì phân tích cú pháp dòng lệnh kernel.

31.0.1 (Tháng 3 năm 2021)

 • adb
  • Giảm thời gian duy trì hoạt động của TCP.
  • Cải thiện hiệu suất cài đặt mức độ gia tăng.
 • fastboot
  • Thêm hỗ trợ cho các tuỳ chọn hợp nhất ảnh chụp nhanh nén.
  • Khôi phục lại tính năng hỗ trợ A/B cũ.

31.0.0 (Tháng 2 năm 2021)

 • adb
  • Tắt chế độ nén khi kéo theo mặc định.

30.0.5 (Tháng Mười một năm 2020)

 • adb
  • Cải thiện hiệu suất của adb push khi đẩy nhiều tệp qua kết nối có độ trễ cao.
  • Cải thiện hiệu suất của adb push/pull trên Windows.
  • Hãy sửa lỗi adb push --sync bằng nhiều dữ liệu nhập.
  • Cải thiện hiệu suất của quá trình cài đặt APK tăng dần.
  • Cải thiện khả năng xử lý lỗi để cài đặt APK tăng dần.

30.0.4 (Tháng Bảy năm 2020)

 • adb
  • Khắc phục sự cố dự phòng cho quá trình cài đặt APK không tăng dần trên các thiết bị chạy sẵn Android 11.
  • Sửa adb install-multi-package.
  • Khắc phục một số sự cố khác liên quan đến việc ghép nối không dây adb.
  • Cải thiện một số thông báo lỗi.
 • fastboot
  • Cải thiện đầu ra của bảng điều khiển trên các lệnh fastboot oem.
  • Khắc phục fastboot flashall trên các thiết bị cũ hơn như Nexus 7.

30.0.3 (Tháng Sáu năm 2020)

 • adb
  • Khắc phục sự cố cài đặt các APK được ký bằng lược đồ chữ ký phiên bản 4 trên các thiết bị Android 11 trước phiên bản mới.
  • Khắc phục sự cố khi xác thực mà không dùng ADB_VENDOR_KEYS.
  • Khắc phục sự cố khi sử dụng adb -H.

30.0.2 (Tháng Sáu năm 2020)

 • adb
  • Cải thiện tính năng ghép nối không dây adb.
  • Khắc phục hiện tượng treo trong adb logcat khi chạy trước khi kết nối thiết bị.
  • Thêm adb transport-id để cho phép tập lệnh đợi một cách an toàn sau khi thiết bị biến mất sau khi thư mục gốc/không có thư mục/khởi động lại.

30.0.1 (Tháng Năm năm 2020)

 • adb
  • Theo mặc định, hãy tắt tính năng tự động kết nối adb mdns. Bạn có thể bật lại thuộc tính này bằng biến môi trường ADB_MDNS_AUTO_CONNECT.
  • Cải thiện hiệu suất của adb install-multi trên các thiết bị Android 10 trở lên.
  • Khắc phục thời gian chờ khi sử dụng adb root/unroot trên một thiết bị kết nối qua TCP.
  • Cập nhật tính năng hỗ trợ ghép nối không dây.

30.0.0 (Tháng Tư năm 2020)

 • adb
  • Thêm tuỳ chọn hỗ trợ ban đầu cho tính năng ghép nối không dây.
  • Thêm tuỳ chọn hỗ trợ cho việc cài đặt APK tăng dần.
  • Triển khai tính năng hỗ trợ phía máy khách để nén adb {push, pull, sync} khi sử dụng với thiết bị Android 11.
  • Cải thiện hiệu suất của adb push trên các kết nối có độ trễ cao.
  • Cải thiện hiệu suất đẩy/kéo trên Windows.

29.0.6 (Tháng 2 năm 2020)

 • adb
  • Hỗ trợ thời gian/kích thước 64 bit cho adb ls khi được sử dụng với thiết bị Android 11.
  • Hỗ trợ nghe trên ::1 trên POSIX.
  • Bạn không cần phải cài đặt trình điều khiển USB để hỗ trợ những thiết bị WinUSB xuất bản trình mô tả WinUSB (bắt buộc đối với Android 11).
  • Khắc phục sự cố bị treo khi sử dụng adb install trên nội dung nào đó thực sự không phải là tệp.

29.0.5 (Tháng Mười năm 2019)

 • adb
  • Cải thiện nhẹ hiệu suất trên Linux khi sử dụng đồng thời nhiều kết nối.
  • Thêm tuỳ chọn --fastdeploy vào adb install để có thêm bản cập nhật cho các APK trong khi phát triển.

29.0.4 (Tháng 9 năm 2019)

 • adb
  • Bản sửa lỗi cho thời gian chờ gỡ lỗi gốc bằng LLDB (xem vấn đề #134613180). Thao tác này cũng khắc phục lỗi liên quan trong Trình phân tích tài nguyên trên Android Studio gây ra AdbCommandRejectedException mà bạn có thể thấy trong tệp idea.log.

29.0.3 (Tháng 9 năm 2019)

 • adb
  • adb forward --list hoạt động với nhiều thiết bị đã kết nối.
  • Khắc phục sự cố thiết bị chuyển sang chế độ ngoại tuyến trên Windows.
  • Cải thiện đầu ra adb install và văn bản trợ giúp.
  • Khôi phục hành vi trước đó của adb connect <host> mà không chỉ định cổng.

29.0.2 (Tháng Bảy năm 2019)

 • adb
  • Khắc phục sự cố tính toàn vẹn của vùng nhớ khối xếp Windows.
 • fastboot
  • Thêm hỗ trợ cho bố cục phân vùng của các thiết bị sắp ra mắt.

29.0.1 (Tháng Sáu năm 2019)

 • adb
  • Sửa lỗi cho các sự cố Windows (https://issuetracker.google.com/134613180)

29.0.0 (Tháng Sáu năm 2019)

 • adb
  • adb reconnect đã đặt lại USB trên Linux.
  • Trên Linux, khi kết nối với máy chủ adb mới hơn, thay vì loại bỏ máy chủ và bắt đầu máy chủ cũ, adb cố gắng khởi chạy phiên bản mới hơn một cách minh bạch.
  • adb root sẽ chờ thiết bị kết nối lại sau khi ngắt kết nối. Trước đây, adb root; adb wait-for-device có thể trả về sai ngay lập tức nếu adb wait-for-device bắt đầu trước khi adb nhận thấy thiết bị đã ngắt kết nối.
 • fastboot
  • Tắt thông báo lỗi xảy ra khi khởi động nhanh cố gắng mở thanh cảm ứng hoặc bàn phím trên macOS.

28.0.2 (Tháng Ba năm 2019)

 • adb
  • Khắc phục lỗi dễ dàng khi chuyển tiếp cổng adb shell dẫn đến thông báo lỗi "Đặt lại kết nối theo kiểu ngang hàng".
  • Sửa lỗi xác thực qua ADB_VENDOR_KEYS khi kết nối lại các thiết bị.
  • Sửa lỗi xác thực – khi khoá riêng tư dùng để xác thực không khớp với khoá công khai – bằng cách tính toán khoá công khai từ khoá riêng tư, thay vì giả sử rằng khoá đó khớp.
 • fastboot
  • Thêm hỗ trợ cho phân vùng động.
 • Cập nhật các yêu cầu đối với Windows
  • Các công cụ của nền tảng hiện tuỳ thuộc vào Thời gian chạy Windows Universal C, thường được cài đặt theo mặc định thông qua Windows Update. Nếu thấy lỗi đề cập đến dLL bị thiếu, bạn có thể cần tìm nạp và cài đặt gói thời gian chạy theo cách thủ công.

28.0.1 (Tháng Chín năm 2018)

 • adb
  • Thêm tuỳ chọn hỗ trợ cho việc kết nối lại các đường kết nối TCP. Sau khi ngắt kết nối, adb sẽ cố gắng kết nối lại trong tối đa 60 giây trước khi huỷ kết nối.
  • Sửa lỗi đầu ra của bảng điều khiển Unicode trên Windows. (Cảm ơn người đóng góp bên ngoài Spencer Low!)
  • Khắc phục trường hợp đóng một trình mô tả tệp có thể xảy ra, dẫn đến việc các kết nối bị đóng khi adb connect xảy ra đồng thời.
  • Khắc phục adb forward --list khi sử dụng cùng với nhiều thiết bị.
 • fastboot
  • Tăng thời gian chờ của lệnh lên 30 giây để hỗ trợ tốt hơn một số lệnh tải khởi động chậm.

28.0.0 (Tháng Sáu năm 2018)

 • adb:
  • Thêm tuỳ chọn hỗ trợ cho hoạt động không có tổng kiểm tra với các thiết bị chạy Android P. Điều này giúp cải thiện thông lượng lên đến 40%.
  • Sắp xếp đầu ra của adb devices theo loại kết nối và nối tiếp thiết bị.
  • Tăng thời lượng tồn tại của cổng nghe để cho phép có thêm nhiều lệnh adb đồng thời.
  • Cải thiện kết quả lỗi cho adb connect.
 • fastboot (khởi động nhanh):
  • Cải thiện định dạng đầu ra, thêm chế độ đầu ra chi tiết (-v).
  • Dọn dẹp đầu ra trợ giúp.
  • Thêm product.imgodm.img vào danh sách các phân vùng được fastboot flashall flash.
  • Tránh đặt gạch mới cho các thiết bị khi sử dụng phiên bản khởi động nhanh quá cũ bằng cách cho phép gói hình ảnh ban đầu yêu cầu hỗ trợ cho các phân vùng cụ thể.

27.0.1 (Tháng Mười hai năm 2017)

 • adb: khắc phục lỗi xác nhận trên MacOS xảy ra khi kết nối các thiết bị sử dụng USB 3.0.
 • Khởi động nhanh: Trên Windows, hỗ trợ thêm quá trình xoá sạch các thiết bị sử dụng F2FS (Hệ thống tệp thân thiện với Flash).

27.0.0 (Tháng Mười hai năm 2017)

 • Khắc phục lỗi khởi động nhanh macOS 10.13 được sửa lần đầu trong phiên bản 26.0.1, nhưng đã được giới thiệu lại trong phiên bản 26.0.2.

26.0.2 (Tháng Mười năm 2017)

 • Thêm tính năng hỗ trợ khởi động nhanh cho thiết bị Pixel 2.

26.0.1 (Tháng Chín năm 2017)

 • Khắc phục sự cố khởi động nhanh trên macOS 10.13 High Sierra (lỗi 64292422).

26.0.0 (Tháng 6 năm 2017)

 • Cập nhật khi phát hành SDK cuối cùng của Android O (API cấp 26).

25.0.5 (Ngày 24 tháng Tư năm 2017)

 • Đã khắc phục lỗi mà Adb cập nhật lớn trên Windows, biểu thị dưới dạng "std::bad_alloc" (lỗi 37139736).

 • Khắc phục sự cố adb của một số tường lửa Windows, biểu thị là "không thể mở ổ cắm đăng ký truyền tải" (lỗi 37139725).

 • Cả adb --versionfastboot --version hiện đều có đường dẫn cài đặt.

 • Đã thay đổi adb thành không giải quyết được localhost để hoạt động trên VPN bị định cấu hình sai.

 • Đã thay đổi adb thành không còn đặt lại thiết bị USB trên Linux. Điều này có thể ảnh hưởng đến các thiết bị USB khác được đính kèm.

25.0.4 (Ngày 16 tháng Ba năm 2017)

 • Đã thêm hỗ trợ libusb thử nghiệm vào Linux và Mac adb

Để sử dụng phần phụ trợ libusb, hãy đặt biến môi trường ADB_LIBUSB=true trước khi chạy máy chủ adb mới. Lệnh adb host-features mới sẽ cho bạn biết bạn có đang sử dụng libusb hay không.

Để khởi động lại adb bằng libusb và kiểm tra xem adb đã hoạt động hay chưa, hãy sử dụng adb kill-server; ADB_LIBUSB=1 adb start-server; adb host-features. Kết quả sẽ có "libusb".

Trong bản phát hành này, phương thức triển khai cũ không phải là xe buýt cũ sẽ vẫn được cài đặt mặc định.

 • fastboot không còn treo MacBook Pros 2016 (lỗi 231129)

 • Đã sửa lỗi chụp dòng lệnh Systrace trên Mac

25.0.3 (Ngày 16 tháng Mười hai năm 2016)

 • Khắc phục lỗi khởi động nhanh khiến thiết bị Android Things không nhấp nháy được

25.0.2 (Ngày 12 tháng Mười hai năm 2016)

 • Cập nhật với bản phát hành ổn định Android N MR1 (API 25)

25.0.1 (Ngày 22 tháng Mười một năm 2016)

 • Cập nhật khi phát hành bản phát hành Android N MR1 Developer Preview 2 (API 25)

25.0.0 (Ngày 19 tháng Mười một năm 2016)

 • Cập nhật khi phát hành bản phát hành xem trước 1 dành cho nhà phát triển Android N MR1 (API 25)

24.0.4 (Ngày 14 tháng Mười năm 2016)

 • Cập nhật để giải quyết các vấn đề trong ADB và Mac OS Sierra

Download Android SDK Platform-Tools

Before downloading, you must agree to the following terms and conditions.

Terms and Conditions

This is the Android Software Development Kit License Agreement

1. Introduction

1.1 The Android Software Development Kit (referred to in the License Agreement as the "SDK" and specifically including the Android system files, packaged APIs, and Google APIs add-ons) is licensed to you subject to the terms of the License Agreement. The License Agreement forms a legally binding contract between you and Google in relation to your use of the SDK. 1.2 "Android" means the Android software stack for devices, as made available under the Android Open Source Project, which is located at the following URL: https://source.android.com/, as updated from time to time. 1.3 A "compatible implementation" means any Android device that (i) complies with the Android Compatibility Definition document, which can be found at the Android compatibility website (https://source.android.com/compatibility) and which may be updated from time to time; and (ii) successfully passes the Android Compatibility Test Suite (CTS). 1.4 "Google" means Google LLC, organized under the laws of the State of Delaware, USA, and operating under the laws of the USA with principal place of business at 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

2. Accepting this License Agreement

2.1 In order to use the SDK, you must first agree to the License Agreement. You may not use the SDK if you do not accept the License Agreement. 2.2 By clicking to accept and/or using this SDK, you hereby agree to the terms of the License Agreement. 2.3 You may not use the SDK and may not accept the License Agreement if you are a person barred from receiving the SDK under the laws of the United States or other countries, including the country in which you are resident or from which you use the SDK. 2.4 If you are agreeing to be bound by the License Agreement on behalf of your employer or other entity, you represent and warrant that you have full legal authority to bind your employer or such entity to the License Agreement. If you do not have the requisite authority, you may not accept the License Agreement or use the SDK on behalf of your employer or other entity.

3. SDK License from Google

3.1 Subject to the terms of the License Agreement, Google grants you a limited, worldwide, royalty-free, non-assignable, non-exclusive, and non-sublicensable license to use the SDK solely to develop applications for compatible implementations of Android. 3.2 You may not use this SDK to develop applications for other platforms (including non-compatible implementations of Android) or to develop another SDK. You are of course free to develop applications for other platforms, including non-compatible implementations of Android, provided that this SDK is not used for that purpose. 3.3 You agree that Google or third parties own all legal right, title and interest in and to the SDK, including any Intellectual Property Rights that subsist in the SDK. "Intellectual Property Rights" means any and all rights under patent law, copyright law, trade secret law, trademark law, and any and all other proprietary rights. Google reserves all rights not expressly granted to you. 3.4 You may not use the SDK for any purpose not expressly permitted by the License Agreement. Except to the extent required by applicable third party licenses, you may not copy (except for backup purposes), modify, adapt, redistribute, decompile, reverse engineer, disassemble, or create derivative works of the SDK or any part of the SDK. 3.5 Use, reproduction and distribution of components of the SDK licensed under an open source software license are governed solely by the terms of that open source software license and not the License Agreement. 3.6 You agree that the form and nature of the SDK that Google provides may change without prior notice to you and that future versions of the SDK may be incompatible with applications developed on previous versions of the SDK. You agree that Google may stop (permanently or temporarily) providing the SDK (or any features within the SDK) to you or to users generally at Google's sole discretion, without prior notice to you. 3.7 Nothing in the License Agreement gives you a right to use any of Google's trade names, trademarks, service marks, logos, domain names, or other distinctive brand features. 3.8 You agree that you will not remove, obscure, or alter any proprietary rights notices (including copyright and trademark notices) that may be affixed to or contained within the SDK.

4. Use of the SDK by You

4.1 Google agrees that it obtains no right, title or interest from you (or your licensors) under the License Agreement in or to any software applications that you develop using the SDK, including any intellectual property rights that subsist in those applications. 4.2 You agree to use the SDK and write applications only for purposes that are permitted by (a) the License Agreement and (b) any applicable law, regulation or generally accepted practices or guidelines in the relevant jurisdictions (including any laws regarding the export of data or software to and from the United States or other relevant countries). 4.3 You agree that if you use the SDK to develop applications for general public users, you will protect the privacy and legal rights of those users. If the users provide you with user names, passwords, or other login information or personal information, you must make the users aware that the information will be available to your application, and you must provide legally adequate privacy notice and protection for those users. If your application stores personal or sensitive information provided by users, it must do so securely. If the user provides your application with Google Account information, your application may only use that information to access the user's Google Account when, and for the limited purposes for which, the user has given you permission to do so. 4.4 You agree that you will not engage in any activity with the SDK, including the development or distribution of an application, that interferes with, disrupts, damages, or accesses in an unauthorized manner the servers, networks, or other properties or services of any third party including, but not limited to, Google or any mobile communications carrier. 4.5 You agree that you are solely responsible for (and that Google has no responsibility to you or to any third party for) any data, content, or resources that you create, transmit or display through Android and/or applications for Android, and for the consequences of your actions (including any loss or damage which Google may suffer) by doing so. 4.6 You agree that you are solely responsible for (and that Google has no responsibility to you or to any third party for) any breach of your obligations under the License Agreement, any applicable third party contract or Terms of Service, or any applicable law or regulation, and for the consequences (including any loss or damage which Google or any third party may suffer) of any such breach.

5. Your Developer Credentials

5.1 You agree that you are responsible for maintaining the confidentiality of any developer credentials that may be issued to you by Google or which you may choose yourself and that you will be solely responsible for all applications that are developed under your developer credentials.

6. Privacy and Information

6.1 In order to continually innovate and improve the SDK, Google may collect certain usage statistics from the software including but not limited to a unique identifier, associated IP address, version number of the software, and information on which tools and/or services in the SDK are being used and how they are being used. Before any of this information is collected, the SDK will notify you and seek your consent. If you withhold consent, the information will not be collected. 6.2 The data collected is examined in the aggregate to improve the SDK and is maintained in accordance with Google's Privacy Policy, which is located at the following URL: https://policies.google.com/privacy 6.3 Anonymized and aggregated sets of the data may be shared with Google partners to improve the SDK.

7. Third Party Applications

7.1 If you use the SDK to run applications developed by a third party or that access data, content or resources provided by a third party, you agree that Google is not responsible for those applications, data, content, or resources. You understand that all data, content or resources which you may access through such third party applications are the sole responsibility of the person from which they originated and that Google is not liable for any loss or damage that you may experience as a result of the use or access of any of those third party applications, data, content, or resources. 7.2 You should be aware the data, content, and resources presented to you through such a third party application may be protected by intellectual property rights which are owned by the providers (or by other persons or companies on their behalf). You may not modify, rent, lease, loan, sell, distribute or create derivative works based on these data, content, or resources (either in whole or in part) unless you have been specifically given permission to do so by the relevant owners. 7.3 You acknowledge that your use of such third party applications, data, content, or resources may be subject to separate terms between you and the relevant third party. In that case, the License Agreement does not affect your legal relationship with these third parties.

8. Using Android APIs

8.1 Google Data APIs 8.1.1 If you use any API to retrieve data from Google, you acknowledge that the data may be protected by intellectual property rights which are owned by Google or those parties that provide the data (or by other persons or companies on their behalf). Your use of any such API may be subject to additional Terms of Service. You may not modify, rent, lease, loan, sell, distribute or create derivative works based on this data (either in whole or in part) unless allowed by the relevant Terms of Service. 8.1.2 If you use any API to retrieve a user's data from Google, you acknowledge and agree that you shall retrieve data only with the user's explicit consent and only when, and for the limited purposes for which, the user has given you permission to do so. If you use the Android Recognition Service API, documented at the following URL: https://developer.android.com/reference/android/speech/RecognitionService, as updated from time to time, you acknowledge that the use of the API is subject to the Data Processing Addendum for Products where Google is a Data Processor, which is located at the following URL: https://privacy.google.com/businesses/gdprprocessorterms/, as updated from time to time. By clicking to accept, you hereby agree to the terms of the Data Processing Addendum for Products where Google is a Data Processor.

9. Terminating this License Agreement

9.1 The License Agreement will continue to apply until terminated by either you or Google as set out below. 9.2 If you want to terminate the License Agreement, you may do so by ceasing your use of the SDK and any relevant developer credentials. 9.3 Google may at any time, terminate the License Agreement with you if: (A) you have breached any provision of the License Agreement; or (B) Google is required to do so by law; or (C) the partner with whom Google offered certain parts of SDK (such as APIs) to you has terminated its relationship with Google or ceased to offer certain parts of the SDK to you; or (D) Google decides to no longer provide the SDK or certain parts of the SDK to users in the country in which you are resident or from which you use the service, or the provision of the SDK or certain SDK services to you by Google is, in Google's sole discretion, no longer commercially viable. 9.4 When the License Agreement comes to an end, all of the legal rights, obligations and liabilities that you and Google have benefited from, been subject to (or which have accrued over time whilst the License Agreement has been in force) or which are expressed to continue indefinitely, shall be unaffected by this cessation, and the provisions of paragraph 14.7 shall continue to apply to such rights, obligations and liabilities indefinitely.

10. DISCLAIMER OF WARRANTIES

10.1 YOU EXPRESSLY UNDERSTAND AND AGREE THAT YOUR USE OF THE SDK IS AT YOUR SOLE RISK AND THAT THE SDK IS PROVIDED "AS IS" AND "AS AVAILABLE" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND FROM GOOGLE. 10.2 YOUR USE OF THE SDK AND ANY MATERIAL DOWNLOADED OR OTHERWISE OBTAINED THROUGH THE USE OF THE SDK IS AT YOUR OWN DISCRETION AND RISK AND YOU ARE SOLELY RESPONSIBLE FOR ANY DAMAGE TO YOUR COMPUTER SYSTEM OR OTHER DEVICE OR LOSS OF DATA THAT RESULTS FROM SUCH USE. 10.3 GOOGLE FURTHER EXPRESSLY DISCLAIMS ALL WARRANTIES AND CONDITIONS OF ANY KIND, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTIES AND CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NON-INFRINGEMENT.

11. LIMITATION OF LIABILITY

11.1 YOU EXPRESSLY UNDERSTAND AND AGREE THAT GOOGLE, ITS SUBSIDIARIES AND AFFILIATES, AND ITS LICENSORS SHALL NOT BE LIABLE TO YOU UNDER ANY THEORY OF LIABILITY FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, CONSEQUENTIAL OR EXEMPLARY DAMAGES THAT MAY BE INCURRED BY YOU, INCLUDING ANY LOSS OF DATA, WHETHER OR NOT GOOGLE OR ITS REPRESENTATIVES HAVE BEEN ADVISED OF OR SHOULD HAVE BEEN AWARE OF THE POSSIBILITY OF ANY SUCH LOSSES ARISING.

12. Indemnification

12.1 To the maximum extent permitted by law, you agree to defend, indemnify and hold harmless Google, its affiliates and their respective directors, officers, employees and agents from and against any and all claims, actions, suits or proceedings, as well as any and all losses, liabilities, damages, costs and expenses (including reasonable attorneys fees) arising out of or accruing from (a) your use of the SDK, (b) any application you develop on the SDK that infringes any copyright, trademark, trade secret, trade dress, patent or other intellectual property right of any person or defames any person or violates their rights of publicity or privacy, and (c) any non-compliance by you with the License Agreement.

13. Changes to the License Agreement

13.1 Google may make changes to the License Agreement as it distributes new versions of the SDK. When these changes are made, Google will make a new version of the License Agreement available on the website where the SDK is made available. 14.1 The License Agreement constitutes the whole legal agreement between you and Google and governs your use of the SDK (excluding any services which Google may provide to you under a separate written agreement), and completely replaces any prior agreements between you and Google in relation to the SDK. 14.2 You agree that if Google does not exercise or enforce any legal right or remedy which is contained in the License Agreement (or which Google has the benefit of under any applicable law), this will not be taken to be a formal waiver of Google's rights and that those rights or remedies will still be available to Google. 14.3 If any court of law, having the jurisdiction to decide on this matter, rules that any provision of the License Agreement is invalid, then that provision will be removed from the License Agreement without affecting the rest of the License Agreement. The remaining provisions of the License Agreement will continue to be valid and enforceable. 14.4 You acknowledge and agree that each member of the group of companies of which Google is the parent shall be third party beneficiaries to the License Agreement and that such other companies shall be entitled to directly enforce, and rely upon, any provision of the License Agreement that confers a benefit on (or rights in favor of) them. Other than this, no other person or company shall be third party beneficiaries to the License Agreement. 14.5 EXPORT RESTRICTIONS. THE SDK IS SUBJECT TO UNITED STATES EXPORT LAWS AND REGULATIONS. YOU MUST COMPLY WITH ALL DOMESTIC AND INTERNATIONAL EXPORT LAWS AND REGULATIONS THAT APPLY TO THE SDK. THESE LAWS INCLUDE RESTRICTIONS ON DESTINATIONS, END USERS AND END USE. 14.6 The rights granted in the License Agreement may not be assigned or transferred by either you or Google without the prior written approval of the other party. Neither you nor Google shall be permitted to delegate their responsibilities or obligations under the License Agreement without the prior written approval of the other party. 14.7 The License Agreement, and your relationship with Google under the License Agreement, shall be governed by the laws of the State of California without regard to its conflict of laws provisions. You and Google agree to submit to the exclusive jurisdiction of the courts located within the county of Santa Clara, California to resolve any legal matter arising from the License Agreement. Notwithstanding this, you agree that Google shall still be allowed to apply for injunctive remedies (or an equivalent type of urgent legal relief) in any jurisdiction. July 27, 2021
Download Android SDK Platform-Tools for Windows

platform-tools-latest-windows.zip

Download Android SDK Platform-Tools

Before downloading, you must agree to the following terms and conditions.

Terms and Conditions

This is the Android Software Development Kit License Agreement

1. Introduction

1.1 The Android Software Development Kit (referred to in the License Agreement as the "SDK" and specifically including the Android system files, packaged APIs, and Google APIs add-ons) is licensed to you subject to the terms of the License Agreement. The License Agreement forms a legally binding contract between you and Google in relation to your use of the SDK. 1.2 "Android" means the Android software stack for devices, as made available under the Android Open Source Project, which is located at the following URL: https://source.android.com/, as updated from time to time. 1.3 A "compatible implementation" means any Android device that (i) complies with the Android Compatibility Definition document, which can be found at the Android compatibility website (https://source.android.com/compatibility) and which may be updated from time to time; and (ii) successfully passes the Android Compatibility Test Suite (CTS). 1.4 "Google" means Google LLC, organized under the laws of the State of Delaware, USA, and operating under the laws of the USA with principal place of business at 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

2. Accepting this License Agreement

2.1 In order to use the SDK, you must first agree to the License Agreement. You may not use the SDK if you do not accept the License Agreement. 2.2 By clicking to accept and/or using this SDK, you hereby agree to the terms of the License Agreement. 2.3 You may not use the SDK and may not accept the License Agreement if you are a person barred from receiving the SDK under the laws of the United States or other countries, including the country in which you are resident or from which you use the SDK. 2.4 If you are agreeing to be bound by the License Agreement on behalf of your employer or other entity, you represent and warrant that you have full legal authority to bind your employer or such entity to the License Agreement. If you do not have the requisite authority, you may not accept the License Agreement or use the SDK on behalf of your employer or other entity.

3. SDK License from Google

3.1 Subject to the terms of the License Agreement, Google grants you a limited, worldwide, royalty-free, non-assignable, non-exclusive, and non-sublicensable license to use the SDK solely to develop applications for compatible implementations of Android. 3.2 You may not use this SDK to develop applications for other platforms (including non-compatible implementations of Android) or to develop another SDK. You are of course free to develop applications for other platforms, including non-compatible implementations of Android, provided that this SDK is not used for that purpose. 3.3 You agree that Google or third parties own all legal right, title and interest in and to the SDK, including any Intellectual Property Rights that subsist in the SDK. "Intellectual Property Rights" means any and all rights under patent law, copyright law, trade secret law, trademark law, and any and all other proprietary rights. Google reserves all rights not expressly granted to you. 3.4 You may not use the SDK for any purpose not expressly permitted by the License Agreement. Except to the extent required by applicable third party licenses, you may not copy (except for backup purposes), modify, adapt, redistribute, decompile, reverse engineer, disassemble, or create derivative works of the SDK or any part of the SDK. 3.5 Use, reproduction and distribution of components of the SDK licensed under an open source software license are governed solely by the terms of that open source software license and not the License Agreement. 3.6 You agree that the form and nature of the SDK that Google provides may change without prior notice to you and that future versions of the SDK may be incompatible with applications developed on previous versions of the SDK. You agree that Google may stop (permanently or temporarily) providing the SDK (or any features within the SDK) to you or to users generally at Google's sole discretion, without prior notice to you. 3.7 Nothing in the License Agreement gives you a right to use any of Google's trade names, trademarks, service marks, logos, domain names, or other distinctive brand features. 3.8 You agree that you will not remove, obscure, or alter any proprietary rights notices (including copyright and trademark notices) that may be affixed to or contained within the SDK.

4. Use of the SDK by You

4.1 Google agrees that it obtains no right, title or interest from you (or your licensors) under the License Agreement in or to any software applications that you develop using the SDK, including any intellectual property rights that subsist in those applications. 4.2 You agree to use the SDK and write applications only for purposes that are permitted by (a) the License Agreement and (b) any applicable law, regulation or generally accepted practices or guidelines in the relevant jurisdictions (including any laws regarding the export of data or software to and from the United States or other relevant countries). 4.3 You agree that if you use the SDK to develop applications for general public users, you will protect the privacy and legal rights of those users. If the users provide you with user names, passwords, or other login information or personal information, you must make the users aware that the information will be available to your application, and you must provide legally adequate privacy notice and protection for those users. If your application stores personal or sensitive information provided by users, it must do so securely. If the user provides your application with Google Account information, your application may only use that information to access the user's Google Account when, and for the limited purposes for which, the user has given you permission to do so. 4.4 You agree that you will not engage in any activity with the SDK, including the development or distribution of an application, that interferes with, disrupts, damages, or accesses in an unauthorized manner the servers, networks, or other properties or services of any third party including, but not limited to, Google or any mobile communications carrier. 4.5 You agree that you are solely responsible for (and that Google has no responsibility to you or to any third party for) any data, content, or resources that you create, transmit or display through Android and/or applications for Android, and for the consequences of your actions (including any loss or damage which Google may suffer) by doing so. 4.6 You agree that you are solely responsible for (and that Google has no responsibility to you or to any third party for) any breach of your obligations under the License Agreement, any applicable third party contract or Terms of Service, or any applicable law or regulation, and for the consequences (including any loss or damage which Google or any third party may suffer) of any such breach.

5. Your Developer Credentials

5.1 You agree that you are responsible for maintaining the confidentiality of any developer credentials that may be issued to you by Google or which you may choose yourself and that you will be solely responsible for all applications that are developed under your developer credentials.

6. Privacy and Information

6.1 In order to continually innovate and improve the SDK, Google may collect certain usage statistics from the software including but not limited to a unique identifier, associated IP address, version number of the software, and information on which tools and/or services in the SDK are being used and how they are being used. Before any of this information is collected, the SDK will notify you and seek your consent. If you withhold consent, the information will not be collected. 6.2 The data collected is examined in the aggregate to improve the SDK and is maintained in accordance with Google's Privacy Policy, which is located at the following URL: https://policies.google.com/privacy 6.3 Anonymized and aggregated sets of the data may be shared with Google partners to improve the SDK.

7. Third Party Applications

7.1 If you use the SDK to run applications developed by a third party or that access data, content or resources provided by a third party, you agree that Google is not responsible for those applications, data, content, or resources. You understand that all data, content or resources which you may access through such third party applications are the sole responsibility of the person from which they originated and that Google is not liable for any loss or damage that you may experience as a result of the use or access of any of those third party applications, data, content, or resources. 7.2 You should be aware the data, content, and resources presented to you through such a third party application may be protected by intellectual property rights which are owned by the providers (or by other persons or companies on their behalf). You may not modify, rent, lease, loan, sell, distribute or create derivative works based on these data, content, or resources (either in whole or in part) unless you have been specifically given permission to do so by the relevant owners. 7.3 You acknowledge that your use of such third party applications, data, content, or resources may be subject to separate terms between you and the relevant third party. In that case, the License Agreement does not affect your legal relationship with these third parties.

8. Using Android APIs

8.1 Google Data APIs 8.1.1 If you use any API to retrieve data from Google, you acknowledge that the data may be protected by intellectual property rights which are owned by Google or those parties that provide the data (or by other persons or companies on their behalf). Your use of any such API may be subject to additional Terms of Service. You may not modify, rent, lease, loan, sell, distribute or create derivative works based on this data (either in whole or in part) unless allowed by the relevant Terms of Service. 8.1.2 If you use any API to retrieve a user's data from Google, you acknowledge and agree that you shall retrieve data only with the user's explicit consent and only when, and for the limited purposes for which, the user has given you permission to do so. If you use the Android Recognition Service API, documented at the following URL: https://developer.android.com/reference/android/speech/RecognitionService, as updated from time to time, you acknowledge that the use of the API is subject to the Data Processing Addendum for Products where Google is a Data Processor, which is located at the following URL: https://privacy.google.com/businesses/gdprprocessorterms/, as updated from time to time. By clicking to accept, you hereby agree to the terms of the Data Processing Addendum for Products where Google is a Data Processor.

9. Terminating this License Agreement

9.1 The License Agreement will continue to apply until terminated by either you or Google as set out below. 9.2 If you want to terminate the License Agreement, you may do so by ceasing your use of the SDK and any relevant developer credentials. 9.3 Google may at any time, terminate the License Agreement with you if: (A) you have breached any provision of the License Agreement; or (B) Google is required to do so by law; or (C) the partner with whom Google offered certain parts of SDK (such as APIs) to you has terminated its relationship with Google or ceased to offer certain parts of the SDK to you; or (D) Google decides to no longer provide the SDK or certain parts of the SDK to users in the country in which you are resident or from which you use the service, or the provision of the SDK or certain SDK services to you by Google is, in Google's sole discretion, no longer commercially viable. 9.4 When the License Agreement comes to an end, all of the legal rights, obligations and liabilities that you and Google have benefited from, been subject to (or which have accrued over time whilst the License Agreement has been in force) or which are expressed to continue indefinitely, shall be unaffected by this cessation, and the provisions of paragraph 14.7 shall continue to apply to such rights, obligations and liabilities indefinitely.

10. DISCLAIMER OF WARRANTIES

10.1 YOU EXPRESSLY UNDERSTAND AND AGREE THAT YOUR USE OF THE SDK IS AT YOUR SOLE RISK AND THAT THE SDK IS PROVIDED "AS IS" AND "AS AVAILABLE" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND FROM GOOGLE. 10.2 YOUR USE OF THE SDK AND ANY MATERIAL DOWNLOADED OR OTHERWISE OBTAINED THROUGH THE USE OF THE SDK IS AT YOUR OWN DISCRETION AND RISK AND YOU ARE SOLELY RESPONSIBLE FOR ANY DAMAGE TO YOUR COMPUTER SYSTEM OR OTHER DEVICE OR LOSS OF DATA THAT RESULTS FROM SUCH USE. 10.3 GOOGLE FURTHER EXPRESSLY DISCLAIMS ALL WARRANTIES AND CONDITIONS OF ANY KIND, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTIES AND CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NON-INFRINGEMENT.

11. LIMITATION OF LIABILITY

11.1 YOU EXPRESSLY UNDERSTAND AND AGREE THAT GOOGLE, ITS SUBSIDIARIES AND AFFILIATES, AND ITS LICENSORS SHALL NOT BE LIABLE TO YOU UNDER ANY THEORY OF LIABILITY FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, CONSEQUENTIAL OR EXEMPLARY DAMAGES THAT MAY BE INCURRED BY YOU, INCLUDING ANY LOSS OF DATA, WHETHER OR NOT GOOGLE OR ITS REPRESENTATIVES HAVE BEEN ADVISED OF OR SHOULD HAVE BEEN AWARE OF THE POSSIBILITY OF ANY SUCH LOSSES ARISING.

12. Indemnification

12.1 To the maximum extent permitted by law, you agree to defend, indemnify and hold harmless Google, its affiliates and their respective directors, officers, employees and agents from and against any and all claims, actions, suits or proceedings, as well as any and all losses, liabilities, damages, costs and expenses (including reasonable attorneys fees) arising out of or accruing from (a) your use of the SDK, (b) any application you develop on the SDK that infringes any copyright, trademark, trade secret, trade dress, patent or other intellectual property right of any person or defames any person or violates their rights of publicity or privacy, and (c) any non-compliance by you with the License Agreement.

13. Changes to the License Agreement

13.1 Google may make changes to the License Agreement as it distributes new versions of the SDK. When these changes are made, Google will make a new version of the License Agreement available on the website where the SDK is made available. 14.1 The License Agreement constitutes the whole legal agreement between you and Google and governs your use of the SDK (excluding any services which Google may provide to you under a separate written agreement), and completely replaces any prior agreements between you and Google in relation to the SDK. 14.2 You agree that if Google does not exercise or enforce any legal right or remedy which is contained in the License Agreement (or which Google has the benefit of under any applicable law), this will not be taken to be a formal waiver of Google's rights and that those rights or remedies will still be available to Google. 14.3 If any court of law, having the jurisdiction to decide on this matter, rules that any provision of the License Agreement is invalid, then that provision will be removed from the License Agreement without affecting the rest of the License Agreement. The remaining provisions of the License Agreement will continue to be valid and enforceable. 14.4 You acknowledge and agree that each member of the group of companies of which Google is the parent shall be third party beneficiaries to the License Agreement and that such other companies shall be entitled to directly enforce, and rely upon, any provision of the License Agreement that confers a benefit on (or rights in favor of) them. Other than this, no other person or company shall be third party beneficiaries to the License Agreement. 14.5 EXPORT RESTRICTIONS. THE SDK IS SUBJECT TO UNITED STATES EXPORT LAWS AND REGULATIONS. YOU MUST COMPLY WITH ALL DOMESTIC AND INTERNATIONAL EXPORT LAWS AND REGULATIONS THAT APPLY TO THE SDK. THESE LAWS INCLUDE RESTRICTIONS ON DESTINATIONS, END USERS AND END USE. 14.6 The rights granted in the License Agreement may not be assigned or transferred by either you or Google without the prior written approval of the other party. Neither you nor Google shall be permitted to delegate their responsibilities or obligations under the License Agreement without the prior written approval of the other party. 14.7 The License Agreement, and your relationship with Google under the License Agreement, shall be governed by the laws of the State of California without regard to its conflict of laws provisions. You and Google agree to submit to the exclusive jurisdiction of the courts located within the county of Santa Clara, California to resolve any legal matter arising from the License Agreement. Notwithstanding this, you agree that Google shall still be allowed to apply for injunctive remedies (or an equivalent type of urgent legal relief) in any jurisdiction. July 27, 2021
Download Android SDK Platform-Tools for Mac

platform-tools-latest-darwin.zip

Download Android SDK Platform-Tools

Before downloading, you must agree to the following terms and conditions.

Terms and Conditions

This is the Android Software Development Kit License Agreement

1. Introduction

1.1 The Android Software Development Kit (referred to in the License Agreement as the "SDK" and specifically including the Android system files, packaged APIs, and Google APIs add-ons) is licensed to you subject to the terms of the License Agreement. The License Agreement forms a legally binding contract between you and Google in relation to your use of the SDK. 1.2 "Android" means the Android software stack for devices, as made available under the Android Open Source Project, which is located at the following URL: https://source.android.com/, as updated from time to time. 1.3 A "compatible implementation" means any Android device that (i) complies with the Android Compatibility Definition document, which can be found at the Android compatibility website (https://source.android.com/compatibility) and which may be updated from time to time; and (ii) successfully passes the Android Compatibility Test Suite (CTS). 1.4 "Google" means Google LLC, organized under the laws of the State of Delaware, USA, and operating under the laws of the USA with principal place of business at 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

2. Accepting this License Agreement

2.1 In order to use the SDK, you must first agree to the License Agreement. You may not use the SDK if you do not accept the License Agreement. 2.2 By clicking to accept and/or using this SDK, you hereby agree to the terms of the License Agreement. 2.3 You may not use the SDK and may not accept the License Agreement if you are a person barred from receiving the SDK under the laws of the United States or other countries, including the country in which you are resident or from which you use the SDK. 2.4 If you are agreeing to be bound by the License Agreement on behalf of your employer or other entity, you represent and warrant that you have full legal authority to bind your employer or such entity to the License Agreement. If you do not have the requisite authority, you may not accept the License Agreement or use the SDK on behalf of your employer or other entity.

3. SDK License from Google

3.1 Subject to the terms of the License Agreement, Google grants you a limited, worldwide, royalty-free, non-assignable, non-exclusive, and non-sublicensable license to use the SDK solely to develop applications for compatible implementations of Android. 3.2 You may not use this SDK to develop applications for other platforms (including non-compatible implementations of Android) or to develop another SDK. You are of course free to develop applications for other platforms, including non-compatible implementations of Android, provided that this SDK is not used for that purpose. 3.3 You agree that Google or third parties own all legal right, title and interest in and to the SDK, including any Intellectual Property Rights that subsist in the SDK. "Intellectual Property Rights" means any and all rights under patent law, copyright law, trade secret law, trademark law, and any and all other proprietary rights. Google reserves all rights not expressly granted to you. 3.4 You may not use the SDK for any purpose not expressly permitted by the License Agreement. Except to the extent required by applicable third party licenses, you may not copy (except for backup purposes), modify, adapt, redistribute, decompile, reverse engineer, disassemble, or create derivative works of the SDK or any part of the SDK. 3.5 Use, reproduction and distribution of components of the SDK licensed under an open source software license are governed solely by the terms of that open source software license and not the License Agreement. 3.6 You agree that the form and nature of the SDK that Google provides may change without prior notice to you and that future versions of the SDK may be incompatible with applications developed on previous versions of the SDK. You agree that Google may stop (permanently or temporarily) providing the SDK (or any features within the SDK) to you or to users generally at Google's sole discretion, without prior notice to you. 3.7 Nothing in the License Agreement gives you a right to use any of Google's trade names, trademarks, service marks, logos, domain names, or other distinctive brand features. 3.8 You agree that you will not remove, obscure, or alter any proprietary rights notices (including copyright and trademark notices) that may be affixed to or contained within the SDK.

4. Use of the SDK by You

4.1 Google agrees that it obtains no right, title or interest from you (or your licensors) under the License Agreement in or to any software applications that you develop using the SDK, including any intellectual property rights that subsist in those applications. 4.2 You agree to use the SDK and write applications only for purposes that are permitted by (a) the License Agreement and (b) any applicable law, regulation or generally accepted practices or guidelines in the relevant jurisdictions (including any laws regarding the export of data or software to and from the United States or other relevant countries). 4.3 You agree that if you use the SDK to develop applications for general public users, you will protect the privacy and legal rights of those users. If the users provide you with user names, passwords, or other login information or personal information, you must make the users aware that the information will be available to your application, and you must provide legally adequate privacy notice and protection for those users. If your application stores personal or sensitive information provided by users, it must do so securely. If the user provides your application with Google Account information, your application may only use that information to access the user's Google Account when, and for the limited purposes for which, the user has given you permission to do so. 4.4 You agree that you will not engage in any activity with the SDK, including the development or distribution of an application, that interferes with, disrupts, damages, or accesses in an unauthorized manner the servers, networks, or other properties or services of any third party including, but not limited to, Google or any mobile communications carrier. 4.5 You agree that you are solely responsible for (and that Google has no responsibility to you or to any third party for) any data, content, or resources that you create, transmit or display through Android and/or applications for Android, and for the consequences of your actions (including any loss or damage which Google may suffer) by doing so. 4.6 You agree that you are solely responsible for (and that Google has no responsibility to you or to any third party for) any breach of your obligations under the License Agreement, any applicable third party contract or Terms of Service, or any applicable law or regulation, and for the consequences (including any loss or damage which Google or any third party may suffer) of any such breach.

5. Your Developer Credentials

5.1 You agree that you are responsible for maintaining the confidentiality of any developer credentials that may be issued to you by Google or which you may choose yourself and that you will be solely responsible for all applications that are developed under your developer credentials.

6. Privacy and Information

6.1 In order to continually innovate and improve the SDK, Google may collect certain usage statistics from the software including but not limited to a unique identifier, associated IP address, version number of the software, and information on which tools and/or services in the SDK are being used and how they are being used. Before any of this information is collected, the SDK will notify you and seek your consent. If you withhold consent, the information will not be collected. 6.2 The data collected is examined in the aggregate to improve the SDK and is maintained in accordance with Google's Privacy Policy, which is located at the following URL: https://policies.google.com/privacy 6.3 Anonymized and aggregated sets of the data may be shared with Google partners to improve the SDK.

7. Third Party Applications

7.1 If you use the SDK to run applications developed by a third party or that access data, content or resources provided by a third party, you agree that Google is not responsible for those applications, data, content, or resources. You understand that all data, content or resources which you may access through such third party applications are the sole responsibility of the person from which they originated and that Google is not liable for any loss or damage that you may experience as a result of the use or access of any of those third party applications, data, content, or resources. 7.2 You should be aware the data, content, and resources presented to you through such a third party application may be protected by intellectual property rights which are owned by the providers (or by other persons or companies on their behalf). You may not modify, rent, lease, loan, sell, distribute or create derivative works based on these data, content, or resources (either in whole or in part) unless you have been specifically given permission to do so by the relevant owners. 7.3 You acknowledge that your use of such third party applications, data, content, or resources may be subject to separate terms between you and the relevant third party. In that case, the License Agreement does not affect your legal relationship with these third parties.

8. Using Android APIs

8.1 Google Data APIs 8.1.1 If you use any API to retrieve data from Google, you acknowledge that the data may be protected by intellectual property rights which are owned by Google or those parties that provide the data (or by other persons or companies on their behalf). Your use of any such API may be subject to additional Terms of Service. You may not modify, rent, lease, loan, sell, distribute or create derivative works based on this data (either in whole or in part) unless allowed by the relevant Terms of Service. 8.1.2 If you use any API to retrieve a user's data from Google, you acknowledge and agree that you shall retrieve data only with the user's explicit consent and only when, and for the limited purposes for which, the user has given you permission to do so. If you use the Android Recognition Service API, documented at the following URL: https://developer.android.com/reference/android/speech/RecognitionService, as updated from time to time, you acknowledge that the use of the API is subject to the Data Processing Addendum for Products where Google is a Data Processor, which is located at the following URL: https://privacy.google.com/businesses/gdprprocessorterms/, as updated from time to time. By clicking to accept, you hereby agree to the terms of the Data Processing Addendum for Products where Google is a Data Processor.

9. Terminating this License Agreement

9.1 The License Agreement will continue to apply until terminated by either you or Google as set out below. 9.2 If you want to terminate the License Agreement, you may do so by ceasing your use of the SDK and any relevant developer credentials. 9.3 Google may at any time, terminate the License Agreement with you if: (A) you have breached any provision of the License Agreement; or (B) Google is required to do so by law; or (C) the partner with whom Google offered certain parts of SDK (such as APIs) to you has terminated its relationship with Google or ceased to offer certain parts of the SDK to you; or (D) Google decides to no longer provide the SDK or certain parts of the SDK to users in the country in which you are resident or from which you use the service, or the provision of the SDK or certain SDK services to you by Google is, in Google's sole discretion, no longer commercially viable. 9.4 When the License Agreement comes to an end, all of the legal rights, obligations and liabilities that you and Google have benefited from, been subject to (or which have accrued over time whilst the License Agreement has been in force) or which are expressed to continue indefinitely, shall be unaffected by this cessation, and the provisions of paragraph 14.7 shall continue to apply to such rights, obligations and liabilities indefinitely.

10. DISCLAIMER OF WARRANTIES

10.1 YOU EXPRESSLY UNDERSTAND AND AGREE THAT YOUR USE OF THE SDK IS AT YOUR SOLE RISK AND THAT THE SDK IS PROVIDED "AS IS" AND "AS AVAILABLE" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND FROM GOOGLE. 10.2 YOUR USE OF THE SDK AND ANY MATERIAL DOWNLOADED OR OTHERWISE OBTAINED THROUGH THE USE OF THE SDK IS AT YOUR OWN DISCRETION AND RISK AND YOU ARE SOLELY RESPONSIBLE FOR ANY DAMAGE TO YOUR COMPUTER SYSTEM OR OTHER DEVICE OR LOSS OF DATA THAT RESULTS FROM SUCH USE. 10.3 GOOGLE FURTHER EXPRESSLY DISCLAIMS ALL WARRANTIES AND CONDITIONS OF ANY KIND, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTIES AND CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NON-INFRINGEMENT.

11. LIMITATION OF LIABILITY

11.1 YOU EXPRESSLY UNDERSTAND AND AGREE THAT GOOGLE, ITS SUBSIDIARIES AND AFFILIATES, AND ITS LICENSORS SHALL NOT BE LIABLE TO YOU UNDER ANY THEORY OF LIABILITY FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, CONSEQUENTIAL OR EXEMPLARY DAMAGES THAT MAY BE INCURRED BY YOU, INCLUDING ANY LOSS OF DATA, WHETHER OR NOT GOOGLE OR ITS REPRESENTATIVES HAVE BEEN ADVISED OF OR SHOULD HAVE BEEN AWARE OF THE POSSIBILITY OF ANY SUCH LOSSES ARISING.

12. Indemnification

12.1 To the maximum extent permitted by law, you agree to defend, indemnify and hold harmless Google, its affiliates and their respective directors, officers, employees and agents from and against any and all claims, actions, suits or proceedings, as well as any and all losses, liabilities, damages, costs and expenses (including reasonable attorneys fees) arising out of or accruing from (a) your use of the SDK, (b) any application you develop on the SDK that infringes any copyright, trademark, trade secret, trade dress, patent or other intellectual property right of any person or defames any person or violates their rights of publicity or privacy, and (c) any non-compliance by you with the License Agreement.

13. Changes to the License Agreement

13.1 Google may make changes to the License Agreement as it distributes new versions of the SDK. When these changes are made, Google will make a new version of the License Agreement available on the website where the SDK is made available. 14.1 The License Agreement constitutes the whole legal agreement between you and Google and governs your use of the SDK (excluding any services which Google may provide to you under a separate written agreement), and completely replaces any prior agreements between you and Google in relation to the SDK. 14.2 You agree that if Google does not exercise or enforce any legal right or remedy which is contained in the License Agreement (or which Google has the benefit of under any applicable law), this will not be taken to be a formal waiver of Google's rights and that those rights or remedies will still be available to Google. 14.3 If any court of law, having the jurisdiction to decide on this matter, rules that any provision of the License Agreement is invalid, then that provision will be removed from the License Agreement without affecting the rest of the License Agreement. The remaining provisions of the License Agreement will continue to be valid and enforceable. 14.4 You acknowledge and agree that each member of the group of companies of which Google is the parent shall be third party beneficiaries to the License Agreement and that such other companies shall be entitled to directly enforce, and rely upon, any provision of the License Agreement that confers a benefit on (or rights in favor of) them. Other than this, no other person or company shall be third party beneficiaries to the License Agreement. 14.5 EXPORT RESTRICTIONS. THE SDK IS SUBJECT TO UNITED STATES EXPORT LAWS AND REGULATIONS. YOU MUST COMPLY WITH ALL DOMESTIC AND INTERNATIONAL EXPORT LAWS AND REGULATIONS THAT APPLY TO THE SDK. THESE LAWS INCLUDE RESTRICTIONS ON DESTINATIONS, END USERS AND END USE. 14.6 The rights granted in the License Agreement may not be assigned or transferred by either you or Google without the prior written approval of the other party. Neither you nor Google shall be permitted to delegate their responsibilities or obligations under the License Agreement without the prior written approval of the other party. 14.7 The License Agreement, and your relationship with Google under the License Agreement, shall be governed by the laws of the State of California without regard to its conflict of laws provisions. You and Google agree to submit to the exclusive jurisdiction of the courts located within the county of Santa Clara, California to resolve any legal matter arising from the License Agreement. Notwithstanding this, you agree that Google shall still be allowed to apply for injunctive remedies (or an equivalent type of urgent legal relief) in any jurisdiction. July 27, 2021
Download Android SDK Platform-Tools for Linux

platform-tools-latest-linux.zip