mksdcard

Sử dụng công cụ mksdcard để tạo hình ảnh đĩa FAT32 mà bạn có thể tải vào trình mô phỏng chạy nhiều Thiết bị Android ảo (AVD) để mô phỏng sự hiện diện của cùng một thẻ SD trong nhiều thiết bị.

Công cụ mksdcard được cung cấp trong gói Bộ công cụ SDK Android và nằm trong android-sdk/emulator/mksdcard.

Nếu không cần hình ảnh đĩa có thể dùng chung giữa nhiều thiết bị ảo, bạn không cần sử dụng lệnh mksdcard. Theo mặc định, trình mô phỏng sử dụng hình ảnh mặc định được tạo và lưu trữ bằng AVD đang hoạt động.

Cách sử dụng

Để sử dụng công cụ mksdcard, hãy dùng lệnh sau:

mksdcard -l label size file

Tùy chọn

Bảng sau mô tả các tuỳ chọn dòng lệnh của mksdcard:

Tuỳ chọn Mô tả
-l label Nhãn dung lượng cho hình ảnh đĩa cần tạo.
size

Số nguyên xác định kích thước của hình ảnh đĩa cần tạo.

Nếu size là số nguyên đơn giản, thì tuỳ chọn này sẽ chỉ định kích thước bằng đơn vị byte. Bạn cũng có thể chỉ định kích thước bằng đơn vị kilobyte, megabyte hoặc gigabyte bằng cách thêm K, M hoặc G vào size. Ví dụ: 1048576K hoặc 1024M. Kích thước tối thiểu là 9M. Trình mô phỏng Android không thể sử dụng các hình ảnh nhỏ hơn. Kích thước tối đa là 1099511627264 byte, tương đương với 1023 GB.

file Đường dẫn/tên tệp của hình ảnh đĩa cần tạo liên quan đến thư mục đang hoạt động.

Ví dụ

Tạo hình ảnh đĩa mySdCardFile.img:

mksdcard -l mySdCard 1024M mySdCardFile.img

Khởi động hai trình mô phỏng bằng nhiều AVD riêng biệt. Hãy sử dụng cờ -sdcard để chỉ định tên và đường dẫn cho hình ảnh đĩa bạn đã tạo.

emulator -avd Pixel_API_25 -sdcard mySdCardFile.img
emulator -avd NEXUS_6_API_25 -sdcard mySdCardFile.img
Để biết thêm thông tin về lệnh emulator và các tuỳ chọn của lệnh này, hãy xem phần Khởi động trình mô phỏng từ dòng lệnh.