etc1tool

etc1tool là một tiện ích dòng lệnh cho phép bạn mã hoá hình ảnh PNG theo tiêu chuẩn nén ETC1 và giải mã hình ảnh nén theo tiêu chuẩn ETC1 về định dạng PNG.

Mức sử dụng của etc1tool là:

etc1tool infile [--help | --encode | --encodeNoHeader | --decode] [--showDifference
diff-file] [-o outfile]

Bảng này liệt kê các tuỳ chọn lệnh:

Tuỳ chọn Nội dung mô tả
infile Tệp đầu vào cần nén.
--help In thông tin về việc sử dụng.
--encode Tạo tệp ETC1 từ tệp PNG. Đây là chế độ mặc định cho công cụ nếu không chỉ định chế độ nào.
--encodeNoHeader Tạo một tệp dữ liệu ETC1 chưa qua xử lý (không có tiêu đề) từ tệp PNG.
--decode Tạo tệp PNG từ tệp ETC1.
--showDifference diff-file Ghi sự khác biệt giữa hình ảnh gốc và hình ảnh mã hoá vào diff-file. Tuỳ chọn này chỉ hợp lệ khi mã hoá.
-o outfile Chỉ định tên của tệp đầu ra. Nếu không chỉ định outfile, tệp đầu ra sẽ được tạo từ tên tệp đầu vào với hậu tố thích hợp (.pkm hoặc .png).