narzędzie itd.

etc1tool to narzędzie wiersza poleceń, które umożliwia kodowanie obrazów PNG zgodnie ze standardem kompresji ETC1 i dekodowanie obrazów skompresowanych ETC1 z powrotem do formatu PNG.

Użycie usługi etc1tool:

etc1tool infile [--help | --encode | --encodeNoHeader | --decode] [--showDifference
diff-file] [-o outfile]

Ta tabela zawiera opcje poleceń:

Opcja Opis
infile Plik wejściowy do skompresowania.
--help Drukuj informacje o użyciu.
--encode Utwórz plik ETC1 na podstawie pliku PNG. Jest to domyślny tryb narzędzia, jeśli nic nie jest określone.
--encodeNoHeader Utwórz nieprzetworzony plik danych ETC1 bez nagłówka z pliku PNG.
--decode Utwórz plik PNG na podstawie pliku ETC1.
--showDifference diff-file Zapisz różnicę między oryginalnym a zakodowanym obrazem w funkcji diff-file. Ta opcja działa tylko przy kodowaniu.
-o outfile Podaj nazwę pliku wyjściowego. Jeśli outfile nie jest określony, plik wyjściowy jest tworzony na podstawie nazwy pliku wejściowego z odpowiednim sufiksem (.pkm lub .png).