sdkmanager

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

sdkmanager là một công cụ dòng lệnh cho phép bạn xem, cài đặt, cập nhật và gỡ cài đặt các gói cho SDK Android. Bạn không cần dùng công cụ này nếu đang sử dụng Android Studio, thay vào đó bạn có thểquản lý các gói SDK của mình từ IDE.

Công cụ sdkmanager được cung cấp trong gói Công cụ dòng lệnh của SDK Android. Để sử dụng Trình quản lý SDK để cài đặt phiên bản của công cụ dòng lệnh, làm theo các bước sau:

 1. Tải gói "chỉ các công cụ dòng lệnh" mới nhất xuống từ trang tải xuống Android Studio và giải nén gói.
 2. Di chuyển thư mục cmdline-tools đã giải nén vào một thư mục mới mà bạn chọn, chẳng hạn như android_sdk. Thư mục mới này là thư mục SDK Android của bạn.
 3. Trong thư mục cmdline-tools chưa giải nén, hãy tạo một thư mục con có tên là latest.
 4. Di chuyển nội dung thư mục cmdline-tools gốc, bao gồm thư mục lib, thư mục bin, tệp NOTICE.txt và tệp source.properties vào thư mục mới tạo Thư mục latest. Bây giờ, bạn có thể sử dụng các công cụ dòng lệnh từ vị trí này.
 5. (Không bắt buộc) Để cài đặt phiên bản trước của công cụ dòng lệnh, hãy chạy lệnh sau:

  android_sdk/cmdline-tools/latest/bin/sdkmanager --install "cmdline-tools;version"
  
  Thay thế version bằng phiên bản bạn muốn cài đặt, ví dụ 5.0.

Mức sử dụng

Bạn có thể sử dụng sdkmanager để thực hiện các thao tác sau.

Liệt kê các gói đã cài đặt và gói có sẵn

sdkmanager --list [options] \
      [--channel=channel_id] // Channels: 0 (stable), 1 (beta), 2 (dev), or 3 (canary)

Sử dụng lựa chọn channel để thêm gói kênh từ một kênh lên tới và bao gồm channel_id. Ví dụ: chỉ định kênh canary để liệt kê gói từ tất cả các kênh.

Cài đặt gói

sdkmanager packages [options]

Đối số packages là một đường dẫn kiểu SDK như được hiển thị với lệnh --list, được đặt trong dấu ngoặc kép (ví dụ: "build-tools;30.0.2" hoặc "platforms;android-28"). Bạn có thể chuyển nhiều đường dẫn gói, được phân tách bằng một khoảng trắng, nhưng mỗi đường dẫn phải được đặt trong một cặp dấu ngoặc kép riêng.

Ví dụ: dưới đây là cách cài đặt các công cụ nền tảng mới nhất (bao gồm adbfastboot) bộ công cụ SDK cho API cấp 28:

sdkmanager "platform-tools" "platforms;android-28"

Ngoài ra, bạn có thể chuyển một tệp văn bản chỉ định tất cả các gói:

sdkmanager --package_file=package_file [options]

Đối số package_file là vị trí của một tệp văn bản, trong đó, mỗi dòng là một đường dẫn kiểu SDK của một gói sẽ cài đặt (không có dấu ngoặc kép).

Để gỡ cài đặt, chỉ cần thêm cờ --uninstall:

sdkmanager --uninstall packages [options]
sdkmanager --uninstall --package_file=package_file [options]

Để cài đặt CMake hoặc NDK, hãy sử dụng cú pháp sau:

sdkmanager --install
      ["ndk;major.minor.build[suffix]" | "cmake;major.minor.micro.build"]
      [--channel=channel_id] // NDK channels: 0 (stable), 1 (beta), or 3 (canary)

Ví dụ: hãy sử dụng lệnh sau để cài đặt phiên bản NDK đã chỉ định, bất kể phiên bản hiện đang thuộc kênh nào.

sdkmanager --install "ndk;21.3.6528147" --channel=3 // Install the NDK from the canary channel (or below)
sdkmanager --install "cmake;10.24988404" // Install a specific version of CMake

Cập nhật tất cả các gói đã cài đặt

sdkmanager --update [options]

Lựa chọn

Bảng sau trình bày các lựa chọn có sẵn dành cho những lệnh trên.

Lựa chọn Mô tả
--sdk_root=path Sử dụng đường dẫn SDK được chỉ định thay vì SDK chứa công cụ này
--channel=channel_id Bao gồm các gói trong kênh tối đa và bao gồm channel_id. Các kênh có sẵn là:

0 (Chính thức), 1 (Thử nghiệm), 2 (Nhà phát triển) và 3 (Canary).

--include_obsolete Đưa các gói đã lỗi thời vào trang thông tin gói hoặc thông tin cập nhật về gói. Chỉ dùng được với --list--update.
--no_https Buộc tất cả kết nối phải sử dụng HTTP thay vì HTTPS.
--verbose Chế độ đầu ra chi tiết. Lỗi, cảnh báo và tin nhắn thông báo sẽ được in.
--proxy={http | socks} Kết nối qua một loại proxy cụ thể: http cho các giao thức cấp cao như HTTP hoặc FTP hoặc socks cho một proxy SOCKS (V4 hoặc V5).
--proxy_host={IP_address | DNS_address} Địa chỉ IP hoặc DNS của proxy cần sử dụng.
--proxy_port=port_number Số cổng proxy để kết nối.