Tuyển tập mã mẫu và mẫu để bạn sử dụng nhằm tăng tốc độ phát triển ứng dụng. Hãy duyệt qua các mẫu để tìm hiểu cách xây dựng các thành phần cho ứng dụng của bạn.
Nổi bật
Now in Android là một ứng dụng Android có đầy đủ chức năng được xây dựng bằng Kotlin và Jetpack Compose. Ứng dụng này mô hình hoá các phương pháp hay nhất về thiết kế và phát triển Android, đồng thời được thiết kế để trở thành tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà phát triển.