Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Android NDK

Android NDK là một bộ công cụ cho phép bạn triển khai các cấu phần của ứng dụng bằng mã gốc, sử dụng các ngôn ngữ như C và C++. Đối với một số loại ứng dụng, nhờ có bộ công cụ này, bạn có thể dùng lại các thư viện mã được viết bằng các ngôn ngữ đó.
class MyActivity : Activity() {
  /**
   * Native method implemented in C/C++
   */

  external fun computeFoo()
}

Tin tức mới nhất

Tối ưu hoá mã gốc