Tổng quan về AndroidX

Không gian tên androidx bao gồm các thư viện Android Jetpack. Giống như Thư viện hỗ trợ, các thư viện trong không gian tên androidx di chuyển riêng biệt từ nền tảng Android và cung cấp khả năng tương thích ngược trên các bản phát hành Android.

AndroidX là một phiên bản cải tiến lớn cho Thư viện hỗ trợ Android ban đầu và không còn được duy trì nữa. Các gói androidx thay thế hoàn toàn Thư viện hỗ trợ bằng cách cung cấp các tính năng ngang hàng và các thư viện mới.

Ngoài ra, AndroidX cũng bao gồm các tính năng sau:

  • Tất cả các gói trong AndroidX đều hoạt động trong một không gian tên nhất quán, bắt đầu bằng chuỗi androidx. Các gói Thư viện hỗ trợ đã được liên kết vào các gói androidx.* tương ứng. Để liên kết đầy đủ tất cả các lớp cũ và xây dựng cấu phần phần mềm cho các lớp mới, hãy xem trang Tái cấu trúc gói.

  • Không giống như Thư viện hỗ trợ, các gói androidx được duy trì và cập nhật riêng. Các gói androidx sử dụng Định nghĩa phiên bản ngữ nghĩa nghiêm ngặt, bắt đầu từ phiên bản 1.0.0. Bạn có thể cập nhật các thư viện AndroidX trong dự án của mình một cách độc lập.

  • Phiên bản 28.0.0 là bản phát hành gần đây nhất của Thư viện hỗ trợ. Sẽ không có thêm bản phát hành thư viện android.support nào nữa. Tất cả hoạt động phát triển tính năng mới sẽ nằm trong không gian tên androidx.

Sử dụng các thư viện androidx trong dự án của bạn

Hãy xem phần Di chuyển sang AndroidX để tìm hiểu cách di chuyển một dự án hiện có.

Nếu muốn sử dụng thư viện không gian tên androidx trong một dự án mới, bạn cần đặt SDK biên dịch thành Android 9.0 (API cấp độ 28) trở lên và đặt cả hai cờ trình bổ trợ Android cho Gradle sau đây vào true trong tệp gradle.properties của bạn.

  • android.useAndroidX: Khi cờ này được đặt thành true, trình bổ trợ của Android sẽ sử dụng thư viện AndroidX thích hợp thay vì Thư viện hỗ trợ. Cờ theo mặc định là false nếu không được chỉ định.
  • android.enableJetifier: Khi bạn đặt cờ này thành true, trình bổ trợ của Android sẽ tự động di chuyển các thư viện hiện có của bên thứ ba để sử dụng các phần phụ thuộc AndroidX bằng cách viết lại các tệp nhị phân của chúng. Cờ theo mặc định là false nếu không được chỉ định.

Tài liệu tham khảo API

Bạn có thể tìm thấy tất cả các gói và lớp trong không gian tên androidx trong phần tài liệu tham khảo AndroidX.

Tài nguyên bổ sung

Hãy tìm hiểu thêm về các thành phần trên trang chủ Jetpack. Để biết thêm thông tin về việc tái cấu trúc gói từ Thư viện hỗ trợ cho androidx, hãy xem bài đăng trên blog về chủ đề đó.