ภาพรวมของข้อความโทสต์

ข้อความโทสต์ให้คำอธิบายอย่างง่ายๆ เกี่ยวกับการดำเนินการหนึ่งๆ ในป๊อปอัปขนาดเล็ก โดยจะใช้พื้นที่เท่าที่จำเป็นสำหรับข้อความ คุณจะยังคงเห็นกิจกรรมในปัจจุบันและโต้ตอบได้ ข้อความโทสต์จะหายไปโดยอัตโนมัติหลังจากหมดเวลา

ตัวอย่างเช่น การคลิกส่งในอีเมลจะทำให้ข้อความโทสต์ "กำลังส่งข้อความ..." แสดงขึ้น ดังภาพหน้าจอด้านล่าง

หากต้องการให้ผู้ใช้ตอบสนองต่อข้อความสถานะ ให้พิจารณาใช้การแจ้งเตือนแทน

พื้นฐาน

ก่อนอื่น ให้สร้างอินสแตนซ์ของออบเจ็กต์ Toast ด้วยเมธอดอย่างใดอย่างหนึ่งของ makeText() เมธอดนี้ใช้พารามิเตอร์ 3 ตัว ได้แก่ Context ของแอปพลิเคชัน ข้อความ และระยะเวลาของข้อความโทสต์ โดยจะส่งออบเจ็กต์ Toast ที่กำหนดค่าตั้งต้นอย่างถูกต้องกลับมา คุณแสดงการแจ้งเตือนของข้อความโทสต์ได้ด้วย show() ดังตัวอย่างต่อไปนี้

Kotlin

  val text = "Hello toast!"
  val duration = Toast.LENGTH_SHORT

  val toast = Toast.makeText(applicationContext, text, duration)
  toast.show()
  

Java

  Context context = getApplicationContext();
  CharSequence text = "Hello toast!";
  int duration = Toast.LENGTH_SHORT;

  Toast toast = Toast.makeText(context, text, duration);
  toast.show();
  

ตัวอย่างนี้แสดงทุกสิ่งที่ต้องใช้ในการแจ้งเตือนด้วยข้อความโทสต์โดยส่วนใหญ่ คุณแทบจะไม่ต้องใช้สิ่งอื่นใดอีก อย่างไรก็ตาม คุณอาจต้องการจัดวางข้อความโทสต์ในลักษณะอื่นหรือแม้แต่ใช้เลย์เอาต์ของคุณเองแทนการใช้ข้อความธรรมดา ซึ่งดูวิธีการได้ในส่วนต่างๆ ต่อไปนี้

นอกจากนี้คุณจะเชื่อมโยงเมธอดต่างๆ เข้าด้วยกันและหลีกเลี่ยงการใช้ออบเจ็กต์ Toast ตลอดเวลาได้ด้วย ดังตัวอย่างนี้

Kotlin

  Toast.makeText(context, text, duration).show()
  

Java

  Toast.makeText(context, text, duration).show();
  

การจัดวางข้อความโทสต์

การแจ้งเตือนด้วยข้อความโทสต์แบบมาตรฐานจะปรากฏใกล้กับด้านล่างของหน้าจอตรงกึ่งกลางในแนวนอน คุณเปลี่ยนตำแหน่งนี้ได้ด้วยเมธอด setGravity(int, int, int) ซึ่งยอมรับพารามิเตอร์ 3 ตัว ได้แก่ ค่าคงที่ Gravity, ออฟเซ็ตตำแหน่ง X และออฟเซ็ตตำแหน่ง Y

ตัวอย่างเช่น หากตัดสินใจว่าข้อความโทสต์ควรปรากฏที่มุมซ้ายบน คุณจะกำหนดค่า Gravity ได้ดังนี้

Kotlin

  toast.setGravity(Gravity.TOP or Gravity.LEFT, 0, 0)
  

Java

  toast.setGravity(Gravity.TOP|Gravity.LEFT, 0, 0);
  

หากต้องการขยับตำแหน่งไปทางขวา ให้เพิ่มค่าของพารามิเตอร์ตัวที่ 2 หากต้องการขยับลง ให้เพิ่มค่าของพารามิเตอร์ตัวสุดท้าย

การสร้าง View ของข้อความโทสต์แบบกำหนดเอง

หากข้อความธรรมดาดูไม่ดีพอ คุณสร้างเลย์เอาต์ที่กำหนดเองสำหรับการแจ้งเตือนด้วยข้อความโทสต์ได้ โดยกำหนดเลย์เอาต์ View ใน XML หรือในโค้ดของแอปพลิเคชัน และส่งต่อออบเจ็กต์ View ของรูทไปยังเมธอด setView(View)

ข้อมูลโค้ดต่อไปนี้มีเลย์เอาต์ที่ปรับแต่งสำหรับการแจ้งเตือนด้วยข้อความโทสต์ (บันทึกเป็น layout/custom_toast.xml)

  <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
         android:id="@+id/custom_toast_container"
         android:orientation="horizontal"
         android:layout_width="fill_parent"
         android:layout_height="fill_parent"
         android:padding="8dp"
         android:background="#DAAA"
         >
    <ImageView android:src="@drawable/droid"
          android:layout_width="wrap_content"
          android:layout_height="wrap_content"
          android:layout_marginRight="8dp"
          />
    <TextView android:id="@+id/text"
         android:layout_width="wrap_content"
         android:layout_height="wrap_content"
         android:textColor="#FFF"
         />
  </LinearLayout>
  

โปรดสังเกตว่ารหัสขององค์ประกอบ LinearLayout คือ "custom_toast_container" คุณต้องใช้รหัสนี้และรหัสของไฟล์เลย์เอาต์ XML "custom_toast" เพื่อขยายเลย์เอาต์ดังที่แสดงด้านล่าง

Kotlin

  val inflater = layoutInflater
  val container: ViewGroup = findViewById(R.id.custom_toast_container)
  val layout: ViewGroup = inflater.inflate(R.layout.custom_toast, container)
  val text: TextView = layout.findViewById(R.id.text)
  text.text = "This is a custom toast"
  with (Toast(applicationContext)) {
    setGravity(Gravity.CENTER_VERTICAL, 0, 0)
    duration = Toast.LENGTH_LONG
    view = layout
    show()
  }
  

Java

  LayoutInflater inflater = getLayoutInflater();
  View layout = inflater.inflate(R.layout.custom_toast,
          (ViewGroup) findViewById(R.id.custom_toast_container));

  TextView text = (TextView) layout.findViewById(R.id.text);
  text.setText("This is a custom toast");

  Toast toast = new Toast(getApplicationContext());
  toast.setGravity(Gravity.CENTER_VERTICAL, 0, 0);
  toast.setDuration(Toast.LENGTH_LONG);
  toast.setView(layout);
  toast.show();
  

ก่อนอื่น ให้ดึง LayoutInflater มาด้วย getLayoutInflater() (หรือ getSystemService()) แล้วขยายเลย์เอาต์จาก XML โดยใช้ inflate(int, ViewGroup) พารามิเตอร์แรกคือรหัสทรัพยากรเลย์เอาต์และพารามิเตอร์ตัวที่ 2 คือ View ของรูท คุณใช้เลย์เอาต์ที่ขยายแล้วนี้เพื่อหาออบเจ็กต์ View อื่นๆ ในเลย์เอาต์ได้ ดังนั้นตอนนี้ให้บันทึกและกำหนดเนื้อหาสำหรับองค์ประกอบ ImageView และ TextView ขั้นตอนสุดท้าย ให้สร้าง Toast ใหม่ด้วย Toast(Context) และกำหนดคุณสมบัติบางอย่างของข้อความโทสต์ เช่น Gravity และระยะเวลา จากนั้นเรียก setView(View) และส่งต่อเลย์เอาต์ที่ขยายแล้วไปให้ ตอนนี้คุณจะแสดงข้อความโทสต์ด้วยเลย์เอาต์ที่กำหนดเองได้แล้วโดยเรียก show()

หมายเหตุ: อย่าใช้ตัวสร้างสาธารณะสำหรับ Toast เว้นแต่คุณจะกำหนดเลย์เอาต์ด้วย setView(View) หากไม่มีเลย์เอาต์แบบกำหนดเองที่จะใช้งาน คุณต้องใช้ makeText(Context, int, int) เพื่อสร้าง Toast