Các lớp học lập trình mang đến trải nghiệm lập trình trực tiếp, có hướng dẫn và hướng dẫn. Hầu hết các lớp học lập trình sẽ hướng dẫn bạn thực hiện quy trình xây dựng một ứng dụng nhỏ hoặc thêm tính năng mới vào ứng dụng hiện có.