Truy cập vào thông tin vị trí khi ở chế độ nền

Như đã mô tả trên các trang về yêu cầu quyền truy cập thông tin vị trícác phương pháp hay nhất về quyền riêng tư, ứng dụng chỉ nên yêu cầu loại quyền truy cập vị trí quan trọng đối với tính năng người dùng trực tiếp sử dụng và cần tiết lộ về điều này cho người dùng theo cách phù hợp. Phần lớn trường hợp sử dụng chỉ yêu cầu thông tin vị trí khi người dùng đang sử dụng ứng dụng. Nếu ứng dụng yêu cầu quyền truy cập thông tin vị trí ở chế độ nền (chẳng hạn như khi triển khai tính năng khoanh vùng địa lý), hãy đảm bảo rằng tính năng này quan trọng đối với chức năng cốt lõi của ứng dụng, mang lại lợi ích rõ ràng cho người dùng và được thực hiện theo cách rõ ràng.

Lưu ý: Cửa hàng Google Play đã cập nhật chính sách liên quan đến vị trí của thiết bị, chỉ cấp quyền truy cập thông tin vị trí ở chế độ nền cho các ứng dụng cần quyền này để thực hiện chức năng cốt lõi và đáp ứng các yêu cầu liên quan của chính sách. Việc áp dụng các phương pháp hay nhất này không đảm bảo rằng Google Play sẽ phê duyệt cách ứng dụng sử dụng vị trí ở chế độ nền.

Tìm hiểu thêm về những thay đổi về chính sách liên quan đến vị trí của thiết bị.

Danh sách kiểm tra quyền truy cập vị trí ở chế độ nền

Sử dụng danh sách kiểm tra sau đây để xác định logic truy cập thông tin vị trí tiềm năng ở chế độ nền:

Đánh giá quyền truy cập thông tin vị trí ở chế độ nền

Nếu bạn thấy rằng ứng dụng truy cập thông tin vị trí ở chế độ nền, hãy cân nhắc thực hiện những hành động sau:

  • Đánh giá xem quyền truy cập thông tin vị trí ở chế độ nền có quan trọng đối với chức năng cốt lõi của ứng dụng hay không.
  • Nếu bạn không cần quyền truy cập vị trí ở chế độ nền, hãy xoá quyền truy cập vị trí ở chế độ nền.

    Nếu ứng dụng của bạn dành cho Android 10 (API cấp 29) trở lên, hãy xoá quyền ACCESS_BACKGROUND_LOCATION khỏi tệp kê khai ứng dụng. Khi xoá quyền này, bạn sẽ xoá tuỳ chọn quyền truy cập vào thông tin vị trí mọi lúc cho ứng dụng trên các thiết bị chạy Android 10.

  • Hãy đảm bảo người dùng biết rằng ứng dụng đang truy cập thông tin vị trí ở chế độ nền. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các trường hợp không rõ ràng đối với người dùng.

  • Nếu có thể, hãy tái cấu trúc logic quyền truy cập thông tin vị trí để chỉ yêu cầu thông tin vị trí khi người dùng nhìn thấy hoạt động của ứng dụng.

Việc cập nhật vị trí ở chế độ nền bị hạn chế

Nếu ứng dụng cần quyền truy cập thông tin vị trí ở chế độ nền, hãy lưu ý rằng Android bảo toàn thời lượng pin cho thiết bị bằng cách đặt giới hạn về quyền truy cập thông tin vị trí ở chế độ nền trên các thiết bị chạy Android 8.0 (API cấp 26) trở lên. Trên các phiên bản Android này, nếu đang chạy ở chế độ nền thì ứng dụng chỉ có thể nhận được thông tin cập nhật vị trí vài lần mỗi giờ. Tìm hiểu thêm về giới hạn về quyền truy cập thông tin vị trí ở chế độ nền.

Tài nguyên khác

Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng quyền truy cập vị trí ở chế độ nền, hãy xem các tài liệu sau:

Video

Cách tìm trường hợp có thể sử dụng quyền truy cập thông tin vị trí ở chế độ nền

Mẫu

Mẫu minh hoạ các phương pháp hay nhất để truy cập thông tin vị trí khi ứng dụng chạy ở chế độ nền.