Khám phá bộ sưu tập bộ công cụ thiết kế và mẫu của chúng tôi dành cho Wear OS.
Mẫu này minh hoạ dự án khởi đầu "Hello, World" đơn giản để sử dụng Compose trên Wear OS.
Mẫu này giới thiệu bố cục Thẻ thông tin Golden và chứa một thẻ thông tin mẫu được tạo bằng thư viện Thành phần Material Material.
Một nhóm các thư viện bổ sung cho Wear OS các tính năng thường được yêu cầu trên các ứng dụng đồng hồ, bao gồm cả bộ công cụ đa phương tiện và các thành phần kết hợp tạo sẵn.