API báo cáo phân bổ: hướng dẫn tích hợp

API Báo cáo phân bổ được thiết kế nhằm tăng cường quyền riêng tư cho người dùng, thông qua việc loại bỏ sự phụ thuộc vào giá trị nhận dạng người dùng trên các bên, và để hỗ trợ các trường hợp sử dụng chính nhằm phân bổ và đo lường lượt chuyển đổi trên các ứng dụng. Tài liệu này bao gồm các nguyên tắc giúp bạn chuẩn bị cho việc tích hợp API Báo cáo phân bổ.

Hướng dẫn này cố gắng cung cấp thông tin một cách toàn diện, có thể bao gồm các tính năng hiện chưa được triển khai của Hộp cát về quyền riêng tư trên Bản xem trước dành cho các nhà phát triển Android. Trong những trường hợp này, các thông tin chi tiết liên quan sẽ được đánh dấu là chưa triển khai.

Mục tiêu tích hợp

Trong giai đoạn này của Hộp cát về quyền riêng tư trên Bản dùng thử dành cho các nhà phát triển, mục tiêu của việc lập kế hoạch tích hợp bao gồm:

Các hỗ trợ hiện tại và sắp ra mắt

Các trường hợp sử dụng và tính năng hiện được hỗ trợ trong Bản dùng thử mới nhất dành cho các nhà phát triển bao gồm:

 • Mô hình phân bổ ưu tiên theo lượt chạm cuối cùng và phân bổ sau cài đặt.
 • Đăng ký nguồn phân bổ ứng dụng và trình kích hoạt ứng dụng.
 • Nhận báo cáo cấp sự kiện.
 • Nhận các báo cáo tổng hợp chưa mã hóa.

Các bản dùng thử dành cho nhà phát triển sắp ra mắt có kế hoạch hỗ trợ thêm các trường hợp sử dụng và tính năng kỹ thuật bổ sung bên dưới. Khi các tính năng này khả dụng, hướng dẫn này sẽ được cập nhật để phản ánh các chi tiết có liên quan.

 • Đăng ký nền tảng công nghệ quảng cáo.
 • Hỗ trợ gỡ lỗi để giúp các nhà phát triển so sánh báo cáo tổng hợp với báo cáo từ các cơ chế hiện có.
 • Hãy đăng ký các nguồn phân bổ web và trình kích hoạt web để hỗ trợ tính năng phân bổ từ ứng dụng sang web.
 • Nhận các báo cáo tổng hợp được mã hóa từ API và gửi các lô đến dịch vụ tổng hợp.
 • Nhận báo cáo tóm tắt từ dịch vụ tổng hợp.
 • Việc sử dụng API sẽ yêu cầu một quyền thông thường mới.

Đối tượng công nghệ quảng cáo dự kiến

Để nhận báo cáo từ API Báo cáo phân bổ, nền tảng công nghệ quảng cáo phải đăng ký cả nguồn phân bổ và trình kích hoạt. Để có thể thử nghiệm toàn diện ở mức tối thiểu, cả đối tác phân phát công nghệ quảng cáo và đo lường thiết bị di động phải phối hợp để gọi API cho cùng một nhà quảng cáo, ngoài ra còn cần khai thác tính chuyển hướng trong các lệnh gọi đăng ký. Bạn có thể cũng cần phải làm việc với ứng dụng của nhà phát hành hoặc nhà quảng cáo.

Để đăng ký nguồn phân bổ, lệnh gọi API thường sẽ do SDK công nghệ quảng cáo sử dụng để phân phát quảng cáo trong ứng dụng của nhà phát hành, mặc dù ứng dụng cũng có thể gọi trực tiếp API.

Để đăng ký trình kích hoạt, lệnh gọi API thường sẽ do SDK của đối tác đo lường trên thiết bị di động thực hiện trong ứng dụng của nhà quảng cáo, hoặc từ chính ứng dụng của nhà quảng cáo.

Điều kiện tiên quyết

Các bước tích hợp

Để chuẩn bị tích hợp API Báo cáo phân bổ vào giải pháp của bạn, hãy hoàn thành các bước theo mô tả trong các phần sau.

Xác minh tính đúng kỹ thuật trong môi trường thử nghiệm

 • Tạo một ứng dụng thử nghiệm để tự làm quen với Hộp cát về quyền riêng tư trên API Báo cáo phân bổ trong Android. Ở giai đoạn này, bạn cũng có thể bắt đầu với ứng dụng mẫu trên GitHub.
 • Thiết lập các điểm cuối của máy chủ mô phỏng, hoặc sử dụng máy chủ mẫu của chúng tôi để làm quen với các chữ ký API REST mà API ứng dụng khách trong Báo cáo phân bổ sử dụng.
 • Đăng ký sự kiện, bao gồm các sự kiện lượt xem, lượt nhấp và lượt chuyển đổi (trình kích hoạt).
 • Đối với mục đích thử nghiệm bắt buộc chạy các công việc báo cáo, hãy sử dụng các lệnh ADB phù hợp, để giảm khoảng thời gian nhận dữ liệu báo cáo cho cả báo cáo cấp sự kiện và báo cáo tổng hợp.
 • Đánh giá khả năng áp dụng chữ ký API cho ngăn xếp công nghệ hiện tại của bạn. Bao gồm cả đánh giá tham số đầu vào và giá trị trả về. Xác định mọi khoảng trống trong luồng dữ liệu và các biện pháp giảm thiểu.

Xác minh khả năng tương thích với cơ sở hạ tầng kỹ thuật hiện có

 • Môi trường phát triển và cơ sở mã ở phía máy khách :
  • Sau Bản dùng thử cho nhà phát triển, Hộp cát về quyền riêng tư trên Android sẽ yêu cầu cấp API mục tiêu tối thiểu là 33. Xác định đường dẫn di chuyển cho cơ sở mã hiện có của bạn. Đánh giá khả năng tương thích của ứng dụng hoặc SDK với các thay đổi khác được giới thiệu trong Android 13.
 • Phía máy chủ:
  • Thêm các điểm cuối giả lập API vào cơ sở hạ tầng kỹ thuật hiện có để tìm và xác minh mọi hạn chế về kỹ thuật.
  • Thêm lệnh gọi lại để chấp nhận báo cáo cho cơ sở hạ tầng kỹ thuật hiện có.

Xác định và xác minh các yêu cầu về tích hợp

 • Xác minh – trong nhật ký hoặc dữ liệu máy chủ – báo cáo chứa dữ liệu từ các lượt xem, lượt nhấp và lượt chuyển đổi.
 • Xác minh cả báo cáo ở cấp sự kiện và cấp tổng hợp.