Thư viện mô phỏng đo lường

Thư viện mô phỏng đo lường giúp bạn hiểu tác động của việc tích hợp Hộp cát về quyền riêng tư bằng cách trình bày dữ liệu trong quá khứ như thể dữ liệu này được Attribution Reporting API thu thập. Nhờ đó, bạn sẽ so sánh được số lượt chuyển đổi trước đây với kết quả từ Thư viện mô phỏng đo lường để xem độ chính xác của báo cáo có thể thay đổi như thế nào. Bạn cũng có thể dùng Thư viện mô phỏng đo lường để thử nghiệm nhiều cấu trúc khoá tổng hợp và chiến lược gộp nhóm, đồng thời huấn luyện các mô hình tối ưu hoá về báo cáo trong Thư viện mô phỏng đo lường để so sánh hiệu suất dự kiến với các mô hình dựa trên dữ liệu hiện tại.

Hãy đọc đề xuất thiết kế của Thư viện mô phỏng đo lường để tìm hiểu thêm.