Khái niệm cơ bản về Kotlin

Tìm hiểu thêm các khái niệm cơ bản về Kotlin, lập trình hướng đối tượng và hàm lambda.

 

Khái niệm cơ bản về Kotlin

Video Không bắt buộc

Chào mừng bạn đến với Bài học 2 Chúng tôi bắt đầu chương này bằng cách tìm hiểu thêm các kiến thức cơ bản về ngôn ngữ lập trình Kotlin.

Viết các điều kiện trong Kotlin

Lớp học mã

Tìm hiểu cách viết các điều kiện trong Kotlin.

Sử dụng tính chất rỗng trong Kotlin

Lớp học mã

Tìm hiểu cách sử dụng tính chất rỗng trong Kotlin.

Sử dụng các lớp và đối tượng trong Kotlin

Lớp học mã

Tìm hiểu cách dùng các lớp và đối tượng trong Kotlin.

Dùng các loại hàm và biểu thức lambda trong Kotlin

Lớp học mã

Tìm hiểu cách sử dụng biểu thức lambda và hàm bậc cao hơn trong Kotlin.

Thực hành: Kiến thức cơ bản về Kotlin

Lớp học mã

Áp dụng các khái niệm cơ bản của ngôn ngữ lập trình Kotlin để giải quyết các vấn đề đã nêu.

Nội dung tiếp theo là gì?

Video Không bắt buộc

Lộ trình này giới thiệu 4 chủ đề lập trình quan trọng hơn: tình trạng, lập trình hướng đối tượng, tính chất rỗng và các loại hàm. Bạn đã tìm hiểu cách sử dụng các khái niệm này trong Kotlin. Ở lộ trình sắp tới, bạn sẽ dùng kiến thức này để tạo ứng dụng hữu ích hơn và có tính tương tác hơn bằng các nút, biểu mẫu cũng như các chế độ điều khiển khác của người dùng!

Bài kiểm tra

Kiểm tra kiến thức bạn đã học được và nhận huy hiệu Kiến thức cơ bản về Kotlin.