Khái niệm cơ bản về Kotlin

 1. Mã sau sẽ in "Divisible by 5" ra màn hình nếu number bằng 25.

  if (number % 10 == 0) {
   println("Divisible by 10")
  } else if (number == 5) {
   println("Divisible by 5")
  }
  
 2. Điều kiện nào sau đây được đáp ứng khi x = 5?

  Chọn số lượng đáp án tuỳ ý.

 3. Đâu không phải là khái niệm cơ bản trong lập trình hướng đối tượng

 4. Bốn chỉ định hiển thị trong Kotlin là gì?

 5. Từ khóa ___ được dùng để gọi một phương thức từ lớp mẹ.

 6. ___ xác định các thuộc tính hoặc phương thức mà một lớp cần triển khai.

 7. Thông tin nào sau đây được biểu thị tốt nhất bằng kiểu dữ liệu có thể có giá trị rỗng?

 8. Toán tử ___ cho phép bạn gọi một phương thức chỉ khi đối tượng của nó không có giá trị rỗng.

 9. Điều gì không đúng về các hàm trong Kotlin?

 10. Hằng hàm là một tên khác của một ___