Khóa học này đã quá cũ và không còn được cập nhật. Thay vào đó, vui lòng truy cập vào khoá học Kiến thức cơ bản về cách tạo ứng dụng Android bằng Compose để biết các phương pháp mới nhất được đề xuất.

Hãy viết coroutine cho mã phức tạp, đồng thời tìm hiểu về HTTP và REST để lấy dữ liệu trên Internet.

Lộ trình 1

Coroutine

Viết mã cho các ứng dụng Android nâng cao và phức tạp hơn.

Tháng 3 năm 2021
Lộ trình 2

Lấy dữ liệu từ Internet

Truy xuất và hiển thị hình ảnh qua Internet bằng HTTP và REST.

Tháng 3 năm 2021