Sử dụng API WorkManager của Android Jetpack để lên lịch cho những thao tác cần thiết trong nền, chẳng hạn như sao lưu dữ liệu hoặc tải nội dung mới xuống. Những thao tác này sẽ tiếp tục hoạt động ngay cả khi ứng dụng thoát ra hoặc thiết bị khởi động lại.
Lộ trình 1

Lên lịch các tác vụ bằng WorkManager

Tìm hiểu về thời điểm và cách sử dụng WorkManager. Đây là API xử lý các tác vụ cần chạy trong nền bất kể quy trình xử lý ứng dụng có đang chạy hay không.

Tháng 12 năm 2022