Chuẩn bị ứng dụng để thích ứng với những thay đổi về hành vi trong Wear OS 4

Wear OS 4 dựa trên Android 13 (API cấp 33), cao hơn một số phiên bản so với phiên bản Android 11 (API cấp 30) mà Google đã dùng để làm nền tảng xây dựng nên Wear OS 3. Vì vậy, khi chuẩn bị ứng dụng Wear OS để sử dụng trên Wear OS 4, bạn cần xử lý các thay đổi về hành vi của hệ thống có hiệu lực đối với mọi ứng dụng trong Android 12Android 13.

Bạn có thể cải thiện thêm khả năng tương thích của ứng dụng với phiên bản Wear OS này bằng cách nhắm đến Android 13 (API cấp 33).

Các thay đổi về quyền

Những thay đổi sau đây liên quan đến các quyền có nhiều khả năng ảnh hưởng nhất đến ứng dụng Wear OS trên một thiết bị chạy Wear OS 4.

Quyền gửi thông báo

Tuỳ chọn cho phép là nút đầu tiên trong hộp thoại
Hình 1. Hộp thoại cấp quyền của hệ thống đề nghị người dùng cho phép ứng dụng Wear OS của bạn đăng thông báo. Người dùng có thể chọn giữa Allow (Cho phép) hoặc Don't allow (Không cho phép).

Trong hầu hết trường hợp, người dùng phải cấp quyền gửi thông báo khi bắt đầu chạy cho ứng dụng, kể cả khi ứng dụng đăng thông báo về các hoạt động đang diễn ra.

Lưu ý: Quyền gửi thông báo không áp dụng cho thông báo cầu nối cũng như một số trường hợp sử dụng cụ thể được miễn, chẳng hạn như những trường hợp liên quan đến các phiên phát nội dung nghe nhìn.

Theo mặc định, khi người dùng cài đặt ứng dụng của bạn trên một thiết bị chạy Wear OS 4, thông báo của ứng dụng sẽ tắt. Trước khi bạn đăng thông báo cục bộ hoặc khởi chạy một hoạt động đang diễn ra, hãy kiểm tra xem ứng dụng của mình có được phép đăng thông báo hay không bằng cách gọi areNotificationsEnabled(). Nếu phương thức này trả về true, ứng dụng của bạn có thể cho thấy thông báo. Nếu ứng dụng của bạn không có quyền thích hợp, thì các thông báo này sẽ tự động không hiện ra mà không gửi bất kỳ trường hợp ngoại lệ nào đối với thời gian chạy.

Khi bạn yêu cầu quyền POST_NOTIFICATIONS trong ứng dụng của mình, người dùng sẽ thấy hộp thoại cấp quyền của hệ thống như trong hình 1.

Quyền đối với cảm biến cơ thể khi ở trong nền

Trên thiết bị chạy Wear OS 4, người dùng phải cấp cho ứng dụng của bạn quyền nhận thông tin qua các cảm biến cơ thể phổ biến (chẳng hạn như nhịp tim) ở chế độ nền.

Tìm hiểu thêm trong hướng dẫn yêu cầu quyền truy cập vào dữ liệu cảm biến cơ thể khi ở nền sau.

Quyền truy cập thông tin vị trí ước chừng

Trên một thiết bị chạy Wear OS 4, người dùng có thể yêu cầu ứng dụng của bạn chỉ truy xuất thông tin vị trí ước chừng, ngay cả khi ứng dụng yêu cầu quyền khi bắt đầu chạy ACCESS_FINE_LOCATION.

Kiểm tra để đảm bảo rằng ứng dụng vẫn có thể hoàn thành các trường hợp sử dụng chính (chẳng hạn như cho thấy một tuyến đường đang chạy), nếu người dùng chỉ cấp thông tin vị trí ước chừng. Cụ thể, khi sử dụng Dịch vụ sức khoẻ trên Wear OS, hãy tính đến lỗi vị trí.

Tìm hiểu thêm về cách người dùng chỉ có thể cấp quyền truy cập thông tin vị trí ước chừng.

Thay đổi về thành phần ứng dụng và hành vi điều hướng

Những thay đổi sau đây liên quan đến các thành phần ứng dụng và hành vi điều hướng có nhiều khả năng ảnh hưởng nhất đến ứng dụng Wear OS trên một thiết bị chạy Wear OS 4.

Bộ lọc ý định chặn các ý định không phù hợp

Khi ứng dụng của bạn gửi ý định đến một thành phần đã xuất của một ứng dụng khác nhắm đến Android 13 trở lên, ý định đó sẽ được phân phối khi và chỉ khi ý định đó khớp với một phần tử <intent-filter> trong ứng dụng nhận.

Tìm hiểu cách khớp ý định với bộ lọc ý định của các ứng dụng khác.

Hành vi của hoạt động trong trình chạy gốc

Hoạt động của trình chạy nằm ở gốc của một tác vụ nếu ứng dụng khai báo bộ lọc ý định bao gồm cả ACTION_MAINCATEGORY_LAUNCHER.

Nếu người dùng điều hướng từ loại hoạt động này của trình chạy sang màn hình trước đó, thì hệ thống sẽ không hoàn tất hoạt động của trình chạy. Thay vào đó, hệ thống sẽ đặt hoạt động của trình chạy ở chế độ nền.

Tìm hiểu thêm về thay đổi này đối với hoạt động của trình chạy gốc và vòng đời hoạt động.

Hệ thống thực hiện một số thay đổi đối với cách xác minh Đường liên kết trong ứng dụng Android. Cụ thể, hệ thống thực thi cú pháp bộ lọc ý định nghiêm ngặt hơn để minh hoạ rằng các URL trong một miền cụ thể sẽ mở nội dung ngay trong ứng dụng của bạn. Những thay đổi này cải thiện độ tin cậy của trải nghiệm liên kết ứng dụng, mang lại nhiều quyền kiểm soát hơn cho nhà phát triển ứng dụng và người dùng cuối.

Để kiểm tra độ tin cậy của nội dung khai báo, hãy gọi quy trình xác minh miền theo cách thủ công.

Giao diện người dùng Cửa sổ thông báo của hệ thống đã bị xoá

Wear OS 4 sẽ xoá giao diện người dùng hệ thống để cấp quyền SYSTEM_ALERT_WINDOW. Giao diện người dùng này có trên một số thiết bị chạy Wear OS 3 trở xuống.

Nếu bạn sử dụng ACTION_MANAGE_OVERLAY_PERMISSION để đưa người dùng đến trang cài đặt (nơi họ có thể hiển thị ứng dụng của bạn trên các ứng dụng khác), hãy cập nhật logic của ứng dụng. Ví dụ: nếu bạn dựa vào cửa sổ cảnh báo của hệ thống để hiện các thông báo quan trọng, hãy sử dụng thông báo.

Thay đổi về việc quản lý nguồn và dữ liệu

Những thay đổi sau đây liên quan đến việc quản lý nguồn và dữ liệu có nhiều khả năng ảnh hưởng nhất đến ứng dụng Wear OS trên thiết bị chạy Wear OS 4.

Nhóm chế độ chờ cho ứng dụng bị hạn chế

Hệ thống sẽ đặt ứng dụng của bạn vào Nhóm chế độ chờ ứng dụng "bị hạn chế" nếu ứng dụng không được dùng trong một khoảng thời gian dài hoặc nếu gọi quá nhiều thông báo và liên kết.

Trạng thái ngủ đông của ứng dụng

Nếu người dùng không tương tác với ứng dụng của bạn trong vài tháng, thì hệ thống sẽ đặt ứng dụng của bạn ở trạng thái ngủ đông.

Sao lưu và khôi phục

Kể từ Wear OS 4, nếu một thiết bị Wear OS cụ thể hỗ trợ tính năng sao lưu trên đám mây, thì người dùng có thể sao lưu dữ liệu lên đám mây để chuyển dữ liệu ra khỏi thiết bị đó, đồng thời có thể khôi phục dữ liệu từ đám mây để chuyển dữ liệu qua thiết bị Wear OS mới.