Hướng dẫn thiết lập Espresso

Hướng dẫn này trình bày cách cài đặt Espresso bằng Trình quản lý SDK và tạo Espresso bằng Gradle. Bạn nên sử dụng Android Studio.

Thiết lập môi trường kiểm thử

Để tránh kết quả không ổn định, bạn nên tắt ảnh động hệ thống trên các thiết bị thực hoặc ảo dùng để kiểm thử. Trên thiết bị, trong phần Cài đặt > Tuỳ chọn cho nhà phát triển, hãy tắt 3 chế độ cài đặt sau:

 • Tỷ lệ hình động của cửa sổ
 • Tỷ lệ hình động chuyển tiếp
 • Tỷ lệ thời lượng của trình tạo hình động

Thêm phần phụ thuộc Espresso

Để thêm các phần phụ thuộc Espresso vào dự án, hãy hoàn tất các bước sau:

 1. Mở tệp build.gradle của ứng dụng. Đây thường không phải là tệp build.gradle cấp cao nhất mà là app/build.gradle.
 2. Thêm các dòng sau bên trong phần phụ thuộc:

Groovy

androidTestImplementation 'androidx.test.espresso:espresso-core:3.4.0'
androidTestImplementation 'androidx.test:runner:1.4.0'
androidTestImplementation 'androidx.test:rules:1.4.0'

Kotlin

androidTestImplementation('androidx.test.espresso:espresso-core:3.4.0')
androidTestImplementation('androidx.test:runner:1.4.0')
androidTestImplementation('androidx.test:rules:1.4.0')

Xem tập hợp hoàn chỉnh các phần phụ thuộc Gradle.

Đặt trình chạy đo lường

Thêm vào chính tệp build.gradle dòng sau trong android.defaultConfig:

Groovy

testInstrumentationRunner "androidx.test.runner.AndroidJUnitRunner"

Kotlin

testInstrumentationRunner = "androidx.test.runner.AndroidJUnitRunner"

Ví dụ về tệp bản dựng Gradle

Groovy

plugins {
 id 'com.android.application'
}

android {
  compileSdkVersion 33

  defaultConfig {
    applicationId "com.my.awesome.app"
    minSdkVersion 21
    targetSdkVersion 33
    versionCode 1
    versionName "1.0"

    testInstrumentationRunner "androidx.test.runner.AndroidJUnitRunner"
  }
}

dependencies {
  androidTestImplementation 'androidx.test:runner:1.4.0'
  androidTestImplementation 'androidx.test.espresso:espresso-core:3.4.0'
}

Kotlin

plugins {
  id("com.android.application")
}

android {
  compileSdkVersion(33)

  defaultConfig {
    applicationId = "com.my.awesome.app"
    minSdkVersion(21)
    targetSdkVersion(33)
    versionCode = 1
    versionName = "1.0"

    testInstrumentationRunner = "androidx.test.runner.AndroidJUnitRunner"
  }
}

dependencies {
  androidTestImplementation('androidx.test:runner:1.4.0')
  androidTestImplementation('androidx.test.espresso:espresso-core:3.4.0')
}

Số liệu phân tích

Để đảm bảo chúng tôi đi đúng hướng với mỗi bản phát hành mới, trình chạy kiểm thử sẽ thu thập số liệu phân tích. Cụ thể hơn, hàm này sẽ tải hàm băm tên gói của ứng dụng đang được kiểm thử lên cho mỗi lệnh gọi. Điều này cho phép chúng tôi đo lường cả số lượng gói riêng biệt bằng Espresso cũng như khối lượng sử dụng.

Nếu không muốn tải dữ liệu này lên, bạn có thể chọn không tải bằng cách thêm đối số disableAnalytics vào lệnh đo lường:

adb shell am instrument -e disableAnalytics true

Thêm chương trình kiểm thử đầu tiên

Theo mặc định, Android Studio sẽ tạo các hoạt động kiểm thử trong src/androidTest/java/com.example.package/.

Ví dụ về kiểm thử JUnit4 sử dụng Quy tắc:

Kotlin

@RunWith(AndroidJUnit4::class)
@LargeTest
class HelloWorldEspressoTest {

  @get:Rule
  val activityRule = ActivityScenarioRule(MainActivity::class.java)

  @Test fun listGoesOverTheFold() {
    onView(withText("Hello world!")).check(matches(isDisplayed()))
  }
}

Java

@RunWith(AndroidJUnit4.class)
@LargeTest
public class HelloWorldEspressoTest {

  @Rule
  public ActivityScenarioRule<MainActivity> activityRule =
      new ActivityScenarioRule<>(MainActivity.class);

  @Test
  public void listGoesOverTheFold() {
    onView(withText("Hello world!")).check(matches(isDisplayed()));
  }
}

Chạy chương trình kiểm thử

Bạn có thể chạy kiểm thử trong Android Studio hoặc qua dòng lệnh.

Trong Android Studio

Để tạo một cấu hình kiểm thử trong Android Studio, hãy hoàn tất các bước sau:

 1. Mở Run > Edit Configurations (Chạy > Chỉnh sửa cấu hình).
 2. Thêm một cấu hình Kiểm thử Android mới.
 3. Chọn một mô-đun.
 4. Thêm một trình chạy đo lường cụ thể: androidx.test.runner.AndroidJUnitRunner
 5. Chạy cấu hình mới tạo.

Từ dòng lệnh

Thực thi lệnh Gradle sau:

./gradlew connectedAndroidTest