Công cụ chọn ảnh

Hộp thoại công cụ chọn ảnh sẽ xuất hiện cùng với các tệp nội dung nghe nhìn trên thiết bị của bạn. Chọn một ảnh để chia sẻ với ứng dụng.
Hình 1. Công cụ chọn ảnh cung cấp một giao diện người dùng trực quan để chia sẻ ảnh với ứng dụng của bạn.

Công cụ chọn ảnh cung cấp giao diện có thể xem hiển thị cho người dùng thư viện nội dung nghe nhìn sắp xếp theo thứ tự từ mới nhất đến cũ nhất. Như đã đề cập trong lớp học lập trình về các phương pháp hay nhất liên quan đến quyền riêng tư, công cụ chọn ảnh cung cấp cho người dùng một cách tiện lợi, an toàn để chỉ cấp cho ứng dụng quyền truy cập vào các hình ảnh và video đã chọn, thay vì toàn bộ thư viện nội dung nghe nhìn.

Với những người dùng mà thiết bị của họ có nhà cung cấp nội dung nghe nhìn trên đám mây đủ điều kiện, thì họ có thể chọn trong số các ảnh và video được lưu trữ từ xa. Tìm hiểu thêm về các nhà cung cấp nội dung nghe nhìn trên đám mây.

Công cụ này tự động cập nhật, cung cấp chức năng mở rộng cho người dùng ứng dụng theo thời gian mà không cần sửa đổi mã.

Sử dụng hợp đồng Hoạt động Jetpack

Để đơn giản hoá việc tích hợp công cụ chọn ảnh, hãy thêm thư viện androidx.activity phiên bản 1.7.0 trở lên.

Sử dụng các hợp đồng kết quả hoạt động sau đây để khởi động công cụ chọn ảnh:

Nếu công cụ chọn ảnh không hoạt động trên một thiết bị, thì thư viện sẽ tự động gọi thao tác theo ý định ACTION_OPEN_DOCUMENT. Ý định này được hỗ trợ trên các thiết bị chạy Android 4.4 (API cấp 19) trở lên. Bạn có thể xác minh xem công cụ chọn ảnh có hoạt động trên một thiết bị nhất định hay không bằng cách gọi isPhotoPickerAvailable().

Chọn một mục nội dung nghe nhìn

Để chọn một mục nội dung nghe nhìn, hãy sử dụng hợp đồng kết quả hoạt động của PickVisualMedia, như trong đoạn mã sau:

Kotlin

// Registers a photo picker activity launcher in single-select mode.
val pickMedia = registerForActivityResult(PickVisualMedia()) { uri ->
  // Callback is invoked after the user selects a media item or closes the
  // photo picker.
  if (uri != null) {
    Log.d("PhotoPicker", "Selected URI: $uri")
  } else {
    Log.d("PhotoPicker", "No media selected")
  }
}

// Include only one of the following calls to launch(), depending on the types
// of media that you want to let the user choose from.

// Launch the photo picker and let the user choose images and videos.
pickMedia.launch(PickVisualMediaRequest(PickVisualMedia.ImageAndVideo))

// Launch the photo picker and let the user choose only images.
pickMedia.launch(PickVisualMediaRequest(PickVisualMedia.ImageOnly))

// Launch the photo picker and let the user choose only videos.
pickMedia.launch(PickVisualMediaRequest(PickVisualMedia.VideoOnly))

// Launch the photo picker and let the user choose only images/videos of a
// specific MIME type, such as GIFs.
val mimeType = "image/gif"
pickMedia.launch(PickVisualMediaRequest(PickVisualMedia.SingleMimeType(mimeType)))

Java

// Registers a photo picker activity launcher in single-select mode.
ActivityResultLauncher<PickVisualMediaRequest> pickMedia =
    registerForActivityResult(new PickVisualMedia(), uri -> {
  // Callback is invoked after the user selects a media item or closes the
  // photo picker.
  if (uri != null) {
    Log.d("PhotoPicker", "Selected URI: " + uri);
  } else {
    Log.d("PhotoPicker", "No media selected");
  }
});

// Include only one of the following calls to launch(), depending on the types
// of media that you want to let the user choose from.

// Launch the photo picker and let the user choose images and videos.
pickMedia.launch(new PickVisualMediaRequest.Builder()
    .setMediaType(PickVisualMedia.ImageAndVideo.INSTANCE)
    .build());

// Launch the photo picker and let the user choose only images.
pickMedia.launch(new PickVisualMediaRequest.Builder()
    .setMediaType(PickVisualMedia.ImageOnly.INSTANCE)
    .build());

// Launch the photo picker and let the user choose only videos.
pickMedia.launch(new PickVisualMediaRequest.Builder()
    .setMediaType(PickVisualMedia.VideoOnly.INSTANCE)
    .build());

// Launch the photo picker and let the user choose only images/videos of a
// specific MIME type, such as GIFs.
String mimeType = "image/gif";
pickMedia.launch(new PickVisualMediaRequest.Builder()
    .setMediaType(new PickVisualMedia.SingleMimeType(mimeType))
    .build());

Chọn nhiều mục nội dung nghe nhìn

Để chọn nhiều mục nội dung nghe nhìn, hãy đặt số lượng tối đa tệp nội dung nghe nhìn có thể chọn như trong đoạn mã sau.

Kotlin

// Registers a photo picker activity launcher in multi-select mode.
// In this example, the app lets the user select up to 5 media files.
val pickMultipleMedia =
    registerForActivityResult(PickMultipleVisualMedia(5)) { uris ->
  // Callback is invoked after the user selects media items or closes the
  // photo picker.
  if (uris.isNotEmpty()) {
    Log.d("PhotoPicker", "Number of items selected: ${uris.size}")
  } else {
    Log.d("PhotoPicker", "No media selected")
  }
}

// For this example, launch the photo picker and let the user choose images
// and videos. If you want the user to select a specific type of media file,
// use the overloaded versions of launch(), as shown in the section about how
// to select a single media item.
pickMultipleMedia.launch(PickVisualMediaRequest(PickVisualMedia.ImageAndVideo))

Java

// Registers a photo picker activity launcher in multi-select mode.
// In this example, the app lets the user select up to 5 media files.
ActivityResultLauncher<PickVisualMediaRequest> pickMultipleMedia =
    registerForActivityResult(new PickMultipleVisualMedia(5), uris -> {
  // Callback is invoked after the user selects media items or closes the
  // photo picker.
  if (!uris.isEmpty()) {
    Log.d("PhotoPicker", "Number of items selected: " + uris.size());
  } else {
    Log.d("PhotoPicker", "No media selected");
  }
});

// For this example, launch the photo picker and let the user choose images
// and videos. If you want the user to select a specific type of media file,
// use the overloaded versions of launch(), as shown in the section about how
// to select a single media item.
pickMultipleMedia.launch(new PickVisualMediaRequest.Builder()
    .setMediaType(PickVisualMedia.ImageAndVideo.INSTANCE)
    .build());

Nền tảng này giới hạn số lượng tệp tối đa mà bạn có thể yêu cầu người dùng chọn trong công cụ chọn ảnh. Để xem giới hạn này, hãy gọi getPickImagesMaxLimit(). Trên những thiết bị không hỗ trợ công cụ chọn ảnh, giới hạn này sẽ bị bỏ qua.

Thiết bị được hỗ trợ

Công cụ chọn ảnh có sẵn trên thiết bị đáp ứng các tiêu chí sau:

Thiết bị cũ chạy phiên bản Android từ 4.4 (API cấp 19) đến Android 10 (API cấp 29) cũng như thiết bị Android Go chạy Android 11 hoặc 12 có hỗ trợ Dịch vụ Google Play, đều có thể cài đặt công cụ chọn ảnh được điều chỉnh cho phiên bản cũ. Để tự động cài đặt mô-đun công cụ chọn ảnh được điều chỉnh cho phiên bản cũ thông qua Dịch vụ Google Play, hãy thêm mục sau đây vào thẻ <application> trong tệp kê khai của ứng dụng:

<!-- Trigger Google Play services to install the backported photo picker module. -->
<service android:name="com.google.android.gms.metadata.ModuleDependencies"
     android:enabled="false"
     android:exported="false"
     tools:ignore="MissingClass">
  <intent-filter>
    <action android:name="com.google.android.gms.metadata.MODULE_DEPENDENCIES" />
  </intent-filter>
  <meta-data android:name="photopicker_activity:0:required" android:value="" />
</service>

Duy trì quyền truy cập vào tệp nội dung nghe nhìn

Theo mặc định, hệ thống sẽ cấp cho ứng dụng của bạn quyền truy cập vào các tệp nội dung nghe nhìn cho đến khi thiết bị khởi động lại hoặc ứng dụng ngừng hoạt động. Nếu ứng dụng của bạn thực hiện các tác vụ chạy trong thời gian dài, chẳng hạn như tải một tệp lớn lên trong nền, thì có thể bạn cần có quyền truy cập này lâu hơn. Để làm việc này, hãy gọi phương thức takePersistableUriPermission():

Kotlin

val flag = Intent.FLAG_GRANT_READ_URI_PERMISSION
context.contentResolver.takePersistableUriPermission(uri, flag)

Java

int flag = Intent.FLAG_GRANT_READ_URI_PERMISSION;
context.contentResolver.takePersistableUriPermission(uri, flag);