Gói thư viện hỗ trợ

Lưu ý: Với bản phát hành Thư viện hỗ trợ 28.0.0, các thư viện đóng gói android.support không còn được dùng nữa và thay thế bằng các thư viện Jetpack phiên bản riêng lẻ được đóng gói dưới dạng androidx. Bản phát hành 1.0.0 ban đầu của các thư viện Jetpack cung cấp tính năng tương đương với Thư viện hỗ trợ 28.0.0 và cung cấp điểm xuất phát để di chuyển sang gói androidx mới.

Các thư viện đóng gói android.support hiện có sẽ tiếp tục hoạt động. Tuy nhiên, các thư viện này sẽ không nhận được bản cập nhật nào vượt quá phiên bản 28.0.0 và sẽ không tương thích với các thư viện Jetpack mới. Các cấu phần phần mềm lịch sử (những phiên bản 27 trở về trước và được đóng gói dưới dạng android.support) vẫn sẽ có trên Google Maven. Tất cả cấu phần phần mềm mới sẽ được đóng gói dưới dạng androidx và cần phải di chuyển từ android.support sang androidx.

Bạn nên sử dụng các thư viện androidx trong tất cả dự án mới. Bạn cũng nên cân nhắc việc di chuyển các dự án hiện có để đảm bảo các dự án đó tiếp tục nhận được bản sửa lỗi và các điểm cải tiến khác về thư viện.

Thư viện hỗ trợ Android chứa một số gói thư viện có thể đưa vào ứng dụng của bạn. Mỗi thư viện trong số này hỗ trợ một loạt phiên bản nền tảng Android và bộ tính năng cụ thể.

Để sử dụng bất kỳ thư viện nào sau đây, bạn phải tải các tệp thư viện đó xuống bản cài đặt SDK Android của mình. Làm theo hướng dẫn để tải Thư viện hỗ trợ xuống trong phần Thiết lập Thư viện hỗ trợ để hoàn tất bước này. Bạn phải thực hiện các bước bổ sung để đưa một Thư viện hỗ trợ cụ thể vào ứng dụng của mình. Hãy xem cuối mỗi phần thư viện dưới đây để biết thông tin quan trọng về cách đưa thư viện vào ứng dụng của bạn.

Lưu ý: Phiên bản SDK tối thiểu cho tất cả gói thư viện hỗ trợ ít nhất là API cấp 14. Một số gói yêu cầu cấp độ API cao hơn, như lưu ý bên dưới.

Thư viện hỗ trợ v4

Các thư viện này bao gồm bộ API lớn nhất so với các thư viện khác, bao gồm tính năng hỗ trợ các thành phần của ứng dụng, tính năng giao diện người dùng, khả năng hỗ trợ tiếp cận, xử lý dữ liệu, kết nối mạng và tiện ích lập trình.

Để biết thông tin đầy đủ, chi tiết về các lớp và phương thức do thư viện hỗ trợ phiên bản 4 cung cấp, hãy xem gói android.support.v4 trong tài liệu tham khảo API.

Lưu ý: Trước bản sửa đổi Thư viện hỗ trợ 24.2.0, chỉ có một thư viện hỗ trợ v4. Thư viện đó được chia thành nhiều mô-đun để cải thiện hiệu quả. Để có khả năng tương thích ngược, nếu bạn liệt kê support-v4 trong tập lệnh Gradle, thì ứng dụng của bạn sẽ bao gồm tất cả các mô-đun v4. Tuy nhiên, để giảm kích thước ứng dụng, bạn chỉ nên liệt kê các mô-đun cụ thể mà ứng dụng của bạn cần.

thư viện khả năng tương thích v4

Cung cấp trình bao bọc khả năng tương thích cho một số API khung, chẳng hạn như Context.obtainDrawable()View.performAccessibilityAction().

Giá trị nhận dạng phần phụ thuộc của tập lệnh bản dựng Gradle cho thư viện này như sau:

com.android.support:support-compat:28.0.0

thư viện Core-utils phiên bản 4

Cung cấp một số lớp tiện ích, chẳng hạn như AsyncTaskLoaderPermissionChecker.

Giá trị nhận dạng phần phụ thuộc của tập lệnh bản dựng Gradle cho thư viện này như sau:

com.android.support:support-core-utils:28.0.0

thư viện giao diện người dùng lõi phiên bản 4

Triển khai nhiều thành phần liên quan đến giao diện người dùng, chẳng hạn như ViewPager, NestedScrollViewExploreByTouchHelper.

Giá trị nhận dạng phần phụ thuộc của tập lệnh bản dựng Gradle cho thư viện này như sau:

com.android.support:support-core-ui:28.0.0

thư viện media-compat phiên bản 4

Điều chỉnh cho phiên bản cũ các phần của khung media, bao gồm cả MediaBrowserMediaSession.

Giá trị nhận dạng phần phụ thuộc của tập lệnh bản dựng Gradle cho thư viện này như sau:

com.android.support:support-media-compat:28.0.0

thư viện mảnh v4

Bổ sung tính năng hỗ trợ đóng gói giao diện người dùng và chức năng bằng các mảnh, cho phép ứng dụng cung cấp bố cục điều chỉnh giữa các thiết bị có màn hình nhỏ và lớn. Mô-đun này có các phần phụ thuộc trên compat, core-utils, core-uimedia-compat.

Lưu ý: Thư viện hỗ trợ phiên bản 13 cung cấp một lớp FragmentCompat. Lớp Fragment v4 là một lớp độc lập cung cấp các bản sửa lỗi được thêm vào trong các phiên bản nền tảng sau này, trong khi lớp FragmentCompat v13 cung cấp các miếng đệm tương thích cho việc triển khai khung của lớp Fragment.

Giá trị nhận dạng phần phụ thuộc của tập lệnh bản dựng Gradle cho thư viện này như sau:

com.android.support:support-fragment:28.0.0

Thư viện hỗ trợ Multidex

Thư viện này hỗ trợ xây dựng các ứng dụng có nhiều tệp có thể thực thi Dalvik (DEX). Các ứng dụng tham chiếu đến hơn 65536 phương thức bắt buộc phải sử dụng cấu hình multidex. Để biết thêm thông tin về cách sử dụng multidex, hãy xem phần Xây dựng ứng dụng bằng phương thức trên 64K.

Giá trị nhận dạng phần phụ thuộc của tập lệnh bản dựng Gradle cho thư viện này như sau:

com.android.support:multidex:1.0.0

Thư viện hỗ trợ v7

Các thư viện này cung cấp các bộ tính năng cụ thể và có thể đưa vào ứng dụng của bạn một cách độc lập với nhau.

thư viện appcompat v7 Một phần của Android Jetpack.

Lưu ý: Thư viện appcompat đã chuyển sang thư viện AndroidX, là một thành phần của Android Jetpack. Xem cách sử dụng trong ứng dụng minh hoạ Sunflower.

Thư viện này hỗ trợ thêm cho mẫu thiết kế giao diện người dùng Thanh thao tác. Thư viện này bao gồm tính năng hỗ trợ cho các hoạt động triển khai giao diện người dùng material design.

Lưu ý: Thư viện này phụ thuộc vào Thư viện hỗ trợ phiên bản 4.

Dưới đây là một số lớp chính có trong thư viện appcompat của v7:

 • ActionBar – Cung cấp cách triển khai mẫu giao diện người dùng trên thanh thao tác. Để biết thêm thông tin về cách sử dụng Thanh thao tác, hãy xem hướng dẫn cho nhà phát triển về Thanh thao tác.
 • AppCompatActivity – Thêm một lớp hoạt động ứng dụng có thể dùng làm lớp cơ sở cho các hoạt động sử dụng phương thức triển khai thanh thao tác của Thư viện hỗ trợ.
 • AppCompatDialog – Thêm một lớp hộp thoại có thể dùng làm lớp cơ sở cho các hộp thoại theo chủ đề AppCompat.
 • ShareActionProvider – Bổ sung tính năng hỗ trợ cho một thao tác chia sẻ được chuẩn hoá (chẳng hạn như gửi email hoặc đăng lên các ứng dụng xã hội) có thể được đưa vào thanh thao tác.

Giá trị nhận dạng phần phụ thuộc của tập lệnh bản dựng Gradle cho thư viện này như sau:

com.android.support:appcompat-v7:28.0.0

thư viện chế độ xem thẻ phiên bản 7

Thư viện này hỗ trợ thêm tiện ích CardView, cho phép bạn hiển thị thông tin bên trong các thẻ có giao diện nhất quán trên bất kỳ ứng dụng nào. Các thẻ này hữu ích cho việc triển khai Material Design và được sử dụng rộng rãi trong bố cục cho các ứng dụng TV.

Giá trị nhận dạng phần phụ thuộc của tập lệnh bản dựng Gradle cho thư viện này như sau:

com.android.support:cardview-v7:28.0.0

thư viện layoutlayout phiên bản 7

Sau khi bạn tải Thư viện hỗ trợ Android xuống, thư viện này sẽ hỗ trợ thêm lớp GridLayout, cho phép bạn sắp xếp các phần tử giao diện người dùng bằng cách sử dụng lưới gồm các ô hình chữ nhật. Để biết thông tin chi tiết về các API thư viện bố cục lưới v7, hãy xem gói android.support.v7.widget trong tài liệu tham khảo API.

Giá trị nhận dạng phần phụ thuộc của tập lệnh bản dựng Gradle cho thư viện này như sau:

com.android.support:gridlayout-v7:28.0.0

thư viện mediarouter v7

Thư viện này cung cấp MediaRouter, MediaRouteProvider và các lớp nội dung nghe nhìn liên quan có hỗ trợ Google Cast.

Nhìn chung, các API trong thư viện mediarouter v7 cung cấp một phương thức kiểm soát việc định tuyến các kênh và luồng đa phương tiện từ thiết bị hiện tại đến màn hình ngoài, loa và các thiết bị đích khác. Thư viện này bao gồm các API để phát hành trình cung cấp tuyến nội dung đa phương tiện dành riêng cho ứng dụng, để khám phá và chọn thiết bị đích, kiểm tra trạng thái nội dung nghe nhìn và nhiều chức năng khác. Để biết thông tin chi tiết về các API thư viện mediarouter v7, hãy xem gói android.support.v7.media trong tài liệu tham khảo API.

Giá trị nhận dạng phần phụ thuộc của tập lệnh bản dựng Gradle cho thư viện này như sau:

com.android.support:mediarouter-v7:28.0.0

Các API thư viện mediarouter v7 được giới thiệu trong Thư viện hỗ trợ r18 có thể thay đổi trong các bản sửa đổi sau này của Thư viện hỗ trợ. Hiện tại, bạn chỉ nên sử dụng thư viện liên quan đến Google Cast.

thư viện bảng khung hiển thị v7

Thư viện hỗ trợ bảng khung hiển thị v7 bao gồm lớp Palette, cho phép bạn trích xuất các màu nổi bật từ một hình ảnh. Ví dụ: ứng dụng âm nhạc có thể dùng đối tượng Palette để trích xuất các màu chính trên bìa đĩa nhạc, sau đó dùng các màu đó để tạo thẻ tiêu đề bài hát được phối màu.

Giá trị nhận dạng phần phụ thuộc của tập lệnh bản dựng Gradle cho thư viện này như sau:

com.android.support:palette-v7:28.0.0

thư viện recyclerview v7

Thư viện recyclerview sẽ thêm lớp RecyclerView. Lớp này hỗ trợ tiện ích RecyclerView, một thành phần hiển thị giúp hiển thị các tập dữ liệu lớn một cách hiệu quả bằng cách cung cấp một cửa sổ giới hạn gồm các mục dữ liệu.

Giá trị nhận dạng phần phụ thuộc của tập lệnh bản dựng Gradle cho thư viện này như sau:

com.android.support:recyclerview-v7:28.0.0

Thư viện hỗ trợ lựa chọn ưu tiên v7

Gói ưu tiên cung cấp các API để hỗ trợ việc thêm các đối tượng lựa chọn ưu tiên, chẳng hạn như CheckBoxPreferenceListPreference, để người dùng sửa đổi chế độ cài đặt giao diện người dùng.

Thư viện Lựa chọn ưu tiên phiên bản 7 hỗ trợ thêm các giao diện, chẳng hạn như Preference.OnPreferenceChangeListenerPreference.OnPreferenceClickListener, cũng như các lớp (như CheckBoxPreferenceListPreference).

Giá trị nhận dạng phần phụ thuộc của tập lệnh bản dựng Gradle cho thư viện này như sau:

com.android.support:preference-v7:28.0.0

Thư viện hỗ trợ phiên bản 8

Thư viện này cung cấp các bộ tính năng cụ thể và có thể đưa vào ứng dụng của bạn một cách độc lập với các thư viện khác.

thư viện RenderScript v8

Thư viện này bổ sung tính năng hỗ trợ cho khung tính toán RenderScript. Các API này có trong gói android.support.v8.renderscript. Bạn nên lưu ý rằng các bước để đưa những API này vào ứng dụng rất khác với các API thư viện hỗ trợ khác. Để biết thêm thông tin về cách sử dụng các API này trong ứng dụng của bạn, hãy xem hướng dẫn cho nhà phát triển về RenderScript.

Lưu ý: Việc sử dụng RenderScript với thư viện hỗ trợ được hỗ trợ trong các bản dựng dựa trên Android Studio và Gradle. Thư viện tập lệnh kết xuất nằm trong thư mục build-tools/$VERSION/renderscript/.

Ví dụ sau đây cho thấy các thuộc tính của tập lệnh bản dựng Gradle cho thư viện này:

defaultConfig {
  renderscriptTargetApi 18
  renderscriptSupportModeEnabled true
}

Thư viện hỗ trợ phiên bản 13

Thư viện này hỗ trợ thêm cho mẫu giao diện người dùng Fragment (Mảnh) với lớp (FragmentCompat) và các lớp hỗ trợ mảnh khác. Để biết thêm thông tin về mảnh, hãy xem hướng dẫn cho nhà phát triển về Mảnh. Để biết thông tin chi tiết về các API Thư viện hỗ trợ phiên bản 13, hãy xem gói android.support.v13 trong tài liệu tham khảo API.

Lưu ý: Thư viện mảnh phiên bản 4 cung cấp một lớp Fragment. Lớp Fragment v4 là một lớp độc lập cung cấp các bản sửa lỗi được thêm vào trong các phiên bản nền tảng sau này, trong khi lớp FragmentCompat v13 cung cấp các miếng đệm tương thích cho việc triển khai khung của lớp Fragment.

Giá trị nhận dạng phần phụ thuộc của tập lệnh bản dựng Gradle cho thư viện này như sau:

com.android.support:support-v13:28.0.0

Thư viện hỗ trợ lựa chọn ưu tiên phiên bản 14

Gói android.support.v14.preference cung cấp các API để hỗ trợ thêm các giao diện ưu tiên như PreferenceFragment.OnPreferenceStartFragmentCallbackPreferenceFragment.OnPreferenceStartScreenCallback, cùng với các lớp như MultiSelectListPreferencePreferenceFragment. Để biết thông tin chi tiết về các API Thư viện hỗ trợ lựa chọn ưu tiên phiên bản 14, hãy xem gói ưu tiên trong tài liệu tham khảo API.

Giá trị nhận dạng phần phụ thuộc của tập lệnh bản dựng Gradle cho thư viện này như sau:

com.android.support:preference-v14:28.0.0

Thư viện hỗ trợ lựa chọn ưu tiên phiên bản 17 cho TV

Gói android.support.v17.preference cung cấp các API để cung cấp giao diện ưu tiên trên thiết bị TV, bao gồm cả tính năng hỗ trợ cho giao diện và các lớp LeanbackListPreferenceDialogFragment.ViewHolder.OnItemClickListener, chẳng hạn như BaseLeanbackPreferenceFragmentLeanbackPreferenceFragment. Để biết thông tin chi tiết về các API Thư viện hỗ trợ lựa chọn ưu tiên phiên bản 17, hãy xem gói ưu tiên trong tài liệu tham khảo API.

Gói này yêu cầu API cấp 17 trở lên. Giá trị nhận dạng phần phụ thuộc của tập lệnh bản dựng Gradle cho thư viện này như sau:

 com.android.support:preference-leanback-v17:28.0.0 

Thư viện Leanback phiên bản 17

Gói android.support.v17.leanback cung cấp các API để hỗ trợ việc xây dựng giao diện người dùng trên thiết bị TV. Cửa sổ này cung cấp một số tiện ích quan trọng cho ứng dụng TV. Có một số lớp đáng chú ý như sau:

 • BrowseFragment – Một mảnh để tạo bố cục chính để duyệt qua các danh mục và hàng chứa các mục nội dung đa phương tiện.
 • DetailsFragment – Mảnh trình bao bọc cho màn hình thông tin chi tiết Leanback.
 • PlaybackOverlayFragment – Một lớp con của DetailsFragment để hiển thị các bộ điều khiển chế độ phát và nội dung liên quan.
 • SearchFragment – Một mảnh để xử lý việc tìm kiếm. Mảnh sẽ nhận yêu cầu tìm kiếm của người dùng và chuyển yêu cầu đó đến SearchResultProvider do ứng dụng cung cấp. SearchResultProvider trả về kết quả tìm kiếm cho SearchFragment, kết xuất các kết quả đó vào một RowsFragment.

Gói này yêu cầu API cấp 17 trở lên. Giá trị nhận dạng phần phụ thuộc của tập lệnh bản dựng Gradle cho thư viện này như sau:

com.android.support:leanback-v17:28.0.0

Thư viện vectơ vẽ được

Hỗ trợ đồ hoạ vectơ tĩnh.

Sau đây là giá trị nhận dạng phần phụ thuộc của tập lệnh bản dựng Gradle cho thư viện này:

com.android.support:support-vector-drawable:28.0.0

Thư viện vectơ vẽ được ở dạng động

Hỗ trợ đồ hoạ vectơ động.

Sau đây là giá trị nhận dạng phần phụ thuộc của tập lệnh bản dựng Gradle cho thư viện này:

com.android.support:animated-vector-drawable:28.0.0

Thư viện hỗ trợ chú thích

Gói Annotation (Chú thích) cung cấp các API để hỗ trợ việc thêm siêu dữ liệu chú thích vào ứng dụng của bạn.

Giá trị nhận dạng phần phụ thuộc của tập lệnh bản dựng Gradle cho thư viện này như sau:

com.android.support:support-annotations:28.0.0

Thư viện hỗ trợ thiết kế

Gói Design (Thiết kế) cung cấp các API để hỗ trợ việc thêm thành phần và mẫu Material Design vào ứng dụng của bạn.

Thư viện hỗ trợ thiết kế hỗ trợ thêm nhiều thành phần và mẫu Material Design để nhà phát triển ứng dụng dựa vào đó, chẳng hạn như ngăn điều hướng, nút hành động nổi (FAB), thanh thông báo nhanh và thẻ.

Giá trị nhận dạng phần phụ thuộc của tập lệnh bản dựng Gradle cho thư viện này như sau:

com.android.support:design:28.0.0

Thư viện hỗ trợ thẻ tuỳ chỉnh

Gói Thẻ tuỳ chỉnh cung cấp các API để hỗ trợ việc thêm và quản lý các thẻ tuỳ chỉnh trong ứng dụng của bạn.

Thư viện hỗ trợ thẻ tuỳ chỉnh hỗ trợ thêm cho nhiều lớp, chẳng hạn như Dịch vụ thẻ tuỳ chỉnhLệnh gọi lại thẻ tuỳ chỉnh.

Gói này yêu cầu API cấp 15 trở lên. Giá trị nhận dạng phần phụ thuộc của tập lệnh bản dựng Gradle cho thư viện này như sau:

com.android.support:customtabs:28.0.0

Thư viện hỗ trợ Percent

Gói Percent cung cấp các API để hỗ trợ việc thêm và quản lý các phương diện dựa trên tỷ lệ phần trăm trong ứng dụng.

Lưu ý: Kể từ bản phát hành 26.0.0, thư viện phần trăm hỗ trợ sẽ ngừng hoạt động. Các ứng dụng của mô-đun này nên di chuyển sang tiện ích ConstraintLayout mới. Tiện ích này được cung cấp dưới dạng một cấu phần phần mềm riêng trong Trình quản lý SDK.

Thư viện phần trăm hỗ trợ sẽ hỗ trợ thêm cho giao diện PercentLayoutHelper.PercentLayoutParams và nhiều lớp, chẳng hạn như PercentFrameLayout PercentFutureLayout.

Giá trị nhận dạng phần phụ thuộc của tập lệnh bản dựng Gradle cho thư viện này như sau:

com.android.support:percent:28.0.0

Thư viện hỗ trợ ExifInterface

Thẻ Exif lưu trữ các thông tin như hướng, ngày và giờ, thông tin máy ảnh và vị trí ngay trong tệp JPEG hoặc RAW. Hỗ trợ gói gói lớp ExifInterface để đọc thông tin Exif từ JPEG và thô (DNG, CR2, NEF, NRW, ARW, RW2, ORF, PEF, SRW và RAF) được định dạng và đặt thông tin Exif trên các tệp hình ảnh JPEG.

Giá trị nhận dạng phần phụ thuộc của tập lệnh bản dựng Gradle cho thư viện này như sau:

com.android.support:exifinterface:28.0.0

Thư viện hỗ trợ đề xuất ứng dụng cho TV

Gói Đề xuất ứng dụng cung cấp các API để hỗ trợ việc thêm đề xuất nội dung trong ứng dụng chạy trên thiết bị TV.

Thư viện ứng dụng hỗ trợ thêm các chú giải, chẳng hạn như ContentSuggested.ContentMaturity và nhiều lớp khác, chẳng hạn như ContentRecommended RecommendedExtendeder.

Gói này yêu cầu API cấp 21 trở lên. Giá trị nhận dạng phần phụ thuộc của tập lệnh bản dựng Gradle cho thư viện này như sau:

com.android.support:recommendation:28.0.0

Thư viện giao diện người dùng Wear

Thư viện này có các API để xây dựng giao diện người dùng cho ứng dụng Wear. Các API có trong gói android.support.wear.Widget sẽ thay thế các API tương ứng trong Thư viện hỗ trợ thiết bị đeo.

Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Sử dụng Thư viện giao diện người dùng Wear.

Giá trị nhận dạng phần phụ thuộc của tập lệnh bản dựng Gradle cho thư viện này như sau:

com.android.support:wear:28.0.0