Ghi chú phát hành của thành phần cấu trúc

Stay organized with collections Save and categorize content based on your preferences.

Thành phần cấu trúc hiện tại có trong ghi chú phát hành AndroidX. Bạn có thể tìm thấy phiên bản cũ hơn của ghi chú phát hành gốc trong kho lưu trữ ghi chú phát hành.