Tài liệu tham khảo về các tuỳ chọn và lệnh Simpleperf

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Có bản đầy đủ Tài liệu tham khảo về Simpleperf.