Hướng dẫn từng bước về mẫu

Phần này giải thích về một số ứng dụng mẫu được cung cấp thông qua NDK. Phần này giả định rằng bạn đã có kiến thức thực hành về lập trình trong Java và mã gốc, đồng thời tập trung vào các vấn đề đặc thù khi làm việc với NDK.

Những mẫu sau được thảo luận:

  • hello-jni: Một ứng dụng rất cơ bản minh hoạ hoạt động cốt lõi của NDK.
  • native-activity (hoạt động gốc): Một ứng dụng trình bày những kiến thức cơ bản về cách tạo một ứng dụng gốc thuần tuý. Ứng dụng này đặc biệt tập trung vào thư viện android_native_app_glue.
  • Teapot (Ấm trà): Bản minh hoạ OpenGL đơn giản, giới thiệu lớp ndk_helper.