Di chuyển sang AndroidX

AndroidX thay thế các API thư viện hỗ trợ gốc bằng các gói trong không gian tên androidx. Chỉ tên gói và cấu phần phần mềm Maven thay đổi còn lớp, phương thức và tên trường thì không.

Điều kiện tiên quyết

Hãy cập nhật ứng dụng trước khi bạn di chuyển. Bạn nên cập nhật dự án để sử dụng phiên bản mới nhất của thư viện hỗ trợ: phiên bản 28.0.0. Lý do là các cấu phần phần mềm AndroidX phiên bản 1.0.0 tương ứng về mặt nhị phân với các cấu phần phần mềm Thư viện hỗ trợ 28.0.0.

Di chuyển một dự án hiện có bằng Android Studio

Với Android Studio 3.2 trở lên, bạn có thể di chuyển một dự án hiện có sang AndroidX bằng cách chọn Refactor > Migrate to AndroidX (Tái cấu trúc > Di chuyển sang AndroidX) trong thanh trình đơn.

Lệnh tái cấu trúc sử dụng hai cờ. Theo mặc định, cả hai cờ này được đặt thành true trong tệp gradle.properties:

android.useAndroidX=true
Plugin Android sẽ sử dụng thư viện AndroidX thích hợp thay vì Thư viện hỗ trợ.
android.enableJetifier=true
Plugin Android sẽ tự động di chuyển các thư viện hiện có của bên thứ ba để sử dụng AndroidX bằng cách ghi lại tệp nhị phân.

Ánh xạ

Nếu bạn gặp vấn đề trong quá trình di chuyển, hãy tham khảo các bảng sau để xác định những ánh xạ thích hợp từ thư viện hỗ trợ đến các cấu phần phần mềm và lớp AndroidX tương ứng:

Để tìm hiểu các phiên bản mới nhất của thư viện Jetpack, hãy xem trang về các phiên bản thư viện.

Tài nguyên khác

Để tìm hiểu thêm về việc di chuyển mã sang AndroidX, hãy tham khảo một số tài nguyên sau:

Bài đăng trên blog

Video