Bản đồ ánh xạ cấu phần mềm

Bảng sau đây liệt kê bản đồ ánh xạ hiện tại từ các cấu phần mềm thư viện hỗ trợ cũ tới androidx. Bạn cũng có thể tải sơ đồ ánh xạ này xuống ở định dạng CSV.

Để biết các phiên bản mới nhất của thư viện Jetpack, hãy xem trang phiên bản.

Cấu phần mềm bản dựng cũ Cấu phần mềm bản dựng AndroidX
android.arch.core:common androidx.arch.core:core-common
android.arch.core:core androidx.arch.core:core
android.arch.core:core-testing androidx.arch.core:core-testing
android.arch.core:runtime androidx.arch.core:core-runtime
android.arch.lifecycle:common androidx.lifecycle:lifecycle-common
android.arch.lifecycle:common-java8 androidx.lifecycle:lifecycle-common-java8
android.arch.lifecycle:compiler androidx.lifecycle:lifecycle-compiler
android.arch.lifecycle:extensions androidx.lifecycle:lifecycle-extensions
android.arch.lifecycle:livedata androidx.lifecycle:lifecycle-livedata
android.arch.lifecycle:livedata-core androidx.lifecycle:lifecycle-livedata-core
android.arch.lifecycle:reactivestreams androidx.lifecycle:lifecycle-reactivestreams
android.arch.lifecycle:runtime androidx.lifecycle:lifecycle-runtime
android.arch.lifecycle:viewmodel androidx.lifecycle:lifecycle-viewmodel
android.arch.paging:common androidx.paging:paging-common
android.arch.paging:runtime androidx.paging:paging-runtime
android.arch.paging:rxjava2 androidx.paging:paging-rxjava2
android.arch.persistence.room:common androidx.room:room-common
android.arch.persistence.room:compiler androidx.room:room-compiler
android.arch.persistence.room:guava androidx.room:room-guava
android.arch.persistence.room:migration androidx.room:room-migration
android.arch.persistence.room:runtime androidx.room:room-runtime
android.arch.persistence.room:rxjava2 androidx.room:room-rxjava2
android.arch.persistence.room:testing androidx.room:room-testing
android.arch.persistence:db androidx.sqlite:sqlite
android.arch.persistence:db-framework androidx.sqlite:sqlite-framework
com.android.support.constraint:constraint-layout androidx.constraintlayout:constraintlayout
com.android.support.constraint:constraint-layout-solver androidx.constraintlayout:constraintlayout-solver
com.android.support.test.espresso.idling:idling-concurrent androidx.test.espresso.idling:idling-concurrent
com.android.support.test.espresso.idling:idling-net androidx.test.espresso.idling:idling-net
com.android.support.test.espresso:espresso-accessibility androidx.test.espresso:espresso-accessibility
com.android.support.test.espresso:espresso-contrib androidx.test.espresso:espresso-contrib
com.android.support.test.espresso:espresso-core androidx.test.espresso:espresso-core
com.android.support.test.espresso:espresso-idling-resource androidx.test.espresso:espresso-idling-resource
com.android.support.test.espresso:espresso-intents androidx.test.espresso:espresso-intents
com.android.support.test.espresso:espresso-remote androidx.test.espresso:espresso-remote
com.android.support.test.espresso:espresso-web androidx.test.espresso:espresso-web
com.android.support.test.janktesthelper:janktesthelper androidx.test.jank:janktesthelper
com.android.support.test.services:test-services androidx.test:test-services
com.android.support.test.uiautomator:uiautomator androidx.test.uiautomator:uiautomator
com.android.support.test:monitor androidx.test:monitor
com.android.support.test:orchestrator androidx.test:orchestrator
com.android.support.test:rules androidx.test:rules
com.android.support.test:runner androidx.test:runner
com.android.support:animated-vector-drawable androidx.vectordrawable:vectordrawable-animated
com.android.support:appcompat-v7 androidx.appcompat:appcompat
com.android.support:asynclayoutinflater androidx.asynclayoutinflater:asynclayoutinflater
com.android.support:car androidx.car:car-alpha5
com.android.support:cardview-v7 androidx.cardview:cardview
com.android.support:collections androidx.collection:collection
com.android.support:coordinatorlayout androidx.coordinatorlayout:coordinatorlayout
com.android.support:cursoradapter androidx.cursoradapter:cursoradapter
com.android.support:customtabs androidx.browser:browser
com.android.support:customview androidx.customview:customview
com.android.support:design com.google.android.material:material-rc01
com.android.support:documentfile androidx.documentfile:documentfile
com.android.support:drawerlayout androidx.drawerlayout:drawerlayout
com.android.support:exifinterface androidx.exifinterface:exifinterface
com.android.support:gridlayout-v7 androidx.gridlayout:gridlayout
com.android.support:heifwriter androidx.heifwriter:heifwriter
com.android.support:interpolator androidx.interpolator:interpolator
com.android.support:leanback-v17 androidx.leanback:leanback
com.android.support:loader androidx.loader:loader
com.android.support:localbroadcastmanager androidx.localbroadcastmanager:localbroadcastmanager
com.android.support:media2 androidx.media2:media2-alpha03
com.android.support:media2-exoplayer androidx.media2:media2-exoplayer-alpha01
com.android.support:mediarouter-v7 androidx.mediarouter:mediarouter
com.android.support:multidex androidx.multidex:multidex
com.android.support:multidex-instrumentation androidx.multidex:multidex-instrumentation
com.android.support:palette-v7 androidx.palette:palette
com.android.support:percent androidx.percentlayout:percentlayout
com.android.support:preference-leanback-v17 androidx.leanback:leanback-preference
com.android.support:preference-v14 androidx.legacy:legacy-preference-v14
com.android.support:preference-v7 androidx.preference:preference
com.android.support:print androidx.print:print
com.android.support:recommendation androidx.recommendation:recommendation
com.android.support:recyclerview-selection androidx.recyclerview:recyclerview-selection
com.android.support:recyclerview-v7 androidx.recyclerview:recyclerview
com.android.support:slices-builders androidx.slice:slice-builders
com.android.support:slices-core androidx.slice:slice-core
com.android.support:slices-view androidx.slice:slice-view
com.android.support:slidingpanelayout androidx.slidingpanelayout:slidingpanelayout
com.android.support:support-annotations androidx.annotation:annotation
com.android.support:support-compat androidx.core:core
com.android.support:support-content androidx.contentpager:contentpager
com.android.support:support-core-ui androidx.legacy:legacy-support-core-ui
com.android.support:support-core-utils androidx.legacy:legacy-support-core-utils
com.android.support:support-dynamic-animation androidx.dynamicanimation:dynamicanimation
com.android.support:support-emoji androidx.emoji:emoji
com.android.support:support-emoji-appcompat androidx.emoji:emoji-appcompat
com.android.support:support-emoji-bundled androidx.emoji:emoji-bundled
com.android.support:support-fragment androidx.fragment:fragment
com.android.support:support-media-compat androidx.media:media
com.android.support:support-tv-provider androidx.tvprovider:tvprovider
com.android.support:support-v13 androidx.legacy:legacy-support-v13
com.android.support:support-v4 androidx.legacy:legacy-support-v4
com.android.support:support-vector-drawable androidx.vectordrawable:vectordrawable
com.android.support:swiperefreshlayout androidx.swiperefreshlayout:swiperefreshlayout
com.android.support:textclassifier androidx.textclassifier:textclassifier
com.android.support:transition androidx.transition:transition
com.android.support:versionedparcelable androidx.versionedparcelable:versionedparcelable
com.android.support:viewpager androidx.viewpager:viewpager
com.android.support:wear androidx.wear:wear
com.android.support:webkit androidx.webkit:webkit