Để bắt đầu, hãy tham gia lớp học lập trình nhanh hoặc tìm hiểu sâu hơn một khoá đào tạo để nắm được tổng quan về các chủ đề chính liên quan đến phát triển trên Android.
Tham gia lớp học lập trình nhập môn này để được hướng dẫn từng bước về cách tạo một ứng dụng Hello World đơn giản.

Tham gia khoá học đầy đủ để tìm hiểu thông tin cơ bản về cách tạo ứng dụng bằng Jetpack Compose, một bộ công cụ hiện đại của Android dùng để tạo giao diện người dùng.

Khi tạo một loạt ứng dụng, bạn sẽ tìm hiểu kiến thức cơ bản về ngôn ngữ lập trình Kotlin và cách phát triển ứng dụng.

Tìm hiểu sâu hơn bằng cách khám phá các tài nguyên đào tạo khác, chẳng hạn như lộ trình học tập để biết thêm các chủ đề nâng cao, bao gồm cả Compose, cấu trúc ứng dụng và khả năng hỗ trợ tiếp cận.

Tìm tài nguyên mà nhà giáo dục có thể dùng để giảng dạy khoá học phát triển Android.

Nếu đọc mã để học tập hiệu quả nhất, bạn có thể tham khảo, sửa đổi và học hỏi từ nhiều ứng dụng mẫu.