Tiện ích Vùng đệm giao thức

Các hàm trợ giúp để chuyển đổi giữa quá trình chuyển đổi tuần tự vùng đệm giao thức C và C++.

Tóm tắt

Không gian tên

tuningfork