Các hàm tiện dụng cho nanopb-c

Các cấu trúc này rất hữu ích trong việc tuần tự hoá và giải tuần tự các vectơ của byte hoặc luồng byte malloc'd bằng cách sử dụng pb_encodepb_decode.

Tóm tắt

Xem thêm:external/nanopb-c

Cấu trúc

tuningfork::ByteStream

Xem trên các byte được cung cấp trong vec.

tuningfork::VectorStream

Xem trên vectơ được cung cấp trong vec.

Không gian tên

tuningfork