Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Các hàm tiện dụng cho nanopb-c

Các cấu trúc này rất hữu ích trong việc tuần tự hoá và giải tuần tự các vectơ của byte hoặc luồng byte malloc'd bằng cách sử dụng pb_encodepb_decode.

Tóm tắt

Xem thêm:external/nanopb-c

Cấu trúc

tuningfork::ByteStream

Xem trên các byte được cung cấp trong vec.

tuningfork::VectorStream

Xem trên vectơ được cung cấp trong vec.

Không gian tên

tuningfork