Định cấu hình thiết bị để sử dụng Hộp cát về quyền riêng tư trên Android

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Khi bạn đọc tài liệu Hộp cát về quyền riêng tư trên Android, hãy sử dụng nút Bản dùng thử cho nhà phát triển hoặc Beta để chọn phiên bản chương trình bạn đang làm việc, vì hướng dẫn có thể khác nhau.


Hiển thị giao diện người dùng kiểm soát cho Hộp cát về quyền riêng tư

Hộp cát về quyền riêng tư trên Android cho phép người dùng thiết bị kiểm soát việc API Bảo đảm quyền riêng tư (PPAPI)Thời gian chạy SDK có được bật trên thiết bị của họ hay không. Kể từ Bản dùng thử 5 cho nhà phát triển, chế độ cài đặt để hiển thị giao diện người dùng kiểm soát sẽ bị tắt theo mặc định. Đối với mục đích phát triển và thử nghiệm, bạn có thể muốn bật giao diện người dùng kiểm soát. Để bật giao diện người dùng kiểm soát, hãy sử dụng lệnh adb sau:

adb shell am start -n com.google.android.adservices.api/com.android.adservices.ui.settings.AdServicesSettingsActivity

Theo mặc định, chế độ kiểm soát của người dùng được đặt thành tắt trên thiết bị. Để bật API Hộp cát về quyền riêng tư và Thời gian chạy SDK, hãy nhấn vào nút bật tắt trên thiết bị.

Sơ đồ
Hình 1. Giao diện người dùng kiểm soát của Hộp cát về quyền riêng tư trên thiết bị Android.

Bật Hộp cát về quyền riêng tư trên thiết bị

Phần trước cho phép người dùng thiết bị chọn xem họ có muốn Hộp cát về quyền riêng tư chạy trên thiết bị của mình hay không, còn phần này giải thích cách nhà phát triển có thể bật các API trên thiết bị bằng lệnh adb.

Bật PPAPI trên thiết bị

Bật PPAPI

adb shell device_config put adservices ppapi_app_allow_list \"*\"
adb shell device_config put adservices ppapi_app_signature_allow_list \"*\"
adb shell device_config put adservices adservice_system_service_enabled true
adb shell device_config put adservices adservice_enabled true
adb shell device_config put adservices adservice_enable_status true

Tắt PPAPI

Đối với mục đích phát triển và thử nghiệm, bạn có thể bật hoặc tắt quyền truy cập vào PPAPI trên thiết bị bằng cách chạy các lệnh sau:

Đặt thành false để bật:

adb shell device_config put adservices global_kill_switch false

Đặt thành true để tắt:

adb shell device_config put adservices global_kill_switch true

Bật Thời gian chạy SDK trên thiết bị

adb shell device_config put adservices disable_sdk_sandbox false