Thêm một nút vào ứng dụng

  1. Sử dụng một Thành phần kết hợp ___ để hiển thị hình ảnh

  2. Alignment.Center căn giữa các thành phần giao diện người dùng theo cả chiều ngang và chiều dọc.

  3. Hàm có khả năng kết hợp có thể lưu trữ đối tượng trong bộ nhớ bằng cách sử dụng hàm ___ có khả năng kết hợp

  4. Trình gỡ lỗi cho phép bạn kiểm tra các biến khi quá trình thực thi mã đã bị tạm ngưng.

  5. Bằng cách sử dụng các giá trị ___ trong một hàm có khả năng kết hợp, bạn có thể tạo các biến thành các đối tượng phát ra dữ liệu để lên lịch trình tổng hợp lại khi giá trị của các biến đó thay đổi.

  6. Phần kết hợp ___ đặt các phần tử con theo thứ tự dọc.

  7. Tính năng trình gỡ lỗi ___ cho phép bạn điều hướng sao lưu ngăn xếp lệnh gọi.