Giới thiệu về SQL

Tìm hiểu cách dùng SQL để đọc và thao tác với dữ liệu trong cơ sở dữ liệu quan hệ.

 

Giới thiệu về Cơ sở dữ liệu và SQL

Video Không bắt buộc

Tìm hiểu kiến thức cơ bản về cơ sở dữ liệu quan hệ và cách sử dụng SQL để tương tác với cơ sở dữ liệu.

Sử dụng SQL để đọc và ghi vào cơ sở dữ liệu

Lớp học mã

Tìm hiểu các khái niệm chính về cơ sở dữ liệu quan hệ và cách sử dụng SQL để đọc và thao tác với cơ sở dữ liệu.

Nội dung tiếp theo là gì?

Video Không bắt buộc

Chúc mừng bạn đã hoàn thành lộ trình đầu tiên! Trong lộ trình này, bạn đã tìm hiểu cách đọc và ghi vào cơ sở dữ liệu SQLite. Tuyệt vời!

Bài kiểm tra

Kiểm tra kiến thức của bạn và nhận huy hiệu cho lộ trình Giới thiệu về SQL.