Tải và hiển thị hình ảnh từ Internet

Áp dụng các phương pháp hay nhất về cấu trúc cho ứng dụng và sử dụng Coil để tải xuống và hiển thị hình ảnh.

 

Cấu trúc: Lớp dữ liệu

Video Không bắt buộc

Trong video này, bạn sẽ tìm hiểu về lớp dữ liệu và hai thành phần cơ bản của lớp này: kho lưu trữ và nguồn dữ liệu. Chúng tôi cũng đề cập đến tính bất biến của dữ liệu, việc xử lý lỗi, phân luồng, kiểm thử cũng như các thủ thuật và nội dung đề xuất khác.

Thêm kho lưu trữ và chèn phần phụ thuộc theo cách thủ công

Lớp học mã

Tái cấu trúc ứng dụng Mars Photos (Ảnh sao Hoả) và thêm kho lưu trữ để sắp xếp cách các nguồn dữ liệu tương tác với phần còn lại của ứng dụng.

Tải và hiển thị hình ảnh từ Internet

Lớp học mã

Tại lớp học lập trình này, bạn sẽ sử dụng thư viện Coil để tải và hiển thị ảnh từ Internet trong ứng dụng Compose trên Android.

Thực hành: Tạo ứng dụng về động vật lưỡng cư

Lớp học mã

Dùng ứng dụng hiển thị thông tin về các loài lưỡng cư, đồng thời sử dụng kiến thức của bạn về kết nối mạng, phân tích cú pháp JSON và các mô hình hiển thị để cho phép ứng dụng dùng dữ liệu từ mạng. Ứng dụng sẽ nhận dữ liệu từ một API tuỳ chỉnh trong dự án này và hiển thị dữ liệu đó trong danh sách.

Dự án: Tạo ứng dụng Bookshelf (Giá sách)

Lớp học mã

Tạo một ứng dụng tải xuống và hiển thị hình ảnh sách từ Google Books API (API Google Sách).

Tiếp theo là gì?

Video Không bắt buộc

Trong bài này, bạn đã tìm hiểu các chủ đề quan trọng, chẳng hạn như giảm tải công việc trong luồng chính bằng cách sử dụng coroutine và dùng các dịch vụ REST để làm việc với dữ liệu từ xa!

Bài kiểm tra

Kiểm tra kiến thức của bạn và nhận huy hiệu cho khoá học Tải và hiển thị hình ảnh từ Internet.