Thành phần cấu trúc

Tìm hiểu về cấu trúc ứng dụng và cách sử dụng ViewModels, Trạng thái giao diện người dùng và StateFlow để tạo các ứng dụng phức tạp hơn.

 

Chào mừng bạn đến với Học phần 4!

Video Không bắt buộc

Chào mừng bạn đến với Học phần 4! Học phần này trình bày các chủ đề quan trọng mà bạn nên cân nhắc khi tạo ứng dụng có nhiều logic và nhiều màn hình hơn. Học phần này bao gồm: cấu trúc ứng dụng, điều hướng giữa các màn hình trong một ứng dụng và bố cục thích ứng.

Các giai đoạn trong Vòng đời hoạt động

Lớp học mã

Trong lớp học lập trình này, bạn tìm hiểu về Vòng đời hoạt động và cách ghi nhật ký.

Giới thiệu về Cấu trúc ứng dụng

Video Không bắt buộc

Tìm hiểu cách thiết kế ứng dụng Android bằng cách sử dụng mẫu thiết kế, kỹ thuật và các phương pháp hay nhất để phát triển ứng dụng Android.

Cấu trúc: Lớp giao diện người dùng (UI Layer)

Video Không bắt buộc

Trong video này, bạn sẽ tìm hiểu về lớp giao diện người dùng và cách sử dụng luồng dữ liệu một chiều để xử lý trạng thái giao diện người dùng.

ViewModel và Trạng thái trong Compose

Lớp học mã

Trong lớp học lập trình này, bạn sẽ tìm hiểu cách sử dụng ViewModel (một loại thành phần cấu trúc). Bạn sẽ triển khai ViewModel để giữ lại trạng thái ứng dụng trong quá trình thay đổi cấu hình.

Viết mã kiểm thử đơn vị để kiểm thử ViewModel

Lớp học mã

Tìm hiểu cách kiểm thử ViewModel để xác minh tính chính xác, hành vi chức năng và khả năng hữu dụng của ứng dụng.

Thực hành: Thêm ViewModel vào Dessert Clicker

Lớp học mã

Thực hành thêm ViewModel vào ứng dụng và tách logic khỏi Hoạt động (Activity).

Tiếp theo là gì?

Video Không bắt buộc

Chúc mừng bạn đã hoàn thành Lộ trình 1 trong Bài 4! Bạn có bước tiến đáng kinh ngạc trong hành trình phát triển ứng dụng. Trong lộ trình này, bạn đã xây dựng cả ứng dụng Dessert Clicker và Unscramble, cũng như tìm hiểu về vòng đời ứng dụng, cách xử lý các thay đổi về cấu hình và cấu trúc ứng dụng.

Bài kiểm tra

Kiểm tra kiến thức của bạn và giành huy hiệu cho nội dung Các thành phần cấu trúc.