Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.
Giúp ứng dụng luôn hoạt động bất kể tình trạng gián đoạn mạng hoặc quy trình thiết yếu để mang lại trải nghiệm mượt mà và nhất quán cho người dùng.
Lộ trình 1

Giới thiệu về SQL, Phòng và Luồng

Tháng 6 năm 2021

Tìm hiểu thông tin cơ bản về cách đọc và thao tác với dữ liệu bằng SQL, cũng như cách tạo và sử dụng cơ sở dữ liệu quan hệ trong ứng dụng Android thông qua thư viện Phòng.

Lộ trình 2

Dùng thư viện Phòng để lưu trữ dữ liệu một cách cố định

Tháng 6 năm 2021

Dùng thư viện Phòng để cho phép ứng dụng của bạn đọc và ghi từ một cơ sở dữ liệu.